Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Information om bolagsgruppen

LokalTapiola-gruppen är en av kunderna ägd ömsesidig finansgrupp som betjänar privat-, lantbruks-, företagar-, företags- och samfundskunder. LokalTapiolas produkter och tjänster omfattar skade-, liv- och pensionsförsäkring samt placerings- och spartjänster. Vi är också proffs på företagens riskhantering och personalens arbetshälsa.

Bolagsgruppens förvaltningsmodell

LokalTapiola-gruppens förvaltningsprinciper och -modell

I förvaltningen av LokalTapiola-gruppens bolag iakttas god förvaltning, som grundar sig på lagstiftningen som gäller finans- och försäkringsbranschen, på föreskrifter och anvisningar som Finansinspektionen utfärdat och i tillämpliga delar på gällande corporate governance-rekommendationer. God förvaltning har som mål att säkerställa framförallt ägarstyrningens funktion och verksamhetens genomskinlighet.

LokalTapiola-gruppens förvaltningsmodell bygger på ömsesidighet. Delägare i LokalTapiola-gruppens försäkringsbolag är försäkringstagarna samt i LokalTapiola regionbolag och LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag även garantiandelsägarna.
I de ömsesidiga försäkringsbolagen blir försäkringstagarna delägare direkt när försäkringen tecknas, utan tilläggsplacering i bolaget.

Bolagsstämma

Delägarna utövar beslutanderätt på bolagsstämman. Ordinarie bolagsstämma hålls årligen före utgången av juni. Bolagsstämman väljer medlemmarna i försäkringsbolagets förvaltningsråd, fastställer bokslutet och beslutar om ansvarsfrihet för medlemmar i förvaltningsorganen och verkställande direktören.

Garantiandelarna, i bolag som har sådana, ägs av de andra ömsesidiga försäkringsbolagen i gruppen. Alla aktier i LokalTapiola-gruppens aktiebolag inom finansbranschen samt i bolaget för fastighetsplaceringar ägs av de andra bolagen i gruppen.

Förvaltningsråd

På grund av den ömsesidiga bolagsformen och den breda ägarbasen har förvaltningsråden en viktig roll och övervakningsuppgift i bolagen, vilket avviker från börsnoterade bolag. Förvaltningsrådet väljer bl.a. styrelsemedlemmar och beslutar om åtgärder som gäller en betydande inskränkning eller utvidgning av bolagets verksamhet.

Förvaltningsråden för LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag och LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolags biträds i dessa uppgifter av förvaltningsrådens samarbetsutskott, som består av förvaltningsrådens ordföranden och vice ordföranden och även har rollen som chef för LokalTapiola-gruppens chefdirektör.

Regionbolagens förvaltning

Välj regionbolag i listan och gå till förvaltningssidorna.