Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

FATCA

FATCA-lainsäädännön tarkoituksena on estää veronkiertoa ulkomaisten finanssialan yritysten kautta. Lue lisää FATCA-lainsäädännöstä sekä sen mukanaan tuomista velvoitteista.

FATCA koostuu Suomessa kolmesta alla kuvatusta lainsäädäntökokonaisuudesta, joiden kaikkien tavoitteena on estää veronkiertoa ulkomaisten finanssialan yritysten kautta.
 • Suomen ja Yhdysvaltojen välinen verotietojen vaihtoa koskeva FATCA-sopimus (Foreign Account Tax Compliance Act), joka on saatettu myös Suomessa lain tasolla voimaan. Tähän liittyen tiedonkeruuvelvollisuus on alkanut Suomessa 1.7.2014.
 • OECD:n kehittämä tietojenvaihtostandardi (Common Reporting Standard), jonka mukainen tiedonkeruuvelvollisuus Suomessa alkoi 1.1.2016 ja on siitä lähtien ollut osa kansallista lainsäädäntöä.
 • Euroopan Unionin direktiiviin (DAC2) perustuva tiedonkeruuvelvollisuu alkoi Suomessa vuoden 2016 alusta lähtien, jolloin se myös saatettiin osaksi kansallista lainsäädäntöä. Kyseinen tiedontantovelvollisuus kohdistuu EU-jäsenmaihin.

Finanssilaitoksilla on FATCA:n perusteella velvollisuus tutkia kaikki asiakkaansa, minkä perusteella ne tunnistavat asiakkaat sekä tilit, joilla on kytkös toiseen FATCA-sopimusvaltioon. Niiden asiakkaiden tiedot, joilla on kytkös johonkin Suomen ulkopuoliseen FATCA-sopimusvaltioon, tulee raportoida vuosittain kansalliselle veroviranomaiselle, eli Suomessa verohallinnolle, joka välittää tiedot edelleen kyseisen FATCA-sopimusvaltion veroviranomaiselle.

Edellä todetun johdosta LähiTapiolan tulee tutkia ja tunnistaa uusien sekä olemassa olevien säästö- ja sijoitusasiakkaidensa FATCA-status. Tähän liittyen LähiTapiola on tarpeen vaatiessa yhteydessä asiakkaisiinsa tarvittavien tietojen saamiseksi. Lisätietopyyntö saattaa ulottua myös henkilöihin, joilla ei ole kytköksiä ulkomaille, sen poissulkemiseksi, ettei asiakkaalla ole liityntää Suomen lisäksi muihin FATCA-sopimusvaltioihin. Kyseiset tiedot koskevat muun muassa asiakkaan verotusvaltiota / valtioita, syntymäpaikkaa sekä ulkomaista verotunnistetta.

LähiTapiola on yhteydessä asiakkaisiinsa, joita asia koskee sekä kertoo, mitä tietoja tarvitaan ja mitä lomakkeita asiakkaan on täytettävä FATCA-vaatimusten täyttämiseksi.

Koska kaikki LähiTapiolan säästö- ja sijoitusasiakkaat ovat FATCA:an liittyen tutkimis- ja tunnistamisvelvollisuuden piirissä, voi LähiTapiola olla yhteydessä ja tiedustella FATCA-lainsäädännön edellyttämiä tietoja myös niiltä asiakkailta, joilla ei ole kytköksiä ulkomaille.

Lisäksi LähiTapiola voi olla yhteydessä nykyisiin asiakkaisiinsa ja pyytää heiltä FATCA-lainsäädännön edellyttämiä tietoja. Tämä tehdään, jotta LähiTapiola saa tiedon asiakkaan mahdollisesta kytköksestä ulkomaille tai pystyy vahvistamaan, ettei tällaista kytköstä ole olemassa.

Laissa on määritelty lukuisia kriteerejä, joihin finanssilaitosten on kiinnitettävä huomiota käydessään läpi asiakkaidensa tietoja FATCA:an liittyen. Kytköskriteerejä, jotka saattavat johtaa LähiTapiolan yhteydenottoon asiakkaisiinsa sekä pyynnön lisätietojen toimittamiseen sisältävät muun muassa:
 • Toisen maan kansalaisuus (myös kaksoiskansalaisuus)
 • Asuinpaikka toisessa valtiossa
 • Verovelvollisuus FATCA-sopimusvaltiossa
 • Syntymäpaikka toisessa valtiossa
 • Oleskelulupa tai työlupa ulkomailla (esim. Green Card Yhdysvalloissa)
 • Asiakas viettää vuosittain merkittävän osan ajastaan FATCA-sopimusvaltiossa
 • Asiakasrekisterissä asiakkaalla on ulkomainen osoite tai puhelinnumero
 • Asiakas tekee toistuvia maksuja FATCA-sopimusvaltiossa olevalle tilille
 • Asiakasrekisterissä asiakkaalla on ainoastaan c/o-osoite
 • Asiakasyritys on rekisteröity toisessa valtiossa
 • Asiakasyrityksen tosiasiallisella edunsaajalla (esim. yrityksestä yli 25 % omistavalla tai yrityksen johtoon kuuluvalla) on kytkös FATCA-sopimusvaltioon
 • Valtakirja tai allekirjoitusoikeus on annettu sellaiselle henkilölle, jolla on osoite FATCA-sopimusvaltiossa.

LähiTapiolalla on muun muassa seuraavat velvollisuudet, jotka perustuvat lainsäädäntöön:
 • LähiTapiolan on tutkittava sekä tunnistettava kaikki uudet asiakkaansa, jonka lisäksi olemassa olevat asiakkaat tulee käydä läpi sen selvittämiseksi, ovatko he FATCA-raportoinnin piirissä.
 • LähiTapiolan tulee raportoida Suomen verohallinnolle ne asiakkaat, joilla on kytkös toiseen FATCA-sopimusvaltioon sekä ne asiakkaat, jotka eivät ole pyynnöstä huolimatta toimittaneet LähiTapiolalle FATCA-lainsäädännön edellytämiä tietoja. Suomen verohallinto välittää tiedot eteenpäin kyseisen valtion kansallisille veroviranomaisille.

LähiTapiola raportoi veroviranomaisille ainoastaan laissa raportoitaviksi määritellyt tiedot, jotka kattavat muun muassa FATCA-kytköksellisen asiakkaan nimen, osoitteen, syntymäajan, ulkomaisen vero- tai muun tunnisteen sekä tietyt muut raportoitaviksi määriteltyihin tileihin liittyvät tiedot.

Mikäli LähiTapiola ei saa pyytämäänsä lakisääteistä tietoa asiakkaaltaan eikä voi hallussaan olevien tietojen perusteella sulkea pois, että asiakkaalla ei ole kytköksiä muuhun FATCA-sopimusvaltioon kuin Suomeen, tulee sen raportoida asiakkaan tiedot Suomen verohallinnolle, joka raportoi ne edelleen kyseiseen FATCA-sopimusvaltioon samalla tavalla kuin niistä asiakkaista, jotka ovat LähiTapiolalle toimitetun asiakirjadokumentaation mukaan FATCA- raportoinnin piirissä.

Ei ole. Kaikkien suomalaisten finanssilaitosten on noudatettava FATCA-lainsäädännöstä tulevia velvollisuuksia. Näiden vaatimusten täyttämisen tarkka muoto ei kuitenkaan ole laissa säännelty, josta johtuen vaatimusten toteuttamisessa voi olla eroja eri finanssilaitoksilla ja tietojen keräämiseen käytettävien lomakkeiden ulkomuoto vaihdella.

Ei. FATCA ulottuu ainoastaan finanssilaitoksiin ja niiden velvollisuuteen tutkia ja tunnistaa FATCA-lainsäädännön mukaiset tiedot sekä raportoida nämä laissa vaadituilta osin. Sen sijaan FATCA ei vaikuta verolakeihin, jotka tulee muuten ottaa huomioon. Näin ollen LähiTapiola suosittelee, että pyydät neuvoa veroasiantuntijalta, jos sinulla on verolainsäädäntöön liittyviä kysymyksiä.

Ota yhteyttä

Lisätietoja FATCA:an liittyen löytyy ”Kysymyksiä ja vastauksia” -välilehdeltä.

Voit olla myös yhteydessä LähiTapiolan säästämisen ja sijoittamisen puhelinpalveluun puh. 09 453 8500 ma-pe klo 9-17.

Katso myös

LähiTapiola ei anna FATCA-verolainsäädäntöä koskevaa juridista neuvontaa. Lisätietoja aiheesta löytyy:

https://www.irs.gov/
http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/
http://www.finanssiala.fi
https://www.vero.fi