Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Hyvä tietää

Asioi turvallisesti kanssamme. Lue, mitä me teemme turvallisuuden hyväksi ja kuinka voit itse vaikuttaa verkkoasiointisi turvallisuuteen.

Yritysten verkkopalvelun sopimusehdot

LähiTapiolan verkkopalvelu yrityksille

Verkkopalvelun sopimusehdot

Voimassa 20.11.2023 alkaen

1. Yleistä

LähiTapiolan verkkopalvelu yrityksille on sähköisten palvelujen kokonaisuus. Tähän voi sisältyä sellaisia LähiTapiola-ryhmään kuuluvien yritysten ja kolmansien osapuolien tarjoamia palveluja, joiden käyttäminen on mahdollista tämän sopimuksen perusteella.

Verkkopalvelu ja sen perusteella käytettävissä olevat palvelut ovat tarjolla suomeksi ja merkittävä osa myös ruotsiksi ja englanniksi.

Verkkopalvelun käyttö on maksutonta.

2. Sopimuksen osapuolet

Verkkopalvelun järjestää ja siellä käytettäviä palveluja tarjoaa LähiTapiola-ryhmään kuuluvat yritykset.

Ylläpitäjää ja palveluntarjoajia kutsutaan jäljempänä nimellä LähiTapiola.

Sopimuksen verkkopalvelusta LähiTapiolan kanssa voi tehdä yritys tai yhteisö (Asiakas), jolla on voimassa oleva sopimussuhde LähiTapiolan kanssa tai Asiakas, jolle LähiTapiola on antanut erityisestä syystä käyttöoikeuden palveluun.

Jos Asiakas toimii LähiTapiolan toisen yritysasiakkaan valtuutettuna, on ainakin valtuutuksenantajalla oltava yllä mainitun mukainen sopimus.

3. Sopimusehdot

Näitä sopimusehtoja sovelletaan tämän sopimuksen mukaisissa verkkopalveluissa Asiakkaan ja LähiTapiolan välillä. Asiakas sitoutuu näihin sopimusehtoihin hyväksyessään tämän sopimuksen toiminimenkirjoittamiseen oikeutettujen tai asianmukaisesti valtuutettujen henkilöiden allekirjoituksin tai näiden henkilöiden sähköisin tunnistein.

Kulloinkin voimassa olevat sopimusehdot ovat saatavissa verkkopalvelussa.

Verkkopalveluun sovelletaan ensisijaisesti näitä ehtoja ja toissijaisesti Digitaalisten palvelujen käyttöehtoja, jotka ovat saatavissa: https://www.lahitapiola.fi/henkilo/asiakaspalvelu/asioi-verkossa/hyva-tietaa/verkkoturvallisuus/digitaalisten-palvelujen-kayttoehdot

Verkkopalvelussa tarjottaviin ja käytettäviin sopimuksiin ja palveluihin sovelletaan ensisijaisesti kyseisten sopimusten ja palvelujen ehtoja ja toissijaisesti näitä sopimusehtoja.

4. Verkkopalvelun sisältö

Verkkopalvelu voi sisältää sähköisiä asiointi- ja muita palveluja, kuten sähköinen korvauksen haku, raportointi, riskienhallinnan sisältö ja chat.

Eri laitteilla käytettäväksi tarjottavat palvelut voivat sisällöltään ja toiminnoiltaan erota sekä toisistaan että muilla tavoin tarjottavista palveluista.

LähiTapiolalla on oikeus tehdä palveluvalikoimaan, palvelujen laajuuteen ja sisältöön muutoksia.

5. Kolmannen osapuolen palvelut

Verkkopalvelussa tai sen kautta voidaan tarjota ja välittää myös kolmansien osapuolten palveluja.

Kolmansien osapuolten palvelut tarjotaan ja välitetään sellaisenaan ja sitoumuksetta. LähiTapiola ei vastaa kolmansien osapuolten tuottaman tiedon tai palvelun sisällöstä, saatavuudesta tai toimivuudesta eikä vahingosta, joka niiden käytöstä mahdollisesti aiheutuu. LähiTapiola ei ole osallinen Asiakkaan ja kolmansien osapuolten välisissä sopimuksissa eikä vastaa näiden sopimusten ja niiden ehtojen täyttämisestä.

6. Käyttöoikeudet

Tämän verkkopalvelusopimuksen Asiakkaan puolesta kohdassa 3. mainitulla tavalla ensimmäisenä allekirjoituksin tai sähköisin tunnistein hyväksyneestä henkilöstä tulee automaattisesti tässä sopimuksessa tarkoitettu pääkäyttäjä. Pääkäyttäjällä tarkoitetaan verkkopalvelun käyttäjää, jolla on laajimmat käyttöoikeudet verkkopalveluun ja käyttäjähallintaan.

Asiakas hyväksyy, että verkkopalvelussa pääkäyttäjällä on oikeus nimetä ja poistaa verkkopalvelun käyttäjiä. Asiakas hyväksyy sen, että pääkäyttäjällä ja tämän nimeämillä käyttäjillä on oikeus tehdä Asiakasta sitovia oikeustoimia. Asiakas hyväksyy, että pääkäyttäjä voi tehdä ja muokata Asiakkaan puolesta Asiakasta sitovia valtuutuksia Asiakkaan vakuutus- ja korvausasioiden hoitamiseksi.

Pääkäyttäjän vastuulla on huolehtia, että Asiakkaan puolesta verkkopalvelussa toimivien käyttöoikeudet ovat ajan tasalla.

Asiakas voi sopimuksen voimassaoloaikana vaihtaa pääkäyttäjää. Kohdassa 3. mainittujen Asiakasta edustavien henkilöiden tulee ilmoittaa LähiTapiolalle pääkäyttäjän vaihdoksesta tai pääkäyttäjä voi tehdä itse vaihdoksen verkkopalvelun käyttäjähallinnassa.
Pääkäyttäjän tai muun Asiakkaan valtuuttaman on tunnistettava luotettavalla tavalla kaikki käyttäjät ennen kuin näillä on mahdollista käyttää verkkopalvelua.

7. Palvelujen vaatimat tunnisteet

Verkkopalvelun käyttämistä varten Asiakkaan valtuuttamalla pääkäyttäjällä ja tämän nimeämillä muilla käyttäjillä tulee olla LähiTapiolan hyväksymät käyttäjäkohtaiset pankki- tai muut tunnisteet. Tunnisteiden käyttö vastaa Asiakkaan lukuun toimivan henkilön tunnistamista viranomaisen myöntämästä henkilötodistuksesta.
LähiTapiola tunnistaa verkkopalvelussa pääkäyttäjän ja tämän nimeämät käyttäjät tässä kohdassa tarkoitetuilla tunnisteilla.

8. Vastuu tunnistautumistietojen käytöstä ja verkkopalvelussa asioinnista

Asiakas vastaa siitä, että verkkopalvelussa käytettävät tunnisteet eivät joudu sivullisen haltuun. Jos tunnisteita on käytetty verkkopalvelussa oikeudettomasti tai Asiakkaalla on syytä olettaa niiden joutuneen sivullisen haltuun, on tästä ilmoitettava heti myös LähiTapiolalle.

Asiakas hyväksyy sen, että käyttäjän tunnistautumistietoja käyttävällä henkilöllä on käyttöoikeus verkkopalveluun ja oikeus tehdä Asiakasta sitovia oikeustoimia LähiTapiolan kanssa.

Asiakas vastaa kaikista toimista, jotka on tehty käyttäjän tunnistautumistietoja käyttäen niin kauan kuin Asiakas ei ole itse sulkenut käyttöoikeutta tai asianmukaisesti pyytänyt käyttöoikeuden sulkemista tai sitä ei ole muuten LähiTapiolan toimesta suljettu.
Asiakas voi toimia LähiTapiolan toisen asiakkaan valtuutettuna hoitaen tämän sopimuksia Asiakkaan omassa verkkopalvelussa. LähiTapiola avaa Asiakkaalle käyttöoikeuden toisen yritysasiakkaan tietoihin valtuutuksen mukaisessa laajuudessa. Valtuutuksen antaja vastaa kaikista toimista ja viesteistä, jotka on tehty tai lähetetty valtuutuksen nojalla niin kauan kuin valtuutusta ei ole asianmukaisesti lakkautettu.

9. LähiTapiolan ja Asiakkaan välinen viestintä

Sähköpostit kulkevat LähiTapiolan ja Asiakkaan sekä verkkopalvelun käyttäjien välillä avoimessa verkossa. Lähetetyissä sähköpostiviesteissä ei ole vakuutus- tai korvaustietoja, mutta ne kertovat, että Asiakkaalla on asiakassuhde LähiTapiolan kanssa. Tämä tieto kuuluu vakuutussalaisuuden piiriin. Asiakas hyväksyy tämän käyttäessään verkkopalvelua.

Jos Asiakas haluaa lähettää LähiTapiolalle suojattuja tai asiakkuuteen liittyviä tietoja, LähiTapiola suosittelee viestin lähettämistä verkkopalvelun kautta, muussa suojatussa yhteydessä tai postitse.

Asiakas on velvollinen aktiivisesti seuraamaan LähiTapiolan verkkopalveluun lähettämiä viestejä ja ilmoituksia. Verkkopalveluun lähetetystä viestistä tai ilmoituksesta voidaan lähettää Asiakkaalle tai verkkopalvelun käyttäjälle erillinen heräte sähköpostilla tai tekstiviestillä.

LähiTapiolan lähettämän ilmoituksen katsotaan tulleen Asiakkaan tietoon viimeistään seitsemäntenä päivänä siitä, kun ilmoitus on toimitettu Asiakkaan verkkopalveluun.

Asiakas vastaa verkkopalvelun kautta antamiensa tietojen oikeellisuudesta. LähiTapiolalla ei ole velvollisuutta tarkastaa tai täydentää annettuja tietoja. Asiakas vastaa verkkopalvelun kautta lähettämiensä tietojen ja toimeksiantojen perille tulosta siihen asti, kunnes on saanut LähiTapiolalta kuittauksen tietojen perille tulosta, elleivät pakottavat lain säännökset toisin määrää.

10. Henkilötietojen käsittely ja tietojen tallentaminen

LähiTapiola huolehtii asiakkaidensa yksityisyyden suojan toteutumisesta ja käsittelee henkilötietoja voimassa olevien säädösten sekä hyvän tiedonhallinta- ja tiedonkäsittelytavan mukaisesti ja LähiTapiolan tietosuojaselosteissa sekä verkkosivuilla kerrotuin tavoin.

LähiTapiola voi tallentaa asiakkaan verkkopalveluyhteydenottoja ja verkkoasiointia koskevia tietoja sekä toimeksiantoja, viestejä ja puheluita. Tietoja käsitellään muun muassa asiakassuhteen ja korvausasioiden hoitamista varten, asioinnin todentamiseksi, verkkopalvelun kehittämiseksi ja markkinointiin.

LähiTapiola kerää, käsittelee ja analysoi palveluiden käyttöä, liikennettä, tapahtumia ja muuta asiointia koskevia tietoja.

Asiakkaan on suositeltavaa tutustua henkilötietojen tarkempaan käsittelyyn LähiTapiolan tietosuojaselosteista ja verkkosivujen tietosuojaosiosta: lahitapiola.fi/henkilotietojenkasittely. Tietosuojaselosteita saa myös pyydettäessä postitse tai sähköpostitse osoitteesta: tietosuoja@lahitapiola.fi. Lisätietoja evästeistä on saatavilla niin ikään LähiTapiolan verkkosivuilta.

11. Ohjelmat, laitteet ja tietoliikenneyhteydet

Asiakas vastaa siitä, että hänellä on verkkopalvelun käytön edellyttämät laitteet, ohjelmat ja tietoliikenneyhteydet. Asiakas vastaa niiden turvallisuudesta, toimivuudesta sekä yhteensopivuudesta palveluun samoin kuin ylläpito-, käyttö- ja tietoliikennekustannuksista. LähiTapiola ei takaa, että palveluja voidaan käyttää Asiakkaan laitteilla.

Osapuolet vastaavat omalta osaltaan tietoturvan asianmukaisesta järjestämisestä.
LähiTapiola ei vastaa yleisessä tietoverkossa tai Asiakkaan omistamassa, hallitsemassa tai sopimuksen nojalla käyttämässä tietoverkossa tiedon häviämisen tai muuttumisen Asiakkaalle aiheuttamasta vahingosta. LähiTapiola ei myöskään vastaa vahingosta, joka Asiakkaalle aiheutuu toteutuneista tietoturvariskeistä.

LähiTapiola on oikeus muuttaa palvelujen käyttöön tarvittavien laitteiden ja ohjelmien vaatimuksia tai muuta palvelujen toimintaa.

12. Palvelun käyttöajat

Verkkopalvelu on käytettävissä kaikkina viikonpäivinä ympäri vuorokauden pois lukien huollosta, päivityksistä, ylläpidosta, häiriöistä ja muista vastaavista syistä johtuvat katkokset. LähiTapiola ei takaa, että palvelut ovat Asiakkaan käytössä keskeytyksittä eikä vastaa vahingosta, joka Asiakkaalle aiheutuu mahdollisesta käyttökatkoksesta tai keskeytyksestä.

Asiakkaan pyytämien toimien toteuttamiseen LähiTapiola varaa kohtuullisen ajan ottaen huomioon mitä kyseisen sopimuksen tai palvelun ehdoissa mahdollisesti määrätään. LähiTapiola ei takaa sitä, että toimeksiannot ja muut viestit käsitellään Asiakkaan viestissään määrittelemällä tavalla ja ajassa, eikä vastaa Asiakkaalle tästä mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta.

13. Oikeus keskeyttää palvelu

LähiTapiolalla on oikeus kieltäytyä palvelun tarjoamisesta tai sulkea Asiakkaalta verkkopalvelun käyttöoikeus ja jättää Asiakkaan toimeksianto täyttämättä tai hakemus käsittelemättä, jos

 • Asiakkaan laitteet, ohjelmat tai tietoliikenneyhteydet vaarantavat palvelun turvallisuuden tai tietoturvallisuuden varmistaminen muutoin vaatii sitä
 • on syytä epäillä, että palvelua käytetään tavalla, josta voi seurata vahinkoa osapuolille tai sivulliselle
 • Asiakas ei noudata näitä ehtoja
 • Asiakas on ilmoittanut, että tunnisteita on käytetty palveluissa oikeudettomasti tai että ne oletettavasti ovat joutuneet sivullisen haltuun
 • toinen asiakas on peruuttanut Asiakkaalle antamansa valtuutuksen
 • se katsotaan tarpeelliseksi liiketaloudellisista syistä tai se johtuu ylivoimaisesta esteestä taikka muusta LähiTapiolan riippumattomasta tai muusta vakavasta syystä tai
 • lainsäädäntö tai viranomaismääräykset siihen velvoittavat.

LähiTapiola ei vastaa vahingosta, joka Asiakkaalle aiheutuu palvelun keskeyttämisestä.

14. LähiTapiolan vastuunrajoitukset

Verkkopalvelussa esitettyä tietoa ei voida pitää LähiTapiolaa sitovana tarjouksena, kehotuksena, sitoumuksena tai muuna velvoittavana ilmaisuna, ellei erikseen ole toisin ilmoitettu. Kunkin palvelun sisältö määräytyy asianomaista palvelua tai tuotetta koskevien ehtojen mukaan.

Verkkopalvelusivujen tietosisällön oikeellisuus on pyritty varmistamaan huolellisesti, mutta LähiTapiola ei kuitenkaan vastaa tietojen virheettömyydestä eikä niiden käyttöön liittyvistä vahingoista.

Sen lisäksi mitä muualla näissä sopimusehdoissa on määrätty LähiTapiola vastuun rajoittamisesta:

 • LähiTapiola ei vastaa Asiakkaalle aiheutuvasta välillisestä tai epäsuorasta vahingosta
 • LähiTapiola ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä aiheutuvasta sen toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta. Tällainen este voi olla esimerkiksi viranomaisen toimenpide, LähiTapiolasta riippumaton häiriö sähköisessä viestinnässä tai sähkönsaannissa tai työtaistelutoimenpide
 • Asiakkaalla ei ole oikeutta korvaukseen tämän sopimuksen
  • irtisanomisen, purkamisen, muun päättymisen
  • tai käyttöyhteyden katkoksen taikka keskeyttämisen
  • johdosta.

15. Palvelua koskevat huomautukset

Asiakkaan pitää tehdä mahdolliset palvelua tai toimeksiannon suorittamista koskevat huomautukset kirjallisesti tai lähettämällä viesti verkkopalvelun kautta LähiTapiolalle
viipymättä ja viimeistään yhden (1) kuukauden kuluessa siitä, kun Asiakas on havainnut tai hänen olisi pitänyt havaita huomautuksen peruste. Jos huomautusta ei tehdä tämän ajan kuluessa, katsotaan Asiakkaan hyväksyneen toimenpiteen.

16. Oikeus muuttaa sopimusehtoja

LähiTapiolalla on oikeus muuttaa tämän sopimuksen ehtoja ilmoittamalla siitä Asiakkaalle verkkopalvelussa viimeistään yhtä (1) kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa.
Muutettuja ehtoja sovelletaan myös ennen niiden voimaantuloa tehtyihin sopimuksiin. Jos Asiakas ei hyväksy muutettuja ehtoja, tulee hänen irtisanoa tämä sopimus ennen muutoksen voimaantuloa.

Asiakkaan katsotaan hyväksyneen muutoksen, kun muutoksesta on ilmoitettu edellä mainituin tavoin ja Asiakas muutoksen voimaantulon jälkeen jatkaa verkkopalvelun käyttöä.

17. Sopimuksen voimassaolo, päättyminen ja siirtäminen

Tämä sopimus tulee voimaan ja Asiakkaan käyttöoikeus avataan, kun LähiTapiola on saanut Asiakkaan allekirjoittaman sopimuksen ja hyväksynyt sen. LähiTapiola varaa käyttöönottoa varten kohtuullisen toimitusajan.

Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi. Pääkäyttäjällä on oikeus irtisanoa tämä sopimus verkkopalvelussa ilman irtisanomisaikaa. Nimenkirjoitusoikeudelliset henkilöt voivat irtisanoa sopimuksen myös muutoin kirjallisesti. LähiTapiola varaa kohtuullisen ajan käyttöoikeuden sulkemista varten. LähiTapiola voi irtisanoa tämän sopimuksen päättymään yhden (1) kuukauden kuluttua irtisanomisesta.

Mikäli Asiakas katsotaan maksukyvyttömäksi, Asiakasta haetaan konkurssiin tai Asiakkaan toiminta lakkaa muusta syystä, päättyy tämä sopimus ja Asiakkaan käyttöoikeus ilman irtisanomista.

LähiTapiolalla on mahdollisuus päättää tämä sopimus ja Asiakkaan käyttöoikeus ilman
irtisanomista myös, kun Asiakas ei ole kahteen (2) vuoteen käyttänyt verkkopalveluaan eikä hänellä enää ole voimassa olevia verkkopalvelun piiriin kuuluvia sopimuksia.

LähiTapiolalla on myös oikeus purkaa tämä sopimus, jos Asiakas olennaisesti rikkoo tämän sopimuksen ehtoja. Purun johdosta tämä sopimus päättyy välittömästi.

18. Palveluun liittyvät oikeudet

Verkkopalvelun omistusoikeus, tekijänoikeudet, tavaramerkit ja muut immateriaalioikeudet kuuluvat LähiTapiolalle tai kolmannelle osapuolelle.

Asiakas saa tallentaa ja tulostaa verkkopalvelun sisältämää aineistoa ainoastaan Asiakkaan omaa käyttöä varten. Aineiston kopioiminen, levittäminen, muuttaminen, verkkosivujen linkittäminen ja kaikenlainen kaupallinen hyödyntäminen tai julkaiseminen ilman LähiTapiolan tai muun oikeudenomistajan erikseen kirjallisesti antamaa lupaa on kielletty.

19. Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Tätä sopimusta koskevat erimielisyydet ratkaistaan Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudella.