Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Hyvä tietää

Asioi turvallisesti kanssamme. Lue, mitä me teemme turvallisuuden hyväksi ja kuinka voit itse vaikuttaa verkkoasiointisi turvallisuuteen.

Digitaalisten palvelujen käyttöehdot

Käyttöehdot 13.12.2021 alkaen

1. Yleistä

Näitä käyttöehtoja (jäljempänä ”Käyttöehdot”) sovelletaan asiointiin LähiTapiola-ryhmän digitaalisissa palveluissa (jäljempänä ”Digitaaliset palvelut”) ja verkkopalveluissa (jäljempänä ”Verkkopalvelut”).
Digitaalisilla palveluilla tarkoitetaan tässä yhteydessä LähiTapiola-ryhmän tarjoamia palvelualustoja, kuten osto- ja korvaussovelluksia, mobiilipalvelua, sähköisen allekirjoituksen palvelua, chat-viestintää ja puhelinpalvelua.
Verkkopalveluilla tarkoitetaan tässä yhteydessä LähiTapiola-ryhmän tarjoamia tunnistautumista edellyttäviä sähköisiä palveluita, kuten henkilö- tai yritysasiakkaan verkkopalvelu ja mobiilisovellukset.
Digitaalisista palveluista ja Verkkopalveluista käytetään yhdessä määritelmää Palvelut.
Jos Palvelussa on omat erilliset ehtonsa, Palveluun sovelletaan ensisijaisesti omia erillisiä ehtojaan ja toissijaisesti näitä Käyttöehtoja.
Palvelujen käyttäjästä käytetään määritelmää Asiakas.
Palvelut ovat suunnattu ja tarkoitettu käytettäväksi Suomen markkinoilla ja/tai Asiakkaille, joiden kotipaikka on Suomessa, ellei erikseen ole muuta sovittu tai ilmoitettu.

2. Palveluntarjoaja

Palvelut järjestää ja tarjoaa LähiTapiola-ryhmään kuuluvat yritykset (jäljempänä ”LähiTapiola”).

3. Kolmannet osapuolet

Palveluissa tai niiden kautta voidaan tarjota ja välittää myös kolmansien osapuolten palveluja.
Kolmansien osapuolten palvelut tarjotaan ja välitetään sellaisenaan ja sitoumuksetta. LähiTapiola ei vastaa kolmansien osapuolten tuottaman tiedon tai palvelun sisällöstä, saatavuudesta tai toimivuudesta eikä vahingosta, joka niiden käytöstä mahdollisesti aiheutuu. LähiTapiola ei ole osallinen Asiakkaan ja kolmansien osapuolten välisissä sopimuksissa eikä vastaa näiden sopimusten ja niiden ehtojen täyttämisestä.

4. Käyttöehtoihin sitoutuminen

Asiakkaan tulee tutustua huolellisesti näihin Käyttöehtoihin ennen Palvelujen käyttämistä. Palveluita käyttämällä Asiakas sitoutuu noudattamaan näitä Käyttöehtoja. Palvelujen käyttö ei ole sallittua, jos Asiakas ei hyväksy Käyttöehtoja.
Verkkopalvelun käyttö edellyttää, että Asiakas hyväksyy nämä käyttöehdot ja/tai Verkkopalvelua erikseen koskevat käyttö- tai sopimusehdot kirjautuessaan ensimmäisen kerran Verkkopalveluun. Verkkopalvelua voi käyttää täysi-ikäinen ja täysivaltainen henkilö Verkkopalvelusta riippuen joko yksityishenkilönä tai yhteisön puolesta.

5. Palvelujen sisältö

Palvelujen välityksellä Asiakas voi hoitaa LähiTapiolan palveluvalikoimaan kuuluvia asioita, kuten vakuutus-, säästö- ja sijoitusasioita. Palvelut sisältävät sähköisiä asiointi- ja muita palveluja, kuten vakuutuksen osto ja korvauksen haku.
Palvelujen käyttäminen voi edellyttää erillistä sopimusta.
Eri laitteilla ja eri Palveluja käytettäessä Palvelut voivat sisällöltään ja toiminnoiltaan erota toisistaan. Palvelut saattavat poiketa palveluvalikoimaltaan ja ominaisuuksiltaan myös muissa LähiTapiolan palvelukanavissa tarjolla olevista palveluista ja tuotteista.
LähiTapiolalla on oikeus tehdä palveluvalikoimaan, Palvelujen sisältöön ja toimintaan sekä Palvelujen käytön edellytyksenä oleviin teknisiin tai muihin vaatimuksiin muutoksia.

6. Palvelujen käyttäminen

6.1 Tunnistautuminen Verkkopalveluun
Verkkopalvelun käyttäminen edellyttää Asiakkaan tunnistamista. LähiTapiola tunnistaa Asiakkaan hyväksymillään pankki- tai muilla tunnisteilla. Verkkopalveluun voi olla mahdollista kirjautua myöhemmin vaihtoehtoisilla tavoilla, esimerkiksi Asiakkaan luomalla pin-koodilla tai käyttöönottamalla kasvontunnistuksella.
Asiakkaan tunnistaminen yllä kerrotulla tavalla vastaa hänen henkilöllisyytensä todentamista viranomaisen myöntämästä henkilöllisyystodistuksesta.
Asiakas vastaa kaikista toimista, jotka on tehty Verkkopalvelussa tunnistautuneena, mukaan lukien Asiakkaan puolesta toimineen tahon toimet.
Asiakas vastaa tunnistautumistietojen säilyttämisestä erillään ja huolellisesti siten, etteivät ne joudu sivullisen haltuun. Asiakas vastaa tunnistautumistietojen avulla tehdyistä oikeustoimista siihen asti, kunnes tunnusten myöntäjä on saanut ilmoituksen tunnistautumistietojen joutumisesta ulkopuolisen haltuun ja tunnukset myöntäneellä on ollut kohtuullinen aika estää palvelujen käyttö. Asiakas vastaa vahingoista, joita tunnistautumistietojen luvaton käyttö mahdollisesti aiheuttaa LähiTapiolalle, asiakkaalle tai sivulliselle siihen asti, kunnes tunnusten myöntäjä on saanut edellä mainitun ilmoituksen ja estänyt tunnusten käytön. Jos tunnisteita on käytetty Verkkopalvelussa oikeudettomasti tai Asiakkaalla on syytä olettaa niiden joutuneen sivullisen haltuun, on tästä ilmoitettava heti myös LähiTapiolalle.
Jos asiakas on säilyttänyt tunnistautumistietojaan huolimattomasti tai muutoin menettelyllään myötävaikuttanut tunnistautumistietojen joutumiseen sivullisen haltuun, Asiakas vastaa LähiTapiolalle aiheutuneesta vahingosta.

6.2 Valtuudet

Asiakas voi hoitaa Palvelujen välityksellä LähiTapiolan palveluvalikoimaan kuuluvia asioita myös toisen henkilön tai yrityksen puolesta, jos toinen henkilö tai yritys on antanut tähän nimenomaisen valtakirjan. LähiTapiola määrittelee palvelukohtaisesti erikseen, voidaanko Palvelua käyttää valtakirjan nojalla, ja mitä toimenpiteitä Asiakas voi tehdä Palvelussa valtakirjan nojalla toisen puolesta. Asiakkaan käyttämiin soveltuviin Palveluihin aktivoidaan tiedot niistä valtuuttajista, joiden osalta LähiTapiolalle on toimitettu kirjallinen valtakirja.
Valtuutuksen päättymisestä tulee ilmoittaa viipymättä LähiTapiolalle.
Valtuutetun menettely samaistetaan valtuuttajan menettelyyn, ja valtuuttaja vastaa kaikista toimista ja viesteistä, jotka on tehty tai lähetetty valtuutuksen nojalla niin kauan kuin valtuutusta ei ole asianmukaisesti lakkautettu.

6.3 Laitteet, ohjelmat ja tietoliikenneyhteydet

Asiakas vastaa siitä, että hänellä on Palvelujen käytön edellyttämät laitteet, ohjelmat ja tietoliikenneyhteydet. Asiakas vastaa niiden turvallisuudesta, toimivuudesta sekä yhteensopivuudesta Palveluihin samoin kuin ylläpito-, käyttö- ja tietoliikennekustannuksista. LähiTapiola ei takaa, että Palveluja voidaan käyttää Asiakkaan laitteilla.
Osapuolet vastaavat omalta osaltaan tietoturvan asianmukaisesta järjestämisestä. LähiTapiola ei vastaa yleisessä tietoverkossa tai Asiakkaan omistamassa, hallitsemassa tai sopimuksen nojalla käyttämässä tietoverkossa tiedon häviämisen tai muuttumisen Asiakkaalle aiheuttamasta vahingosta. LähiTapiola ei myöskään vastaa vahingosta, joka Asiakkaalle aiheutuu toteutuneista tietoturvariskeistä.
LähiTapiola on oikeus muuttaa Palvelujen käyttöön tarvittavien laitteiden ja ohjelmien vaatimuksia tai muuta Palvelujen toimintaa.

6.4 Palvelusta kieltäytyminen ja Palvelun keskeyttäminen

LähiTapiolalla on oikeus kieltäytyä Palvelun tarjoamisesta tai keskeyttää Palvelun tarjoaminen taikka jättää Asiakkaan toimeksianto, hakemus tai muu viesti käsittelemättä, jos
• Asiakkaan käyttämät laitteet, ohjelmat tai tietoliikenneyhteydet vaarantavat tietojärjestelmien toimivuuden tai Palvelun turvallisuuden taikka tietoturvallisuuden varmistaminen muutoin vaatii sitä
• on syytä epäillä, että Palvelua käytetään tavalla, josta voi seurata vahinkoa osapuolille taikka sivulliselle
• Asiakas ei noudata näitä ehtoja
• Asiakas on ilmoittanut, että tunnisteita on käytetty Palvelussa oikeudettomasti tai että ne oletettavasti ovat joutuneet sivullisen haltuun taikka on muutoin syytä epäillä, että Palvelua käytetään luvattomasti tai väärin
• toinen henkilö tai yritys on peruuttanut Asiakkaalle antamansa valtuutuksen
• se katsotaan tarpeelliseksi liiketaloudellisista syistä tai se johtuu ylivoimaisesta esteestä taikka muusta LähiTapiolasta riippumattomasta tai vakavasta syystä
• on syytä epäillä, että Palvelua käytetään lainvastaiseen toimintaan tai
• lainsäädäntö tai viranomaismääräykset siihen velvoittavat.
LähiTapiolalla on lisäksi oikeus keskeyttää Palvelun tarjoaminen huollon, päivitysten, ylläpidon, häiriöiden ja muiden vastaavien syiden vuoksi.
LähiTapiola ei vastaa vahingosta, joka Asiakkaalle aiheutuu Palvelusta kieltäytymisestä tai Palvelun keskeyttämisestä.

6.5 Palvelujen käyttöajat (uusi otsikko)

Palvelut ovat käytettävissä palvelukohtaisten palveluaikojen mukaisesti, pois lukien huollosta, päivityksistä, ylläpidosta, häiriöistä ja muista vastaavista syistä johtuvat katkokset.
LähiTapiola ei takaa, että Palvelut ovat Asiakkaan käytössä keskeytyksittä eikä vastaa vahingosta, joka Asiakkaalle aiheutuu mahdollisesta käyttökatkoksesta tai keskeytyksestä.
Asiakkaan pyytämien toimien toteuttamiseen LähiTapiola varaa kohtuullisen ajan ottaen huomioon mitä kyseisen sopimuksen tai Palvelun ehdoissa mahdollisesti määrätään. LähiTapiola ei takaa sitä, että toimeksiannot, hakemukset tai muut viestit käsitellään Asiakkaan viestissään määrittelemällä tavalla ja ajassa, eikä vastaa Asiakkaalle tästä mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta.

6.6 LähiTapiolan vastuunrajoitukset

Palveluissa esitettyä tietoa ei voida pitää LähiTapiolaa sitovana tarjouksena, kehotuksena, sitoumuksena tai muuna velvoittavana ilmaisuna, ellei erikseen ole toisin ilmoitettu. Kunkin Palvelun sisältö määräytyy asianomaista palvelua tai tuotetta koskevien ehtojen mukaan.
Palvelujen tietosisällön oikeellisuus on pyritty varmistamaan huolellisesti, mutta LähiTapiola ei kuitenkaan vastaa tietojen virheettömyydestä eikä niiden käyttöön liittyvistä vahingoista.
Tehdessään uusia sopimuksia Palvelujen avulla Asiakkaan tulee ennen sopimuksen tekemistä tutustua asianomaisen tuotteen tai palvelun esitteisiin, tuoteselosteisiin, palvelu- tai tuotekohtaisiin ehtoihin ja muuhun informaatioon, jota LähiTapiola pitää Asiakkaan saatavilla Verkkopalvelussa tai verkkosivuillaan. Vahvistaessaan tutustuneensa informaatioon Asiakkaan katsotaan saaneen tiedon tarjolla olevasta informaatiosta. Jos nämä Käyttöehdot ovat ristiriidassa palvelukohtaisten ehtojen kanssa, määräytyy sopimuksen sisältö palvelukohtaisten ehtojen perusteella.
Asiakkaan ei koskaan tule tehdä asunnon vuokrasopimusta perustuen ainoastaan Palvelussa esitettyyn aineistoon, hankkimatta itse tarpeelliseksi katsomiaan lisätietoja ja tarkastamatta ennen vuokrasopimuksen tekemistä vuokranantajan edustajalta Palvelussa esitetyn aineiston paikkansapitävyyttä.
Sen lisäksi mitä muualla näissä sopimusehdoissa on määrätty LähiTapiola vastuun rajoittamisesta:
• LähiTapiola ei vastaa Asiakkaalle aiheutuvasta välillisestä tai epäsuorasta vahingosta
• LähiTapiola ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä aiheutuvasta sen toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta. Tällainen este voi olla esimerkiksi viranomaisen toimenpide, LähiTapiolasta riippumaton häiriö sähköisessä viestinnässä tai sähkönsaannissa tai työtaistelutoimenpide
• LähiTapiola ei vastaa tiedostojen tuhoutumisesta tai muuttumisesta eikä niiden uudelleen luomisen aiheuttamista kustannuksista, eikä Palvelujen tietosisällön oikeudettomasta muuttamisesta aiheutuneesta vahingosta
• LähiTapiola ei vastaa Palvelujen toimivuudesta eikä vahingosta, joka aiheutuu Palvelusta kieltäytymisestä, Palvelun keskeyttämisestä tai käyttökatkoksesta taikka siitä, ettei Palvelun käyttö onnistu Asiakkaan laitteella
• LähiTapiola ei vastaa kolmansien osapuolten tuottaman tiedon tai palvelun sisällöstä, saatavuudesta tai toimivuudesta eikä vahingosta, joka niiden käytöstä mahdollisesti aiheutuu. LähiTapiola ei ole osallinen Asiakkaan ja kolmansien osapuolten välisissä sopimuksissa eikä vastaa näiden sopimusten ja niiden ehtojen täyttämisestä

6.7 Asiakkaan vastuu ja toimeksiannot

Asiakas vastaa Palvelujen kautta antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta. LähiTapiolalla ei ole velvollisuutta tarkastaa tai täydentää annettuja tietoja, ja toimet voidaan toteuttaa annettujen tietojen perusteella. LähiTapiola ei vastaa vahingosta, joka Asiakkaalle aiheutuu siitä, että annetuissa tiedoissa on virheitä tai puutteita.
Asiakas vastaa Palvelujen kautta lähettämiensä tietojen ja toimeksiantojen perille tulosta siihen asti, kunnes on saanut LähiTapiolalta kuittauksen tietojen perille tulosta, elleivät pakottavat lain säännökset toisin määrää.
Asiakkaan Palvelujen avulla tekemät oikeustoimet, toimeksiannot, tahdonilmaisut ja ilmoitukset sitovat Asiakasta.

6.8 Asiakkaan huomautukset

Asiakkaan pitää tehdä mahdolliset Palvelua tai toimeksiannon suorittamista koskevat huomautukset LähiTapiolalle viipymättä ja viimeistään yhden (1) kuukauden kuluessa siitä, kun Asiakas on havainnut tai hänen olisi pitänyt havaita huomautuksen peruste. Jos huomautusta ei tehdä tämän ajan kuluessa, katsotaan Asiakkaan hyväksyneen toimenpiteen.

7. LähiTapiolan ja Asiakkaan välinen viestintä

Sähköpostit kulkevat LähiTapiolan ja Asiakkaan välillä avoimessa verkossa. Lähetetyissä sähköpostiviesteissä ei ole vakuutus- tai korvaustietoja, mutta ne kertovat, että Asiakkaalla on asiakassuhde LähiTapiolan kanssa. Tämä tieto kuuluu vakuutussalaisuuden piiriin. Asiakas hyväksyy tämän käyttäessään Palveluita.
Jos Asiakas haluaa lähettää LähiTapiolalle suojattuja tai asiakkuuteen liittyviä tietoja, LähiTapiola suosittelee viestin lähettämistä Verkkopalvelun kautta, muussa suojatussa yhteydessä tai postitse.
Asiakas on velvollinen seuraamaan LähiTapiolan Palveluihin lähettämiä ja Palveluihin liittyviä muilla tavoin, kuten postitse, tekstiviestitse tai sähköpostilla, lähetettyjä viestejä ja ilmoituksia. Palveluun lähetetystä viestistä voidaan lähettää Asiakkaalle erillinen heräte sähköpostilla tai tekstiviestillä.
LähiTapiolan lähettämän ilmoituksen katsotaan tulleen Asiakkaan tietoon viimeistään seitsemäntenä (7) päivänä siitä, kun se on toimitettu Asiakkaalle.

8. Käyttöehtojen muuttaminen

LähiTapiolalla on oikeus muuttaa näitä Käyttöehtoja, Palveluja koskevia erityisiä ehtoja ja mahdollisten maksullisten Palvelujen hinnoittelua.
Ehtojen muutoksesta ilmoitetaan Asiakkaalle Verkkopalvelussa tai LähiTapiolan verkkosivuilla viimeistään yhtä (1) kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa. Asiakkaan katsotaan vastaanottaneen LähiTapiolan ilmoituksen viimeistään seitsemäntenä (7) päivänä siitä, kun ilmoitus on toimitettu Asiakkaalle Verkkopalveluun tai Asiakkaan saataville verkkosivuille.
Asiakkaan katsotaan hyväksyneen ehtojen muutoksen, kun muutoksesta on ilmoitettu edellä mainitulla tavalla ja Asiakas käyttää Palveluita muutoksen jälkeen. Jos Asiakas ei hyväksy muutettuja ehtoja, hänen tulee hänen lopettaa Palvelujen käyttäminen.
Muutettuja ehtoja sovelletaan myös ennen niiden voimaantuloa käyttöönotettuihin Palveluihin.

9. Henkilötietojen käsittely ja tietojen tallentaminen

LähiTapiola huolehtii asiakkaidensa yksityisyyden suojan toteutumisesta ja käsittelee henkilötietoja voimassa olevien säädösten sekä hyvän tiedonhallinta- ja tiedonkäsittelytavan mukaisesti ja LähiTapiolan tietosuojaselosteissa sekä verkkosivuilla kerrotuin tavoin.
LähiTapiola voi tallentaa Asiakkaan verkkopalveluyhteydenottoja ja verkkoasiointia koskevia tietoja sekä toimeksiantoja, viestejä ja puheluita. Tietoja käsitellään muun muassa asiakassuhteen hoitamista varten, asioinnin todentamiseksi, Palvelujen kehittämiseksi ja markkinointiin.
LähiTapiola kerää, käsittelee ja analysoi Palvelujen käyttöä, liikennettä, tapahtumia ja muuta asiointia koskevia tietoja.
Asiakkaan on suositeltavaa tutustua henkilötietojen tarkempaan käsittelyyn LähiTapiolan tietosuojaselosteista ja verkkosivujen tietosuojaosiosta: lahitapiola.fi/henkilotietojenkasittely. Tietosuojaselosteita saa myös pyydettäessä postitse tai sähköpostitse osoitteesta: tietosuoja(a)lahitapiola.fi. Lisätietoja evästeistä on saatavilla niin ikään LähiTapiolan verkkosivuilta.

10. Oikeudelliset asiat

10.1 Immateriaalioikeudet

Palvelujen, niiden sisältö ja ulkoasu mukaan lukien, tekijänoikeudet, tavaramerkit ja muut immateriaalioikeudet kuuluvat LähiTapiolalle tai kolmannelle osapuolelle.
Asiakas saa tallentaa ja tulostaa Palvelujen sisältämää aineistoa ainoastaan Asiakkaan omaa käyttöä varten. Aineiston kopioiminen, levittäminen, muuttaminen, verkkosivujen linkittäminen ja kaikenlainen kaupallinen hyödyntäminen tai julkaiseminen ilman LähiTapiolan tai muun oikeudenomistajan erikseen kirjallisesti antamaa lupaa on kielletty.

10.2 Ylivoimainen este

Sopijapuoli ei vastaa vahingosta, jos se voi osoittaa, että sille kuuluva velvoite on jäänyt täyttämättä ylivoimaisen esteen vuoksi. Ylivoimaisella esteellä tarkoitetaan epätavallista ja ennalta-arvaamatonta syytä, johon sopijapuoli ei ole voinut vaikuttaa ja jonka seurauksia se ei kaikkea huolellisuutta noudattaen olisi voinut välttää. LähiTapiola ei vastaa myöskään vahingosta, jos näihin Käyttöehtoihin perustuvien velvoitteiden täyttäminen olisi vastoin muualla laissa säädettyjä LähiTapiolan velvollisuuksia.
Sopijapuoli on velvollinen ilmoittamaan toiselle sopijapuolelle niin pian kuin se on mahdollista sitä kohdanneesta ylivoimaisesta esteestä. LähiTapiola voi ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä esimerkiksi verkkosivuillaan tai valtakunnallisessa päivälehdessä.

10.3 Asiakaspalvelu ja tuomioistuimen ulkopuoliset oikaisukeinot

Palveluihin ja näihin Käyttöehtoihin liittyvissä kysymyksissä Asiakkaan tulee ottaa ensisijaisesti yhteyttä LähiTapiolan asiakaspalveluun.
Kuluttaja-asiakas voi saattaa Palveluita tai näitä Käyttöehtoja koskevan erimielisyyden kuluttajariitalautakunnan (KRIL, www.kuluttajariita.fi) käsiteltäväksi. Palveluita koskevissa asioissa erimielisyyden voi saattaa myös Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan (Fine, www.fine.fi) käsiteltäväksi.
Vakuutuksenantajien toimintaa valvova viranomainen on Finanssivalvonta (www.finanssivalvonta.fi).

10.4 Sovellettava laki ja oikeuspaikka

Näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia.
Näistä Käyttöehdoista aiheutuvat riitaisuudet käsitellään Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa tai sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä Asiakkaalla on kotipaikka, vakituinen asuinpaikka tai toimipaikka. Jollei Asiakkaalla ole koti-, asuin- tai toimipaikkaa Suomessa, riitaisuudet käsitellään Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa.

´´