Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Ekonomi31.1.2024

LokalTapiola Världen -fondernas stadgeändringar

Stadgarna för LokalTapiola Världen -fonderna ändras den 1 mars 2024. Fondernas mål är att vid sidan av övriga egenskaper främja egenskaper som hänför sig till miljön och samhället.

Finansinspektionen har den 25 januari 2024 fastställt nya fondspecifika stadgar för följande fonder:

  • Placeringsfond LokalTapiola Räntevärld

  • Placeringsfond LokalTapiola Världen 20

  • Placeringsfond LokalTapiola Världen 50

  • Placeringsfond LokalTapiola Världen 80

De nya stadgarna träder i kraft den 1 mars 2024. Ändringen kräver inte några åtgärder av andelsägarna och medför inte skatteföljder.

Vad förändras och vilka konsekvenser har förändringen?

I de ovannämnda fondernas fondspecifika stadgar ändras 2 § så att varje fonds mål är att vid sidan av övriga egenskaper främja egenskaper som hänför sig till miljön och samhället. I fondens investeringsbeslut beaktas faktorer som hänför sig till miljön, socialt ansvar och god bolagsstyrning (ESG) i enlighet med LokalTapiola Kapitalförvaltningskoncernens principer för hållbar investeringsverksamhet.

I övrigt förblir stadgarna desamma.

Fondernas förvaltningsarvoden ändras inte, men på grund av förändringen kan fondernas löpande kostnader öka något, eftersom de löpande kostnaderna för de fonder som väljs till investeringsobjekt i enlighet med artikel 8 i EU:s upplysningsförordning (SFDR) 2019/2088 kan vara något högre än för fonder som inte beaktar hållbarhetsfaktorer. Kostnadsökningen uppskattas till högst några hundradelar av en procentenhet.

Ändringen påverkar inte fondernas juridiska form, jämförelseindex, rekommenderade placeringshorisonter eller riskprofiler.

Som ett resultat av ändringarna kommer upplysningsskyldigheterna för fonderna att öka i enlighet med artikel 8 i EU:s upplysningsförordning, och för fonderna publiceras blanketter med förhandsinformation och periodiska rapporter med avseende på hållbarhet.

Varför görs förändringen?

Ändringen syftar till att ge kunderna en möjlighet till en mer hållbar placeringsportfölj. Ändringen främjar bättre hänsyn till hållbarhetsrisker i de fonder som Världsfonderna investerar i, vilket ses som fördelaktigt för fonderna och deras andelsägare på längre sikt.

Var kan jag hitta de nya stadgarna och få mer information?

De nya stadgarna för fonderna finns här:

I samband med att stadgarna träder i kraft den 1 mars 2024 kommer även LokalTapiola-fondernas fondprospekt, faktablad och blanketter med förhandsinformation om fondernas hållbarhet att uppdateras. I fondprospektet finns framöver mer information om hållbarhetsfaktorerna och om hur fonden främjar egenskaper som hänför sig till miljön och samhället och hur dessa egenskaper uppnås.

Mer information om hållbar placering och om LokalTapiola Kapitalförvaltningskoncernens principer för hållbar placeringsverksamhet finns på lahitapiola.fi/sv/person/sparande-och-placering/hallbarhet-i-lokaltapiola-kapitalforvaltning/

Stadgarna eller mer information kan också erhållas genom att ringa vår kundtjänst.

LokalTapiolas kundtjänst för sparande och placering: 09 453 8500 (vardagar kl. 9–17)

Seligson & Co Fondbolags kundtjänst: info@seligson.fi eller per telefon 09 6817 8200 (vardagar kl. 9–17)

Seligson & Co Fondbolag Abp