Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Säkerhet20.1.2022

Grannens brandvarnare kan rädda även ditt liv – många som bor i bostadsaktiebolag tvivlar på varnarnas skick

En brand i en radhus- eller höghusbostad är farlig för alla som bor i huset. Enligt enkäten tvivlar många på att grannarna klarar av att underhålla brandvarnarna i sina bostäder. Bostadsaktiebolagen kunde öka allas säkerhet genom att göra underhållet av brandvarnarna till en gemensam sak.Bekanta dig och köp

Vid en brand stiger röken uppåt med den heta luften. Om det finns en fungerande brandvarnare i taket reagerar den på rökgaserna och varnar med ett högt ljud. Ljudet får de boende och sannolikt även grannarna att reagera. En fungerande brandvarnare ger tid att försöka släcka branden med primärsläckning eller att rädda sig ur branden.

Det är dock vanligt att brandvarnaren inte fungerar. Enligt räddningsväsendets statistik från år 2020 fanns det en fungerande brandvarnare endast i cirka var tionde byggnadsbrand med dödlig utgång. Orsaken kan vara att det inte överhuvudtaget finns en brandvarnare i bostaden, att den är sönder eller felaktigt monterad eller att batteriet slut. Varje år dör det cirka 50 personer i bränder i Finland.

- För de flesta är brandvarnare inte särskilt intressanta apparater men det skulle vara bra att förstå hur viktiga de är vid en brand. En brandvarnare är ett av de effektivaste och billigaste sätten att förhindra dödsfall och stora skador vid bränder. Apparaten fungerar dock inte för evigt utan den ska testas regelbundet och bytas ut till en ny med cirka 5–10 års mellanrum, säger projektchef och brandingenjör Antti Määttänen vid LokalTapiola.

Enkät: Osäkerhet kring grannarnas brandvarnare i radhus- och höghusbostäder

Enligt lagen ska det i varje bostad finnas en fungerande brandvarnare för varje begynnande 60 kvadratmeter. I bostadsaktiebolag är det i huvudsak de boende som ansvarar för brandvarnarna. I bostadshus byggda efter 2010 är brandvarnarna anslutna till elnätet och bostadsaktiebolaget ansvarar för att de skaffas och underhålls. I äldre byggnader, det vill säga i de flesta höghus och radhus i Finland, är det främst de boende som ansvarar för brandvarnarna och deras underhåll.

LokalTapiolas undersökning Vardagsgranskning* utredde vad finländarna tror om grannarnas förmåga att underhålla brandvarnarna i sina bostäder. Av de som bor i höghus och radhus tror endast två av fem (42 %) att nästan alla boende i bostadsaktiebolaget klarar av att hålla sina brandvarnare funktionsdugliga och till exempel byta batterier. Nästan lika många respondenter (40 %) tror att många boende klarar av det och cirka var tionde (8 %) att det inte är så många boende som klarar av det.

Allt som allt tror endast lite fler än hälften (57 %) av de som bor i höghus eller radhus att nästan alla boende i bostadsaktiebolaget har fungerande brandvarnare i sina bostäder.

- I olika enkäter berättar respondenterna ofta att de nog själv har en brandvarnare hemma och det stämmer även i det här fallet. Enligt brandobservationerna är det dock vanligt att brandvarnarna inte fungerar. Jag uppmanar alltså alla att kontrollera att de egna brandvarnarna fungerar och inte ta för givet att de gör det, säger Määttänen.

Högre risk för de äldre – bostadsaktiebolag kan med gemensamma krafter öka säkerheten

Vem som helst kan glömma att skaffa och underhålla en liten apparat som fästs i taket men att underhålla brandvarnarna kan vara särskilt svårt för personer som har nedsatt funktionsförmåga på grund av till exempel ålder, nedsatt rörlighet eller minnessjukdom. Även användning av berusningsmedel ökar riskerna. Risken att dö eller skada sig i en brand är störst för riskgrupperna.

- Vid en bostadsbrand är branden givetvis farligast för de som bor i bostaden. Branden kan dock sprida sig i byggnaden, till exempel via trappuppgången, fönster eller takkonstruktioner. LokalTapiola ersätter årligen hundratals brand- och rökskador som orsakats av en brand i till exempel grannens bostad, på vinden eller i källaren, säger Määttänen.

Enligt Statistikcentralen bor över 1,2 miljoner finländare ensamma och allt fler av dem är åldringar. Bostadsaktiebolag kunde avsevärt öka säkerheten för alla boende genom att ta en större roll vad gäller underhållet av brandvarnarna.

- Bostadsaktiebolaget kan till exempel besluta att montera brandvarnare i alla bostäder och regelbundet byta ut dem till nya. Bolaget kan även hjälpa till att byta batterier hos de boende. Ofta har bostadsaktiebolaget större resurser för sådana uppgifter än enskilda boende.

  • Vill ni öka säkerheten i bostadsaktiebolaget? Bekanta dig med den nya webbplatsen för Brandsäkert bostadsbolag. På webbplatsen finns råd och information om brandvarnare för boende och aktieägare i bostadsaktiebolag. På webbplatsen finns till exempel en räknare för att uppskatta antalet brandvarnare som behövs samt information om brandvarnarmodeller och ansvarsfrågor. Webbplatsen har producerats av Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland, LokalTapiola, Finlands fastighetsförbund och Finlands disponentförbund.

  • En brand innebär alltid ett avbrott i husets vardag. I värsta fall orsakar branden personskador. Utöver själva elden kan även rök och släckvatten skada egendomen. Bostaden eller rentav hela huset kan behöva en omfattande renovering och vara obeboelig en lång tid.

  • Lagen kräver säkerhetsåtgärder. Enligt räddningslagen ska det finnas tillräckligt med brandvarnare i alla bostäder för att man ska upptäcka en brand så tidigt som möjligt. Minimikravet är en brandvarnare för varje yta på 60 m2 på varje våning. Brandvarnare som är anslutna till elnätet krävs i bostadshus som har beviljats bygglov efter 1.2.2009. I äldre hus är brandvarnarna i regel batteridrivna som de boende skaffar och underhåller själv. Det är även de boendes ansvar att regelbundet testa att brandvarnarna fungerar.

  • Brandvarnare är inte eviga. Säkerhets- och kemikalieverket har märkt att brandvarnarnas rökkänslighet och ljudvolym kan minska med åren. Det rekommenderas att brandvarnare byts ut till nya minst vart tionde år. Batterierna bör bytas varje år och brandvarnarna testas varje månad.

*Enkäten Vardagsgranskning som LokalTapiola beställt besvarades av sammanlagt 1 013 finländare 17–23.9.2021. Frågorna om brandvarnare besvarades av drygt 590 personer som bor i höghus eller radhus. Respondenterna i enkäten representerar Finlands befolkning i åldrarna 15–74 år med undantag av Åland. Undersökningar genomfördes av Kantar TNS och dess felmarginal är cirka 3,1 procentenheter.

Läs även: Hälften av bostadsbolagens bostäder saknar fungerande brandvarnare – LokalTapiola är med och startar brandvarnarkampanj