Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten
Ekonomi 14.6.2021

När maken/makan eller sambon avlider blir många överraskade över hur ett äktenskap eller ett samboförhållande påverkar arvet

Många faktorer påverkar arvsskiftet vid makens/makans eller sambons bortgång och en av dem är parets civilstånd. Enligt lagen är samboparets eller äkta makars rätt till arv mycket olika. När arvskatten räknas kan skillnaderna bli flera tusen eller tiotusen euro även om egendomen inte skulle vara speciellt stor. Vi samlade råd som det är bra att känna till vid makens/makans eller sambons död och ärenden som man borde fundera på i god tid.

Allt fler finländare lever i ett samboförhållande i stället för i ett äktenskap eller i ett registrerat partnerskap. Även om det i den egna vardagen inte skulle ha så stor betydelse om man lever som sambopar eller äkta makar, behandlar lagen paren olika vid makens/makans eller sambons bortgång.

- Många vet att det finns skillnader vad gäller rätten till sambons eller äkta makens/makans arv vid dödsfall. Ändå tar man sällan hand om vissa grundläggande ärenden med hjälp av vilka man kunde förbereda sig för den efterlevandes ekonomiska situation. Detta kommer regelbundet fram när vi sköter livförsäkringsärenden för finländare i olika åldrar, säger direktör Veera Lammi från LokalTapiola Livförsäkringsbolag.

- Det är bra att man för tillfället genom lagstiftningen håller på att förenhetliga samboparens ställning för att mera motsvara äkta makars ställning. Till exempel förnyas familjepensionssystemet för att även omfatta sambopar. En sambo kommer ändå inte heller i fortsättningen att ha arvsrätt, om man inte separat förberett sig för dödsfallet. Det är viktigt att reda ut den egna situationen i tid så att man även ekonomiskt kan förbereda sig för dessa allra tråkigaste situationer. I fråga om arvsplaneringen är det bäst att vända sig till en advokat som känner branschen, säger Lammi.

Utgångspunkten för den sociala tryggheten och lagstiftningen är att vid makans/makens eller sambons bortgång skydda den efterlevandes ställning i ett fast parförhållande. Äktenskap har traditionellt varit ett sätt med vilket samhället har säkerställt att det gäller ett fast parförhållande, bedömer Lammi. Rätt till den efterlevandepension, som Fpa betalar, har för tillfället bara under 65 år gamla efterlevande, som har levt i ett äktenskapsförhållande eller i ett registrerat parförhållande.

Vi begärde att advokat Mari Lampenius på Advokatbyrå Susiluoto Oy grovt skulle räkna ut ett exempel på en situation som visar skillnaderna mellan sambopar och äkta makar när det gäller rätt till arv efter makens eller sambons död.

Vårt exempelpar Maja och Matti har inga barn och deras egendom består av en bil, en ägarbostad och en stuga, precis som för många andra finländare. Paret har ännu bostadslån och lite egna besparingar. Värdet på parets gemensamma egendom efter skulder är 215 000 euro.

Det är fråga om ett par som inte har barn, så inom ett äktenskap ärver maken/makan den avlidna. Inom ett äktenskap har makarna också giftorätt till varandras egendom, om de inte har ett äktenskapsförord. I ett samboförhållande ärver sambon inte direkt utan ett testamente. Om det inte finns ett testamente fördelas egendomen enligt ärvdabalken till de lagstadgade arvingarna till exempel till arvlåtarens syskon.

Samboparet i exemplet har ett testamente till godo för varandra, så sambon ärver den avlidna parten.

Exempel: Maja och Matti egendom

perintö laskelma ruotsiksi esimerkki


perintö laskelma ruotsiksi 2

Advokat Mari Lampenius kommentar till samboparets arv: I beskattningen betalar en sambo utan barn arvsskatt enligt en högre procent. Beskattningen av sambopar hör till skatteklass II och äkta makar hör till skatteklass I (nära anhöriga) Skatten som betalas i skatteklass II är högre.

I exempelfallet skulle en livförsäkring ge ytterligare skydd för Mattis ekonomi och den skulle också vara till hjälp vid betalningen av arvsskatten. Ärvd egendom består ofta till exempel av en bostad som man inte vill realisera för att betala arvsskatterna.

Om arvlåtaren skulle ha barn dvs. bröstarvingar, skulle det ha en betydande inverkan på fördelningen av egendomen. Barnen har rätt till laglotten och om det är fråga om ett sambopar, har sambon inte motsvarande i lagen fastställd rätt till boende i det gemensamma hemmet som äkta makar har. En äkta makens rätt till boende kan till och med inskränka på laglotten medan besittningsrätten, som en sambo har fått genom testamente, ger vika för laglotten.

perintö laskelma ruotsiksi 3


Advokat Mari Lampenius kommentar till äkta makars arv: När det gäller äktenskap gör skattemyndigheten, före arvsskatten fastställs, en kalkylmässig fördelning mellan makarna. Till den efterlevande maken hör på basis av giftorätten hälften av parets sammanräknade nettoförmögenhet. I exempelfallet skulle Matti få en utjämning vid Majas bortgång, eftersom värdet på egendomen i hans namn är mindre än hälften. Efter den skattefria utjämningen är resten av egendomen som ärvs underställd arvsskatt. Inom ett äktenskap får maken ett makeavdrag vars värde är 90 000 euro. På grund av utjämningen och makeavdraget betalas ingen arvsskatt för arvet i exempelfallet. Därför är Mattis arv i äktenskapet över 20 000 euro mer än i en motsvarande situation i ett samboförhållande.

Syftet med exempelberäkningen är att på ett förenklat sätt åskådliggöra skillnaderna som uppstår beroende på om man lever i ett samboförhållande eller i ett äktenskapsförhållande Den förenklade beräkningen ska inte tillämpas på den egna situationen utan den egna situationen måste gås igenom med en specialist. Skattebestämmelserna och beskattningspraxisen kan ändra i framtiden. Bolagen som ingår i LokalTapiola-gruppen eller anställda i bolagen ansvarar inte för att uppgifterna är felfria eller för eventuella brister i uppgifterna och inte heller för eventuella skador. Arvsskattens storlek har bedömts med vero.fi -arvsskatteräknaren.

Gå åtminstone igenom dessa saker - att sköta ärenden i tid underlättar anhörigas börda när en nära anhörig avlider:

Vi samlade med hjälp av vår specialist en lista på saker som, om de sköts i tid, underlättar skötseln av ärenden vid ett dödsfall. Skilsmässa, barnets födelse eller annan betydande förändring i livssituationen kan betydligt påverka till exempel testamentet eller livförsäkringen, så om livssituationen förändras är det skäl att gå igenom dessa saker och göra ändringar så att de motsvarar den förändrade situationen. Kom också ihåg att diskutera med dina närstående om alla handlingar och berätta var de förvaras.

1) Testamente: Speciellt för sambopar är det skäl att fundera på att göra ett testamente. Testamentet ska uppfylla vissa formkrav varför det ofta behövs hjälp av en advokat som känner branschen. Barn eller barnbarn, som kommer i stället för dem, är åtminstone berättigade till den lagstadgade laglotten av arvet men med ett testamente kan man till exempel skydda ställningen för den efterlevande sambon. Läs mer om testamentet.

2) Livförsäkringen tryggar närstående och deras ekonomiska uppehälle om den försäkrade avlider. Livförsäkringen är speciellt viktig om du har lån eller har barn att försörja. Livförsäkringen hjälper dig också att klara av att betala arvsskatten i situationer där man ärver egendom, såsom bostadsförmögenhet eller skog, som man inte vill sälja.

3) Du kan använda intressebevakningsfullmakt till exempel för att befullmäktiga din make/maka eller någon annan pålitlig person att svara för skötseln av dina ekonomiska eller personliga ärenden i en situation då du inte själv kan sköta dem till exempel på grund av hälsotillstånd. Formen för denna handling har även vissa formkrav och sakkunnighjälp kan behövas.

4) Livstestamente upprättas för att uttrycka hurdan vård du önskar eller till exempel för att ange de situationer där man ska avstå från vårdåtgärder som upprätthåller dina livsfunktioner på konstgjord väg till exempel vid en allvarlig sjukdom eller olycka. Du kan göra ett livstestamente till exempel på Mina kanta-sidor.

5) Det finns många praktiska ärenden som ansluter sig till en anhörigs dödsfall. Genomgång av olika avtal, bankärenden och begravningsarrangemang är exempel på saker som anhöriga måste ta hand om efter ett dödsfall. Skötseln av ärenden underlättas om handlingarna är samlade på ett ställe och man har pratat om dem i tid. Om man har gjort ett testamente, kan skötseln av de praktiska ärendena också underlättas, om man i testamentet har förordat en testamentsexekutor dvs. befullmäktigat en person att förvalta dödsboet.