LokalTapiola Keski-Suomi

Jyväskylän satama

LokalTapiola Keski-Suomi är ett av LokalTapiola-gruppens 20 självständiga kundägda regionbolag som erbjuder försäkrings- och placeringstjänster. Vår uppgift är att trygga kundernas välbefinnande och framgång i livets alla vändningar. Vår vision är att erbjuda finländarna ett tryggare och hälsosammare liv. Livstygghet innebär att våra kunder får heltäckande och förebyggande betjäning. Vi betjänar privat-, lantbruks-, företagar-, företags- och samfundskunder personligt och lokalt på 14 verksamhetsställen på 11 orter runtom i Mellersta Finland.

Styrelse och vd

Styrelsen väljer verkställande direktör för bolaget. Verkställande direktören sköter bolagets ärenden i enlighet med styrelsens anvisningar och föreskrifter.

Försäkringsbolagets verkställande direktör ska enligt försäkringsbolagslagen ha den yrkeskompetens och erfarenhet som uppdraget kräver. Direktören ska dessutom ha sådan allmän kännedom om försäkringsverksamheten som behövs med beaktande av arten och omfattningen av försäkringsbolagets verksamhet.

I bolagets operativa ledning assisteras verkställande direktören av ledningsgruppen, som utnämns av styrelsen på förslag av verkställande direktören.

 

Teemu Toivanen

Teemu Toivanen

verkställande direktör

LokalTapiola Keski-Suomi Ömsesidigt Försäkringsbolag

Styrelsens uppgifter

Styrelsen svarar för bolagets förvaltning och för att bolagets verksamhet är ändamålsenligt organiserad. Den svarar även för att tillsynen över bolagets bokföring och medelsförvaltningen är ordnad på behörigt sätt.

I styrelsens arbetsordning har antecknats styrelsens väsentliga uppgifter samt ärenden som behandlas och mötespraxisen.

Styrelseledamöterna utnämns av förvaltningsrådet för tre år i sänder. Av styrelseledamöterna står årligen en tredjedel i tur att avgå.

Styrelseledamöter

Jouko Huumarkangas, ordförande, lantbruksföretagare, Kyyjärvi 2015 - 2018
Kari Ahlbom, vice ordförande, vd, Jyväskylä 2017 - 2020
Anita Mikkonen, landskapsråd, FD, docent (pensionerad), Saarijärvi 2017 - 2020
Hanna-Leena Pesonen, ekonomie doktor, professor, Jyväskylä 2016 - 2019
Timo Taipale, lantbruksföretagare, Petäjävesi 2016 - 2019
Pasi Valoranta, placeringsspecialist, Jyväskylä 2017 - 2020