Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Hållbarhet i placeringsverksamhet

De bolag i LokalTapiola-gruppen som bedriver placeringsverksamhet har förbundit sig till principerna för ansvarsfullt placerande. Dessa omfattar principer a för miljö, samhälle och god förvaltning.

Det primära målet är att få bästa möjliga avkastning på placerat kapital. Samtidigt eftersträvar vi att i placeringsanalys, placeringsbeslut och ägarpolicy beakta och främja aspekter som miljö, samhälle och god förvaltning.

Hållbarhet i placeringsverksamhet i LokalTapiola

LokalTapiola Kapitalförvaltning tar ansvar

På lång sikt är målet med ansvarsfullt placerande att förbättra förhållandet mellan avkastning och risk genom att identifiera, förutse och minimera risker som beror på andra faktorer än ekonomiska faktorer samt genom att maximera de framtida möjligheterna. I LokalTapiola Kapitalförvaltnings verksamhetsmodell för ansvarsfullt placerande utesluts inga branscher eller bolag på förhand.

Ansvarstagande är en konkurrensfördel som på lång sikt har en positiv inverkan på resultatet och ägarvärdet.

  • Placeringsprocessen grundar sig på egna analyser och ansvarstagandet är integrerat i placeringsprocessen.
  • När ett nytt placeringsobjekt övervägs gör förvaltarna alltid en företagsanalys och analyserar samtidigt hur miljö-, samhälls- och förvaltningsfaktorer (ESG) påverkar bolagets verksamhet.
  • LokalTapiola Kapitalförvaltnings månadsrapporter för direkta aktiefonder och företagsobligationsfonden innehåller en ansvarsfördelning för objekten. På detta sätt kan placeraren följa upp placeringsfondernas ansvar.

LokalTapiola Fastighetskapitalförvaltnings ansvarstagande

Iakttagandet av principerna för ansvarsfullt placerande skapar en bättre fungerande fastighetsplaceringsprocess och förutsättningar för kontinuerlig utveckling. Ansvarstagandet beaktas i varje led i LokalTapiola Fastighetskapitalförvaltnings värdekedja från placeraren till objektets användare. LokalTapiola Fastighetskapitalförvaltning tar som en aktiv företrädare för ägarna, ansvar för att de undertecknade principerna följs i hanteringen av fastighetens livscykel.

Ansvar och hållbarhet samt ägarstyrning i LokalTapiola-gruppens skadeförsäkringsbolag

LokalTapiola-gruppens skadeförsäkringsbolag inkluderar LokalTapiola Skadebolag som är verksamt i hela landet och 20 regionala ömsesidiga skadeförsäkringsbolag. Långsiktigt placerande, ingående kunskap och kännedom om placeringsobjekt och/eller placeringsmarknaderna samt ansvar och hållbarhet är viktiga hörnstenar i placeringsstrategin i försäkringsbolagen i LokalTapiola-gruppen.

LokalTapiola Skadebolags principer för ägarstyrning linjerar upp vår verksamhet som placerare i värdepapper. Utgångspunkten för principerna är ställningen som en långvarig och ansvarsfull placerare i rollen av ägare i och finansierare av bolaget med mål att på lång sikt få avkastning på placeringen. Vårt mål är att stöda bolagen att uppnå framgång och nå sina mål och på så sätt trygga och förbättra avkastningen på placeringarna på lång sikt.

LokalTapiola Skadebolag SHDR (pdf, på finska)

Ansvar och hållbarhet samt ägarstyrning i LokalTapiola Livbolag

Långsiktigt placerande, ingående kunskap och kännedom om placeringsobjekt och/eller placeringsmarknaderna samt ansvar och hållbarhet är viktiga hörnstenar i placeringsstrategin i LokalTapiola Livbolag.

LokalTapiola Livbolags principer för ägarstyrning linjerar upp vår verksamhet som placerare i värdepapper. Utgångspunkten för principerna är ställningen som en långvarig och ansvarsfull placerare i rollen av ägare i och finansierare av bolaget med mål att på lång sikt få avkastning på placeringen. LokalTapiola Livbolags mål är att stöda bolagen att uppnå framgång och nå sina mål och på så sätt trygga och förbättra avkastningen på placeringarna på lång sikt.

LokalTapiola Livbolags verksamhetsprinciper för hållbara placeringar (pdf)

LokalTapiola Livbolag SHDR (pdf, på finska)

Ansvar och hållbarhet i försäkringsrådgivningen LokalTapiolas regionbolag erbjuder

LokalTapiolas regionbolag erbjuder sina kunder försäkringsrådgivning som gäller placeringsförsäkringar och pensionsförsäkringar beviljade av LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag (nedan LokalTapiola Livbolag).

Verksamhetsprinciper för beaktandet av hållbarhetsrisker och huvudsakliga skadliga hållbarhetseffekter i försäkringsrådgivningen

Med hållbarhetsrisk avses en händelse eller en omständighet i anknytning till miljön, samhället eller styrningen som, om den förverkligas, kan ha en negativ materiell inverkan på placeringens värde. Sådana händelser kan till exempel vara fysiska risker orsakade av extrema väderfenomen eller omställningsrisker för placeringsobjektens verksamhet till följd av ändringar av lagstiftningen. Med huvudsakliga skadliga hållbarhetseffekter avses långvariga negativa effekter våra placeringsobjekts verksamhet eventuellt har direkt eller indirekt på miljön, samhället eller sociala faktorer. I försäkringsrådgivningen iakttar regionbolaget LokalTapiola Livbolags verksamhetsprinciper för hållbara placeringar i anknytning till beaktandet av hållbarhetsrisker och huvudsakliga skadliga hållbarhetseffekter. Här kan du bekanta dig närmare med LokalTapiola Livbolags verksamhetsprinciper för hållbara placeringar.