Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Principer och förbindelser

Utöver lagar och förordningar har LokalTapiola-gruppen förbundit sig att följa internationella förbindelser som är viktiga för finansbranschen. Alla anställda och förvaltningsmedlemmar i LokalTapiola ansvarar för att gruppens uppförandekod följs. Vi kräver också ansvarsfulla verksamhetssätt från våra samarbetsparter.

Ansvarsfull verksamhet

LokalTapiola Kapitalförvaltning, LokalTapiola Fastighetskapitalförvaltning och Seligson & Co Fondbolag har antagit FN:s principer för ansvarsfulla investeringar (UN Principles for Responsible Investment) som LokalTapiola Kapitalförvaltningskoncernen. Principerna definierar hur frågor i anslutning till miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning beaktas i investeringsbeslut. Läs mer om principerna för ansvarsfulla investeringar här. Läs mer om hållbara placeringar i LokalTapiola Kapitalförvaltning här.

Uppförandekod (Code of Conduct)

LokalTapiola-gruppens uppförandekod (Code of Conduct) samlar de centrala verksamhetsprinciperna som vi har förbundit oss att iaktta i bolagsgruppen. I principerna beskrivs de verksamhetssätt som vi värdesätter och vill främja samt den verksamhet som vi inte godkänner. I uppförandekoden fastställs också hur vi behandlar varandra, våra ägarkunder, våra samarbetspartner och våra andra intressentgrupper.

Iakttagande av uppförandekoden

LokalTapiola-gruppens uppförandekod har godkänts av bolagsgruppens ledningsgrupp. Principerna gäller för alla bolag i gruppen. De styr det dagliga arbetet för alla anställda på LokalTapiola, och även förvaltningsmedlemmarna har ansvar för att följa dem. Principerna stöder vardagliga val och beslutsfattande.

Uppförandekodens delområden

LokalTapiola-gruppens uppförandekod består av följande delområden:

LokalTapiola är en bolagsgrupp som ägs av sina kunder. Vår uppgift är att hjälpa våra kunder att trygga sitt liv och sin affärsverksamhet. Det är vår skyldighet att handla ansvarsfullt, transparent och på ett hållbart sätt.

LokalTapiola-gruppens uppförandekod (Code of Conduct) samlar de centrala verksamhetsprinciperna som vi har förbundit oss att iaktta i bolagsgruppen. I principerna beskrivs de verksamhetssätt som vi värdesätter och vill främja samt den verksamhet som vi inte godkänner. I uppförandekoden fastställs också hur vi behandlar varandra, våra ägarkunder, våra samarbetspartner och våra andra intressentgrupper.

Försäkringsbolagen i LokalTapiola-gruppen är ömsesidiga bolag som ägs av försäkringstagarna. I gruppen ingår även kapitalförvaltnings- och finansbolagen. Syftet med vår verksamhet är att producera ekonomisk fördel och livstrygghet för våra ägarkunder runt om i Finland. Vi vill inom säkerhet, ekonomi och hälsa vara den samarbetspartner i vardagen som våra kunder uppskattar mest.

Den ömsesidiga bolagsformen och vår samhälleliga roll förpliktar oss till en ansvarsfull, transparent och hållbar verksamhet. Verksamhet enligt ägarkundens intresse innebär att vi tillsammans med kunden tar fram en heltäckande lösning som medför förutseende skydd och lämpar sig för kundens behov.

Verksamhetsprinciperna upprätthåller och främjar verksamheten och företagskulturen enligt våra värden – välvilja, passion och mod. Principerna styr det dagliga arbetet för alla LokalTapiola-anställda och stöder val och beslutsfattande i vardagen. Utöver LokalTapiolas förvaltning, ledning, chefer och hela personalen förutsätter vi att även våra samarbetspartner handlar enligt dessa principer.

Öppenhet och transparens samt ansvarsfull verksamhet skapar grunden för förtroende. Våra intressentgrupper ska kunna lita på att deras uppgifter hålls konfidentiella och skyddade på LokalTapiola.

Förtroende är en förutsättning för tillhandahållande av försäkrings-, kapitalförvaltnings- samt finansieringstjänster och ett ovillkorligt krav inom finansbranschen. Vår verksamhet regleras på många sätt och myndighetstillsynen är omfattande.

Våra ägarkunder och partner ska kunna lita på att deras uppgifter behandlas konfidentiellt och på ett ändamålsenligt sätt. Det är vår skyldighet att även informera dem om alla väsentliga faktorer som påverkar kund- eller samarbetspartnerförhållandet.

Utöver lagar och bestämmelser om dataskydd iakttar vi även en god praxis vid behandlingen av personuppgifter samt dataskyddspraxis. Vi tar hand om informationssäkerheten och förbereder oss på förhand på hot och avvikelser som gäller den. Vi säkerställer en korrekt behandling av ärenden som omfattas av affärshemligheter.

Under hela kundrelationens livscykel ger vi våra ägarkunder tillräckligt med information enligt bestämmelserna så att de har möjlighet att förstå både sina rättigheter och skyldigheter som kunder i LokalTapiola.

Vi är transparenta i förhållande till de myndigheter som övervakar vår verksamhet och rapporterar öppet om vår verksamhet både enligt lagenliga krav och inom ramen för våra frivilliga förbindelser.

Vi ser till att vår verksamhet följer lagar och bestämmelser. Vi iakttar de gemensamma principerna och tillvägagångssätten för god praxis inom branschen. Vi främjar en hållbar utveckling av verksamheten genom frivilliga förbindelser.

Vi följer vid var tid gällande lagstiftning samt myndighetsnormer och rekommendationer. Vi har dessutom förbundit oss att följa olika principer och uppförandekoder som grundar sig på frivillighet.

I försäkringsverksamheten iakttar vi god försäkringssed. Vi har förbundit oss att följa Finans Finlands (FA) gemensamma principer för ansvarsfull finansiering och god försäkringssed i vår försäkrings- och ersättningsverksamhet. I vår placeringsverksamhet och kapitalförvaltningsverksamhet iakttar vi principerna för ansvarsfulla investeringar.

Vi säkerställer bolagsgruppens solvens samt en god förvaltning och affärssed. För en förvaltningsmedlem, anställd eller ombud i LokalTapiola får inte eget intresse leda till ett slutresultat som strider mot LokalTapiolas eller dess kunders intresse. Vi missbrukar inte insiderinformation eller avslöjar den för andra.

Vi behandlar våra ägarkunder jämlikt. Vi identifierar potentiella intressekonflikter i vår verksamhet, förebygger uppkomsten av dem och löser dem på ett rättvist sätt som tryggar våra kunders intressen.

LokalTapiola har förbundit sig att aktivt bekämpa ekonomisk brottslighet och grå ekonomi samt förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.

Vi iakttar lagar och bestämmelser som gäller förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism. Vi godkänner inga som helst interna eller externa missbruk.

Vi identifierar och känner våra ägarkunder och samarbetspartner. Vi utreder de verkliga förmånstagarna samt kund- och samarbetsförhållandens syfte och natur. När vi känner våra kunder kan vi också tillhandahålla dem ännu bättre service.

Med bekämpning av grå ekonomi, praktisk övervakning av affärsverksamhetsförbud och förhindrande av penningtvätt genom analysverksamhet skyddar vi LokalTapiolas kunder mot ekonomiska förluster. Samtidigt främjar vi för vår del affärsverksamheten för ärliga företag vars verksamhet följer bestämmelserna. Vi utbildar regelbundet vår personal.

Vi rapporterar alla misstankar om penningtvätt enligt regleringen och samarbetar med myndigheter för att skydda finansieringssystemet, samhället och våra kunder.

Vårt beslutsfattande bygger på objektivitet och obundenhet. Vi strävar efter att bekämpa grå ekonomi samt korruption och mutor i all vår verksamhet.

Vi identifierar våra kunder och aktörer som tillhör närmaste kretsen i de bolag vi samarbetar med och övervakar eventuella affärstransaktioner som görs med dem.

Vi accepterar inte korruption i någon form. Vi tar inte emot eller erbjuder personliga betalningar, gåvor eller förmåner som överskrider normal och rimlig gästfrihet och som kan antas eller förväntas påverka LokalTapiola eller dess affärsbeslut.

Vi lägger vikt vid objektivitet och oberoende i beslutsfattandet. I situationer där förhandlingar mellan LokalTapiola och en annan part pågår om en affärstransaktion, eller det är fråga om en konkurrensutsättning eller motsvarande, och det kan uppstå misstanke om gåvans eller förmånens inverkan på beslutsfattandet i fråga om affärsverksamheten, iakttar vi i mottagandet av dessa särskild diskretion och återhållsamhet.

Vi har identifierat personer i LokalTapiolas närmaste krets och rapporterar om transaktioner med den närmaste kretsen i enlighet med bestämmelserna.

Vi handlar ansvarsfullt och aktivt och påverkar våra ägarkunders närmiljö samt samhället. Vi främjar människors, organisationers och samhällets säkerhet och välbefinnande.

LokalTapiolas roll och betydelse i samhället grundar sig på försäkrings- och finansverksamhetens ansvar, ömsesidighet samt i att lokalt stärka den sociala gemenskapen. Vi arbetar konkret till förmån för människorna, miljön och samhället. Vi är en politiskt och religiöst obunden bolagsgrupp.

Vårt arbete inom samhällsansvar och hållbarhet bygger på ömsesidighet – som en sammanslutning som ägs av våra kunder är vi ansvariga gentemot våra kunder och det är vår skyldighet att lyssna till dem. Som företag arbetar vi till förmån för våra ägarkunder och samhället genom att skapa mervärde genom vår verksamhet och vårt samarbete.

Vi deltar aktivt i lokalsamhällen och i samhällsdebatten. Vi gör skillnad genom handling och ord och deltar i att söka lösningar på gemensamma lokala och samhälleliga utmaningar. Vi tar hänsyn till individens, gemenskapens och samhällets förväntningar och behov.

Vi påverkar aktivt i de bolag vi äger och strävar efter att främja god förvaltningssed och ansvarsfull affärsverksamhet.

Vi har förbundit oss att främja principerna för hållbar utveckling och bär ansvar för att bygga vår gemensamma framtid genom målinriktat hållbarhetsarbete.

Vi arbetar för att främja hållbar utveckling och bidrar till socialt ansvar samt till att lösa utmaningar relaterade till klimatförändringen. Vi tar hand om vår verksamhets samhällspåverkan och lovar att öka vår positiva påverkan på människor, miljö och samhälle.

Vi förbereder oss på risker som påverkar ägarkundernas liv och affärsverksamhet samt på ändringar i dem på ett förebyggande sätt både nationellt och lokalt. Vi beaktar ändringsbehoven som klimatförändringen medför i vår verksamhet. Vi strävar efter att trygga framtiden för våra ägarkunder och vår affärsverksamhet genom att aktivt arbeta för att begränsa och anpassa oss till klimatförändringen.

Vi minskar målmedvetet vår verksamhets negativa klimat- och miljökonsekvenser. Vi tar hand om människorna, naturen och närmiljön.

I LokalTapiola-gruppen främjar vi en företagskultur som stärker ansvarsfullheten och stöder en hållbar uteckling.

Människorna är vår viktigaste tillgång och vårt viktigaste kapital. Som livstrygghetsbolag sörjer vi för våra medarbetares arbetshälsa och arbetsförmåga på ett förebyggande sätt.

Arbetets kvalitet, meningsfullhet och en trygg social gemenskap lägger grunden för personalens välbefinnande. En välmående och entusiastisk personal är en förutsättning för ett lyckat kundmöte.

Vi erbjuder vår personal och ledning mångsidiga möjligheter för att lära och utvecklas. Vi introducerar kontinuerligt LokalTapiolas anställda i branschen och i förändringarna i den. Vi ser kompetens och expertis som en investering i både människornas och företagsverksamhetens framtid.

Vi främjar likvärdighet, jämlikhet och mångfald i vår arbetsgemenskap. Vi värdesätter människors olikheter och behandlar alla lika. Vi sörjer för medarbetarns arbetshälsa och arbetsförmåga på ett förebyggande sätt. Modeller för ansvarsfullt ledarskap och chefsarbete styr vår verksamhet. Vi främjar öppen diskussion och inspirerande samarbete i vår arbetsgemenskap.

Vi accepterar inte diskriminering, trakasserier eller annat osakligt bemötande i vår arbetsgemenskap eller i vårt samarbete. Vi tar hand om våra medarbetares säkerhet och integritet. Vi säkerställer att de mänskliga rättigheterna respekteras och tillgodoses i all vår verksamhet.

Medarbetarna har möjlighet att delta i och påverka vår bolagsgrupps verksamhet och utveckling på många sätt, både nationellt och lokalt. Vi möjliggör också deltagande i samhällsnyttig verksamhet, till exempel genom volontärarbete.

Vi samarbetar med våra intressentgrupper, särskilt för att utveckla våra närmiljöer samt för att främja säkerhet och livskraft.

Vi vill främja en rättvis, sund och effektiv konkurrens samt en fungerande marknad inom försäkrings- och finanssektorn. Vi beaktar kraven som gäller bestämmelser om främjande av konkurrens i all vår verksamhet.

Vi utvecklar vår verksamhet tillsammans med våra ägarkunder. De har möjlighet att både påverka utvecklingen av tjänster och delta i LokalTapiolas beslutsfattande.

Vi behandlar våra samarbetspartner professionellt, rättvist och likvärdigt, och förutsätter samma tillförlitliga och ärliga bemötande också från våra partner. Beslut om samarbete och upphandlingar fattas på likvärdiga, öppna och objektiva grunder.

Vi arbetar tillsammans med våra intressentgrupper för att främja samhällsansvar och ansvarsfull verksamhet både nationellt och lokalt.

LokalTapiolas verksamhetsprinciper har godkänts av gruppens bolagsstyrelser. Varje anställd och förvaltningsmedlem på LokalTapiola har ansvar för att iaktta verksamhetsprinciperna.

I våra verksamhetsprinciper drar vi upp riktlinjerna för LokalTapiolas gemensamma förfaringssätt. I regel handlar vi alltid i våra ägarkunders intresse. Vi stöder och främjar en ansvarsfull och etisk affärsverksamhet och företagskultur.

Verksamhetsprinciperna har godkänts av LokalTapiola-gruppens bolagsstyrelser och i principerna återspeglas målbilden hos bolagen och ägarkunderna som verkar i vår förvaltning. Genom att godkänna dessa principer har styrelserna dragit upp riktlinjerna för den gemensamma praxis som ska iakttas i gruppens bolag.

LokalTapiola har en whistleblowing-kanal genom vilken både personal och externa intressentgrupper anonymt kan anmäla verksamhet som strider mot verksamhetsprinciperna eller mot andra interna anvisningar. Anmälningarna behandlas konfidentiellt av internrevisionen.

Vi följer upp efterlevnaden av verksamhetsprinciperna och ser regelbundet till att de är aktuella. Principerna ingår i introduktions- och utbildningsprogrammen för fövaltningen, ledningen och personalen.

Samarbetsprinciper (Partner Code of Conduct)

Det är vår skyldighet att handla ansvarsfullt, transparent och på ett hållbart sätt. Våra samarbetsparter ska handla i enlighet med avtalen och dessa samarbetsprinciper. Vi vill också själv vara en bra partner och samarbetspart.

LokalTapiola-gruppens verksamhetsprinciper för partnerskap och upphandlingar (Partner Code of Conduct) samlar de centrala verksamhetsprinciperna som vi i bolagsgruppen har förbundit oss att iaktta och som vi förväntar oss att våra samarbetsparter iakttar.

Med samarbetsparter avser vi partner, leverantörer och andra parter som vi samarbetar med. I avtalen mellan LokalTapiola och dess samarbetsparter kan man också avtala om andra skyldigheter och förfaranden än de som beskrivs i dessa principer.

I principerna beskrivs de förfaranden som vi kräver av våra samarbetsparter och som vi vill främja tillsammans med dem samt den verksamhet som vi inte godkänner på LokalTapiola. I verksamhetsprinciperna fastställs också hur vi behandlar varandra och våra gemensamma kunder.

LokalTapiola är en ömsesidig bolagsgrupp som ägs av försäkringstagarna och syftet med vår verksamhet är att skapa ekonomisk fördel och livstrygghet för våra ägarkunder runt om i Finland. Även i våra samarbetsrelationer framhäver vi kundens intressen. Vårt verksamhetssätt bygger på tre värderingar: välvilja, passion och mod. Vi handlar i enlighet med dessa i förhållande till vår egen personal, våra kunder och samarbetsparter samt andra intressentgrupper.

Som företag arbetar vi till förmån för våra ägarkunder och samhället genom att skapa mervärde genom vår verksamhet och vårt samarbete. Vi påverkar aktivt i de bolag vi äger och strävar efter att främja god förvaltningssed och ansvarsfull affärsverksamhet. Vi förväntar oss också att alla våra samarbetsparter sköter sitt samhällsansvar oklanderligt. Vi uppmuntrar våra samarbetsparter att främja säkerheten och människornas välbefinnande på sitt eget verksamhetsområde.

LokalTapiolas samarbetsparter förväntas följa lagar och myndighetsbestämmelser samt iaktta god sed och verksamhetsprinciperna i all sin verksamhet.

LokalTapiola har i all sin verksamhet förbundit sig att följa vid var tid gällande lagstiftning, myndighetsnormer och -rekommendationer samt god praxis och verksamhetsprinciper som överenskommits inom branschen. Våra samarbetsparter ska också i all sin verksamhet iaktta vid var tid gällande lagstiftning och myndighetsbestämmelser. Vi förväntar oss dessutom att våra samarbetsparter följer allmänt accepterade och hållbara verksamhetsprinciper och god praxis.

Vi bekämpar aktivt ekonomisk brottslighet och grå ekonomi samt penningtvätt och finansiering av terrorism. Vi rapporterar alla misstankar om penningtvätt enligt regleringen. Samarbetsparten ansvarar för de underleverantörer som den använder och deras verksamhet på samma sätt som för sina egna anställda. Vi förutsätter att lagenligheten i underleverantörernas verksamhet och iakttagandet av god praxis och överenskomna verksamhetsprinciper säkerställs genom avtal, regelbunden övervakning och andra ändamålsenliga sätt. Vi förväntar oss att våra samarbetsparter aktivt följer upp lagstiftningen och myndighetsbestämmelser som gäller deras bransch samt att de reagerar proaktivt på eventuella förändringar i lagstiftningen som gäller branschen.

Vi respekterar allas rätt till integritetsskydd. Kundupgifter och andra personuppgifter ska behandlas strikt konfidentiellt och säkert, samt på ett transparent och ändamålsenligt sätt.

Förtroende är ett ovillkorligt krav inom finansbranschen. Personuppgifter ska behandlas konfidentiellt. Våra kunder, medarbetare och samarbetsparter måste kunna lita på att deras uppgifter förblir konfidentiella och skyddade i alla situationer.

Vi förutsätter att våra samarbetsparter ser till att behandlingen av personuppgifter, såsom deras insamling, lagring, användning, överföring, utlämnande eller förstöring, sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen och myndighetsbestämmelser samt enligt god praxis och verksamhetsprinciper.

Uppgift om en kundrelation till LokalTapiola är sekretessbelagd enligt lag. När en samarbetspart behandlar sådana personuppgifter som LokalTapiola ansvarar för i egenskap av personuppgiftsansvarig, ska parten säkerställa att dess personal och underleverantörer iakttar både de ärenden som fastställts i avtalet och andra anvisningar och bestämmelser om behandling av personuppgifter. Samarbetsparten ansvarar också för informationssäkerheten i sin egen verksamhet samt för personalens och andra parters utbildning och anvisningar. Personuppgiftsincidenter som riktats till personuppgifter som LokalTapiola har ansvar för ska utan dröjsmål anmälas till LokalTapiola på adressen tietosuoja@lahitapiola.fi.

I våra samarbetsförhållanden och leveranskedjor betonar vi transparent, rättvis och professionell verksamhet. Vi vill främja ansvarsfull praxis tillsammans med våra samarbetsparter.

I förvaltningen av LokalTapiola-gruppens bolag iakttas god förvaltning, som grundar sig på lagstiftningen som gäller finans- och försäkringsbranschen, föreskrifter och anvisningar som Finansinspektionen utfärdat samt i tillämpliga delar gällande rekommendationer för bolagsstyrning.

Vi stöder och främjar ansvarsfull och etisk affärsverksamhet samt transparens i beslutsfattandet och affärsverksamheten. I våra samarbetsförhållanden förväntar vi oss att parterna har en uppskattande och respektfull inställning till varandra samt att de vidtar gemensamt överenskomna åtgärder. Vi behandlar våra samarbetsparter professionellt, rättvist och likvärdigt, och förutsätter samma tillförlitliga och ärliga bemötande också från dem. I LokalTapiola fattas beslut om samarbete och upphandlingar på likvärdiga och öppna grunder. Genom våra åtgärder främjar vi en rättvis, sund och effektiv konkurrens.

Vi accepterar inte korruption i någon form. Vi tar inte emot eller erbjuder personliga transaktioner, gåvor eller förmåner som överskrider normal och rimlig gästfrihet och som kan antas eller förväntas påverka LokalTapiola eller dess affärsbeslut. Vi respekterar varandras immateriella rättigheter och företagsimage i samarbetet. I våra samarbetsförhållanden tillåter vi inte användning eller utnyttjande av den andra partens firmanamn, företags-ID eller andra immateriella rättigheter utan förhandssamtycke från rättighetsinnehavaren, och vi äventyrar inte heller den andra partens rykte. Vi säkerställer skyddet av varandras affärshemligheter och annan konfidentiell information och använder eller avslöjar dem inte rättslöst. Vi förväntar oss att våra samarbetsparter handlar likadant.

Vi förutsätter att våra samarbetsparter främjar en god personal- och kundupplevelse i sin verksamhet och följer deras utveckling regelbundet. Vi förväntar oss att våra samarbetsparter deltar i utvecklingen av den gemensamma verksamheten och kundnöjdheten samt i rapporteringen som gäller samarbetet.

Människors arbetssäkerhet och lämpliga arbetsförhållanden ska säkerställas i enlighet med lagar och avtal. Vi förväntar oss att våra samarbetsparter behandlar sin personal och sina kunder jämställt.

Vi förutsätter att våra samarbetsparter följer lagen och de allmänna rekommendationer i frågor som gäller personalens anställningsförhållanden, arbetsvillkor och arbetsavtal. Dessa ska säkerställas även i underleverantörskedjor. Vi sörjer för våra medarbetares säkerhet, arbetshälsa och arbetsförmåga på ett förebyggande sätt. Vi förutsätter att våra samarbetsparter sörjer för sin egen personals arbetssäkerhet och ser till att de krav som lagen ställer på skydd av människors säkerhet och hälsa uppfylls både i den egna verksamheten och i underleverantörskedjorna.

LokalTapiola har förbundit sig att främja likabehandling och jämlikt bemötande av människor samt tillgodose de mänskliga rättigheterna i sin egen verksamhet och i sina samarbetsförhållanden. Vi accepterar inte diskriminering, trakasserier eller annat osakligt bemötande i vår arbetsgemenskap eller i vårt samarbete. Vi tar hand om våra medarbetares och våra kunders säkerhet och integritet. Vi förväntar oss att våra samarbetsparter handlar likadant i sin egen arbetsgemenskap, sina samarbetsförhållanden och i sin kundbetjäning.

LokalTapiola har förbundit sig att främja förverkligandet av principerna för hållbar utveckling i sin affärsverksamhet. Vi förväntar oss att våra samarbetsparter bär ansvar för sin egen miljö- och samhällspåverkan. Vi vill samarbeta med sådana parter som främjar dessa principer tillsammans med oss.

Det är vår skyldighet att sträva efter att minska vår verksamhets negativa konsekvenser på människor, miljön och samhället samt att söka lösningar och alternativ för att öka de positiva effekterna och förebygga skador. Vi förväntar oss att våra samarbetsparter tar hand om sina egna miljöförpliktelser och vi förväntar oss att de arbetar för att främja en hållbar utveckling.

Vår uppgift är att säkra framtiden för våra ägarkunder och vår affärsverksamhet genom att arbeta aktivt för att begränsa klimatförändringen och att anpassa oss till den. Vi minskar målmedvetet de negativa klimat- och miljökonsekvenserna i vår verksamhet. Vi tar hand om människorna, naturen och närmiljön.

Vi förväntar oss att våra samarbetsparter ska arbeta för att minska de negativa konsekvenserna av klimatförändringen och främja miljövänliga verksamhetssätt samt ställa upp relaterade mål för sin verksamhet. Vi uppmuntrar alla aktörer att minska utsläppen från energiförbrukningen och trafiken, främja materialeffektivitet och återvinning samt utveckla ansvarsfullheten i sin verksamhet.

På LokalTapiola utvärderar vi och följer regelbundet upp hur våra hållbarhetsmål framskrider och hur vår verksamhet påverkar miljön och samhället. Våra samarbetsparter, partner och leverantörer spelar en nyckelroll i implementeringen av ansvarsfullhet och hållbarhet i vår verksamhets värdekedja. Vi förväntar oss att våra samarbetsparter beaktar dessa även i sin egen affärsverksamhet och underleverantörskedjor samt rapporterar om frågor som gäller miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning med beaktande av företagets storlek och resurser.

LokalTapiolas samarbetsprinciper (Partner Code of Conduct) styr vår verksamhet vid samarbete och upphandling. Vi förväntar oss att både LokalTapiolas anställda och våra samarbetsparter följer dem.

I samarbetsprinciperna drar vi upp riktlinjerna för LokalTapiolas gemensamma förfaringssätt vid samarbetsförhållanden och upphandlingar. I regel handlar vi alltid i våra ägarkunders intresse, oberoende och transparent. Vi respekterar våra förbindelser och agerar ärligt i alla situationer. Vi förväntar oss att våra samarbetsparter handlar i enlighet med dessa verksamhetsprinciper i våra samarbetsförhållanden, partnerskap samt upphandlingar. Dessa principer kompletterar de villkor och verksamhetsprinciper som fastställs i avtalen. Vi kontrollerar regelbundet att samarbetsprinciperna är aktuella och uppdaterar dem vid behov.

Samarbetsparten kan meddela LokalTapiola om den upptäcker eller misstänker att åtgärder eller förfaranden inte är korrekta eller lämpliga, eller verksamhet som kan orsaka skada för parterna. LokalTapiola har en whistleblowing-kanal genom vilken både personal och externa intressentgrupper anonymt eller i sitt eget namn kan anmäla verksamhet som strider mot lagstiftningen, samarbetsprinciperna eller andra anvisningar. Alla anmälningar behandlas konfidentiellt av internrevisionen. Vi hoppas att rapporteringskanalen kommer att användas med låg tröskel, men att den används endast för sakliga anmälningar. Rapporteringskanalen upprätthålls av LokalTapiolas samarbetspartner Navex, på vars servrar uppgifterna om anmälningarna lagras. Anmälarnas personuppgifter behandlas i enlighet med dataskyddslagstiftningen. LokalTapiolas rapporteringskanal: https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/fi/gui/104706/index.html.

Vi övervakar att principerna följs inom ramen för samarbetet. I eventuella oklara ärenden eller situationer ber vi dig kontakta din egen kontaktpersion på LokalTapiola. Verksamhet som strider mot principerna kan utgöra en grund för att begränsa eller avsluta samarbetsförhållandet. Eventuella oklara situationer med samarbetsparten gås igenom i samarbetsförhandlingar mellan parterna. Vi behandlar och fattar beslut om överträdelser från fall till fall.