Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten

Hållbar fastighetsverksamhet

I den hållbara fastighetsverksamheten beaktas förutom miljöfrågor och energieffektivitet även aspekter inom socialt ansvar och förvaltningsansvar. Fastigheternas värdekedja och livscykel beaktas som en helhet både i fastighetsinvesteringar och i den dagliga verksamheten och användningen.

Ansvarsfullhet i LokalTapiolas fastighetsverksamhet

Vi sköter om våra investerarkunders fastighetstillgångar och förvaltar LokalTapiola-gruppens och fastighetsfondernas fastighetsbestånd. Fastighetsinvestering, fastighetsbyggande samt fastigheternas underhåll och uthyrning utgör kärnan i vår verksamhet.

Fastighetskapitalförvaltningens hållbarhetsöversikt 2023

Läs mer om Fastighetskapitalförvaltningens hållbarhetsarbete och dess resultat 2023.

Hållbarhetsöversikt 2023 (pdf på finska)

Ramverk som styr vårt hållbarhetsarbete

Nedan listas de förbindelser och principer som styr vårt hållbarhetsarbete, som för sin del ställer upp mål för vår verksamhet och bidrar till att utveckla dem.

Vi har undertecknat de FN-stödda principerna för ansvarsfulla investeringar (PRI, Principles for Responsible Investment) 2010 och har rapporterat i enlighet med principerna sedan 2011. Dessa externa principer som styr vår verksamhet tar hänsyn till hållbarhetsfaktorer i anslutning till miljön, samhället och god bolagsstyrning (ESG). Från och med 2023 sker vår rapportering som en del av Kapitalförvaltningskoncernens PRI-rapportering. Läs rapporten för 2020 (pdf på finska)

Vi fastställde vår egen policy för ansvarsfulla investeringar 2018 och uppdaterade den 2023 till principerna för hållbara fastighetsinvesteringar. Dessa interna principer styr våra fastighetsinvesteringar och fastighetsledning, med beaktande av ESG-hållbarhetsfaktorerna i våra investeringsbeslut. Bekanta dig med våra principer för hållbar fastighetsplacering (pdf).

Sedan 2018 har vi deltagit i den internationellt kända hållbarhetsbedömningen (GRESB, Global Real Estate Sustainability Benchmark), som mäter och jämför fastighetsaktörernas ansvarsfullhet på ett mångsidigt sätt och gör den mer transparent. GRESB-bedömningen fungerar som ett verktyg för vårt hållbarhetsarbete och bidrar till att aktivt utveckla transparensen och jämförbarheten i vår verksamhet. GRESB-bedömningen gör det också möjligt för oss att bedöma förverkligandet av vårt hållbarhetsarbete. Läs mer om vårt resultat för 2022 (pdf)

Vi utvecklar kontinuerligt energieffektiviteten och miljövänligheten i vårt fastighetsbestånd. Vi har förbundit oss till de energibesparingsmål som energieffektivitetsavtalet ställer upp för fastighetsaktörer under avtalsperioden 2017–2025. Vi har deltagit i energieffektivitetsavtalet sedan dess första avtalsperiod 1999.

I slutet av 2021 undertecknade vi den internationella förbindelsen Net Zero Carbon Buildings, genom vilken vi har förbundit oss att uppnå koldioxidneutralitet när det gäller energianvändning i fastigheter senast 2025 och utsläpp från byggande senast 2030. För att nå dessa mål har vi utarbetat en färdplan för klimatneutralitet 2022. Läs mer om vår färdplan för klimatneutralitet (pdf på finska)

Tillsammans med sex andra professionella fastighetsägarparter samt Fastighetsägarna och Byggherrarna i Finland Rakli Oy deltar vi i Green homes-hållbarhetsarbetet (på finska) med fokus på hyresboende. Alla deltagande aktörer har förbundit sig till energieffektivitetsavtalet för hyresbostadssamfund och till att uppnå utsläppsfri energi under fastigheternas användningstid senast 2030.

Syftet med verksamheten är att övergå mot ett mer klimathållbart boende genom samverkan mellan hyresgäst och hyresvärd. Detta uppnås genom att öka hyresgästernas medvetenhet om energiförbrukning och utsläpp och genom att vägleda dem i klimatåtgärder i vardagen och ett mer hållbart boendesätt, till exempel genom att årligen informera om våra fastigheters elförbrukning, CO2-utsläpp, vattenförbrukning och återvinningsgrad.

Ansvarsfullhet är omsorg

Vårt samhällsansvar grundar sig på de väsentliga konsekvenserna av vår verksamhet för våra regionala och nationella intressentgrupper. För oss handlar ansvar i grunden om att bry sig – om människors och samhällens säkerhet, välbefinnande och framgång. Vi deltar aktivt i samhällsutvecklingen, gör satsningar i vår arbetsgemenskap, minskar vår miljö- och klimatpåverkan, hanterar risker och bär vårt ekonomiska ansvar.

Samarbetet med intressentgrupper är en viktig del av vår ansvarsfulla verksamhet. Vi har identifierat våra viktigaste intressentgrupper och vårt mål är att skapa ett öppet och tillitsfullt förhållande mellan vårt bolag och intressentgrupperna. Då kan alla parter utveckla sina verksamheter och uppnå det bästa möjliga slutresultatet.

Vi är medlem i Green Building Council Finland (FIGBC) - samarbetsorganisationen för aktörer inom byggnads- och fastighetsbranschen samt i Fastighetsägarna och Byggherrarna i Finland Rakli rf. Som medlem i FIGBC främjar vi praxis inom hållbar utveckling som relaterar till den byggda miljön. Som medlem i Rakli deltar vi i samhällsdebatten och arbetar för en hållbar livsmiljö.

När vi upphandlar tjänster iakttar vi LokalTapiolas uppförandekoder och LokalTapiola Fastighetskapitalförvaltnings upphandlingsanvisningar. Våra samarbetspartner är skyldiga att i sin affärsverksamhet bekämpa grå ekonomi och förhindra att svart arbetskraft används. Våra samarbetspartner ansvarar för sina egna underleverantörers verksamhet och för att de förbinder sig att fullgöra de skyldigheter som krävs.

Som beställare förutsätter vi att våra samarbetspartner förbinder sig att ta hand om och behandla sina anställda rättvist, jämlikt och med respekt för de mänskliga rättigheterna, precis som vi gör på LokalTapiola.

Avtal om partnerskap förutsätter att man förbundit sig till uppförandekoderna, hållbarhetsprinciperna och hållbarhetskraven. Vi följer med att kraven som gäller hållbarhet uppfylls även under avtalsförhållandet. Våra tjänsteproducerande partners kan inte köpa tjänster eller göra upphandlingar av aktörer som inte hör till tjänsten Pålitlig Partner.

Vi bedriver ett långsiktigt och kontinuerligt arbete för att kvalitetssäkra underhållet av våra fastigheter. För varje fastighet vi förvaltar har en långsiktig underhållsplan upprättats enligt vilken årliga underhålls- och reparationsprojekt genomförs. Dessutom utvecklar vi energieffektiviteten och förhållandena i fastigheterna enligt målen i fastighetsbranschens energieffektivitetsavtal och minskar koldioxidutsläppen genom att producera och köpa förnybar energi.

Ett konkret sätt att bevisa fastigheternas hållbarhet och kvalitet är olika miljöcertifikat och -klassificeringar. Av fastigheterna vi förvaltar har 14 miljöklassificeringen LEED (Leadership in Energy and Environemntal Design) och 17 av våra bostadsfastigheter har miljöklassificeringen BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology). Vi kommer att ansöka om ytterligare klassificeringar för 34 bostadsfastigheter under åren 2023–2024.

Rapporter

Vår öppna och ansvarsfulla affärsverksamhet bygger på omfattande och högklassig rapportering. Alla våra intressentgrupper ska ha möjlighet att granska vår verksamhet genom våra hållbarhetsrapporter.

Från och med 2023 kommer vår PRI-rapportering att ske som en del av Kapitalförvaltningskoncernens rapportering.

PRI Public RI Report 2021, svar på PRI (pdf)

PRI Assessment Report 2021, PRI:s utvärderingsrapport (pdf)

Rapport 2020 (pdf)