Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

LokalTapiola-gruppens affärsverksamhetsprinciper

LokalTapiola-gruppens affärsverksamhetsprinciper (Code of Conduct) samlar de centrala verksamhetsprinciperna som vi har förbundit oss att iaktta i bolagsgruppen. I principerna beskrivs de verksamhetssätt som vi värdesätter och vill främja samt den verksamhet som vi inte godkänner. I affärsverksamhetsprinciperna fastställs också hur vi behandlar varandra, våra ägarkunder, våra samarbetspartner och andra intressentgrupper.

Ett ansvarsfullt sätt att verka

LokalTapiola är en kundägd bolagsgrupp. Vår uppgift är att hjälpa våra kunder att trygga sitt liv och sin affärsverksamhet. Vår skyldighet är att verka ansvarsfullt, transparent och på ett hållbart sätt.

LokalTapiola-gruppens affärsverksamhetsprinciper (Code of Conduct) samlar de centrala verksamhetsprinciperna som vi har förbundit oss att iaktta i bolagsgruppen. I principerna beskrivs de verksamhetssätt som vi värdesätter och vill främja samt den verksamhet som vi inte godkänner. I affärsverksamhetsprinciperna fastställs också hur vi behandlar varandra, våra ägarkunder, våra samarbetspartner och andra intressentgrupper.

Försäkringsbolagen i LokalTapiolagruppen är ömsesidiga bolag som ägs av försäkringstagarna. Till gruppen
hör dessutom kapitalförvaltnings- och finansbolagen. Syftet med vår verksamhet är att producera ekonomisk fördel och livstrygghet för våra ägarkunder runt om i Finland. Vi vill inom säkerhet, ekonomi och hälsa vara den samarbetspartner i vardagen som våra kunder uppskattar mest.

Den ömsesidiga bolagsformen och vår samhälleliga roll förpliktar oss till en ansvarsfull, transparent och hållbar verksamhet. Verksamheten enligt ägarkundens intresse innebär att vi tillsammans med kunden tar fram en heltäckande lösning som medför förutseende skydd och lämpar sig för kundens behov.

Affärsverksamhetsprinciperna upprätthåller och främjar verksamheten och företagskulturen enligt våra värden – välvilja, passion och mod. Principerna styr det dagliga arbetet för alla lokaltapiola-anställda och ger stöd vid val och beslutsfattande i vardagen. Utöver LokalTapiolas förvaltning, ledning, chefer och hela personalen förutsätter vi att även våra samar-betspartner verkar enligt dessa principer.

Förtroende – verksamhetsförutsättning

Öppenhet och transparens samt ansvarsfull verksamhet skapar grunden för förtroendet. Våra intressentgrupper ska kunna lita på att deras uppgifter förblir konfidentiella och skyddade hos LokalTapiola.

Förtroendet är en förutsättning för erbjudande av försäkrings-, kapitalförvaltnings- samt finansieringstjänster och ett obestridligt krav på verksamheten inom finansbranschen. Vår verksamhet regleras på många sätt och myndighetstillsynen är omfattande.

Våra ägarkunder och samarbetspartner ska kunna lita på att deras uppgifter behandlas konfidentiellt och på ett ändamålsenligt sätt. Det är vår skyldighet att även informera dem om alla väsentliga saker som påverkar kund- eller samarbetspartnerförhållandet.

Utöver lagar och bestämmelser om datasekretess iakttar vi även ett gott hanteringssätt av personuppgifter och datasekretesspraxisar. Vi tar hand om datasekretessen och förbereder oss i förväg på hot och avvikelser i anslutning till den. Vi säkerställer en korrekt hantering av ärenden som omfattas av företagshemlighet.

Under hela kundrelationens livscykel ger vi våra ägarkunder tillräckligt med information enligt bestämmelserna så att de har möjlighet att förstå både sina rättigheter och sina skyldigheter som kunder i LokalTapiola. Vi verkar transparenta i förhållande till de myndigheter som övervakar vår verksamhet och rapporterar öppet om vår verksamhet både enligt kraven i lagar och inom ramen för våra frivilliga förbindelser.

Iakttagande av lagstiftning, myndighetskrav och goda praxisar

Vi ser till att vår verksamhet följer lagar och bestämmelser. Vi iakttar de gemensamma goda praxisarna, principerna och verksamhetssätten inom branschen. Vi främjar en verksamhet enligt hållbar utveckling genom frivilliga förbindelser.

Vi iakttar vid respektive tidpunkt gällande lagstiftning samt myndighetsnormer och rekommendationer. Vi har dessutom förbundit oss att iaktta olika principer och uppförandekodexar som grundar sig på frivillighet.

I försäkringsverksamheten iakttar vi god försäkringssed. Vi har förbundit oss att iaktta Finansbranschen rf:s (FA) gemensamma principer för Hållbar finansbransch och principerna för God försäkringssed i vår försäkrings- och ersättningsverksamhet. I placeringsverksamheten och affärsverksamheten för kapitalförvaltning iakttar vi principerna för ansvarsfulla investeringar.

Vi tar hand om bolagsgruppens solvens och goda förvaltnings- affärsverksamhetssätt. För en förvaltningsmedlem, anställd eller ombud i LokalTapiola fårinte egen fördel leda till ett slutresultat som strider mot LokalTapiolas eller dess kunders fördelar. Vi använder inte felaktigt insiderinformation och ger inte informationen åt andra.

Vi behandlar våra ägarkunder jämlikt. Vi identifierar intressekonflikter som eventuellt uppstår i vår ver samhet, förebygger uppkomsten av dem samt löser dem på ett sätt som är rättvist och tryggar våra kunders fördelar.

Bekämpning av ekonomisk brottslighet och grå ekonomi

Vi har förbundit oss att aktivt bekämpa ekonomisk brottslighet och grå ekonomi samt att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.

Vi iakttar lagar och bestämmelser som gäller förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism. Vi godkänner inga interna eller externa missbruk.

Vi identifierar och känner våra ägarkunder och våra samarbetspartner. Vi utreder de verkliga förmånstagana, syftet med och arten av kund- och samarbetsförhållanden. Att vi känner våra kunder hjälper oss också att erbjuda dem ännu bättre tjänster.

Med bekämpning av grå ekonomi, praktisk övervakning av affärsverksamhetsförbud och förhindrande av penningtvätt genom analysverksamhet skyddar vi LokalTapiolas kunder mot ekonomiska förluster. Samtidigt främjar vi för vår del affärsverksamheten för ärliga företag som verkar enligt bestämmelserna. Vi
utbildar vår personal regelbundet.

Vi anmäler alla misstankar om penningtvätt på det sätt som regleringen om penningtvätt förutsätter och verkar i samarbete med myndigheterna för att skydda finanssystemet, samhället och våra kunder.

Bekämpning av korruption och mutor

Vårt beslutsfattande i LokalTapiola är objektivt och oberoende. Vi strävar efter att bekämpa korruption och mutor i all vår verksamhet.

Vi identifierar våra kunder samt parter som hör till närmaste kretsen för de bolag som samarbetar med oss och följer affärsverksamheten med dem.

Vi godkänner inte mutor i någon form. Vi tar inte emot och erbjuder inte personliga betalningar, gåvor eller förmåner som överstiger sedvanlig och rimlig gästfrihet och som kan antas eller förväntas påverka besluten som gäller LokalTapiola eller dess affärsverksamhet.

Att beslutsfattandet är objektivt och oberoende är viktigt för oss. I de situationer där det pågår förhandlingar mellan LokalTapiola och en annan part, en konkurrenssituation eller motsvarande och där det kan uppstå misstanke om gåvans eller förmånens inverkan på beslutsfattande som gäller affärer, iakttar vi särskilt omdöme och återhållsamhet när vi mottar sådana.

Vi har identifierat personerna som hör till LokalTapiolas närmaste krets och rapporterar om affärer med den närmaste kretsen på det sätt som bestämmelserna förutsätter.

Samhälleligt påverkande

Vi verkar ansvarsfullt och genom aktiv påverkan i våra ägarkunders närmaste livsmiljö och i samhället. Vi främjar människornas, gemenskapens och samhällets säkerhet och välfärd.

LokalTapiolas samhälleliga roll och betydelse grundar sig på ansvaren inom försäkrings- och finansverksamheten, ömsesidigheten och i att regionalt stärka den sociala gemenskapen. Vi arbetar konkret till förmån för människorna, miljön och samhället. Vi är en politiskt och religiöst obunden bolagsgrupp.

Grunden för vårt samhälleliga ansvar och vårt hållbarhetsarbete finns i ömsesidigheten - som ett av våra kunder ägt bolag har vi ansvar för våra kunder och det är vår skyldighet att lyssna på dem. Som bolag verkar vi till förmån för våra ägarkunder och sammanslutningar genom att skapa ett mervärde med vår affärsverksamhet och genom samarbete.

Vi deltar aktivt i verksamheten för lokala sammanslutningar och i de samhälleliga diskussionerna. Vi påverkar genom åtgärder och ord samt genom deltagande i att söka lösningar för gemensamma lokala och samhälleliga utmaningar. Vi tar i beaktande individens, sammanslutningens och samhällets förväntningar och behov.

Vi påverkar aktivt i de bolag vi äger och strävar efter att främja goda förvaltningspraxisar och en ansvarsfull affärsverksamhet.

Hållbar framtid

Vi förbinder oss till att främja principerna för hållbar utveckling och bär ansvar för uppbyggandet av vår gemensamma framtid genom ett målinriktat hållbarhetsarbete.

Vi verkar för att främja den hållbara utvecklingen och deltar för att lösa utmaningar i anslutning till socialt ansvar och klimatförändring. Vi sörjer för de samhälleliga påverkningarna av vår verksamhet och lovar att öka vår positiva inverkan på människor, miljö och samhälle.

Vi förbereder oss på risker som påverkar ägarkundernas liv och affärsverksamhet och ändringar i dem på ett förebyggande verksamhetssätt riksomfattande och lokalt. I vår verksamhet beaktar vi ändringsbehoven till följd av klimatförändringen. Vi strävar efter att trygga framtiden för våra ägarkunder och vår affärsverksamhet genom att aktivt verka för att hämma klimatförändring och för att anpassa oss till den.

Vi minskar målinriktat klimat- och miljöpåverkningarna av vår verksamhet. Vi tar hand om människor, natur och vårt närsamhälle.

I LokalTapiola-gruppen främjar vi en företagskultur som stärker hållbarheten och stöder den hållbara utvecklingen.

Personal och arbetsgemenskap

Människorna är vår viktigaste resurs och vårt viktigaste kapital. Som ett livstrygghetsbolag tar vi förebyggande hand om personalens arbetshälsa och arbetsförmåga.

Arbetets kvalitet, meningsfullhet och en trygg arbetsgemenskap skapar grunden för personalens välbefinnande. En personal som mår bra och är intresserad av sitt arbete är en förutsättning för ett lyckat kundbemötande.

Vi erbjuder vår personal och ledning mångsidiga möjligheter till inlärning och utveckling. Vi utbildar ständigt lokaltapiola-anställda i branschen och i ändringarna i den. Vi ser kompetens och sakkunskap som en placering i både människornas och affärsverksamhetens framtid.

Vi främjar förverkligandet av likvärdighet, jämlikhet och mångfald i vår arbetsgemenskap. Vi uppskattar människornas olikheter och behandlar alla jämlikt. Vi tar förebyggande hand om personalens arbetshälsa och arbetsförmåga. Modellerna för ansvarsfullt ledarskap och chefsarbete styr vår verksamhet. Vi främjar en öppen diskussion och ett entusiastiskt samarbete i vår arbetsgemenskap.

Vi accepterar inte diskriminering, störning eller annat osakligt bemötande i vår arbetsgemenskap eller i vårt samarbete. Vi tar hand om personalens säkerhet och integritet. Vi säkerställer att mänskliga rättigheter respekteras och förverkligas i all vår verksamhet.

Personalen har möjlighet att på många sätt delta i och påverka bolagsgruppens verksamhet och dess utveckling både riksomfattande och lokalt. Vi möjliggör även deltagande i samhälleliga goda gärningar bland annat genom frivilligarbete.

Samarbete

Vi samarbetar med våra intressentgrupper speciellt för att utveckla vårt närsamhälle samt för att främja säkerhet och livskraft.

Vi vill främja en rejäl, sund och fungerande konkurrens samt fungerande marknader inom försäkrings- och finansbranschen. I all vår verksamhet tar vi i beaktande kraven i bestämmelserna som gäller främjande av konkurrens.

Vi utvecklar vår verksamhet tillsammans med våra ägarkunder. De har möjlighet både att påverka utvecklingen av våra tjänster och att delta i beslutsfattandet i LokalTapiola.

Vi behandlar våra samarbetspartner yrkesmässigt, rejält och jämlikt och förutsätter samma pålitliga och ärliga bemötande av dem. Besluten om samarbetspartner och anskaffningar fattas på jämlika, öppna och objektiva grunder.

Vi samarbetar med våra intressentgrupper för att främja samhällsansvar och ansvarsfull verksamhet riksomfattande och lokalt.

Iakttagande av affärsverksamhetsprinciper

LokalTapiolas affärsverksamhetsprinciper har godkänts av styrelserna för gruppens bolag. Deras iakttagande är på varje lokaltapiola-anställds och förvaltningsmedlems ansvar.

I affärsverksamhetsprinciperna drar vi upp linjer för LokalTapiolas gemensamma sätt att verka. Utgångspunkten är att vi alltid verkar till förmån för våra kundägare. Vi stöder och främjar en hållbar och etisk affärsverksamhet samt företagskultur.

Dessa affärsverksamhetsprinciper har godkänts i styrelserna för LokalTapiolagruppens bolag och de visar avsikten för bolagen och för kundägarna som påverkar i vår förvaltning. Genom att godkänna dessa principer har styrelserna dragit upp linjer för de verksamhetssätt som iakttas i gruppens bolag.

LokalTapiola använder en angivelsekanal genom vilken både personalen och de externa intressentgrupperna har möjlighet att anonymt anmäla verksamhet som strider mot affärsverksamhetsprinciperna eller de övriga interna anvisningarna. Anmälningarna behandlas konfidentiellt av den interna revisionen.

Affärsverksamhetsprincipernas iakttagande följs upp och deras tidsenlighet bedöms regelbundet. De ingår i inskolnings- och utbildningsprogrammen för LokalTapiolas förvaltning, ledning och personal.

LokalTapiola-gruppens affärsverksamhetsprinciper (pdf)