Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
LokalTapiola ÖsterbottenLivstrygghet8.11.2023

LokalTapiola Österbotten med i satsningen mot tryggare vägar med hjälp av innovativa viltvarningssystem

På riksväg 8 har nya smarta viltvarningssystem installerats på tre platser för att minska antalet hjortdjursolyckor i Korsholm och Nykarleby. Projektet har genomförts som ett samarbete mellan LokalTapiola Österbotten, Finlands viltcentral, de lokala jaktvårdsföreningarna, InnoTrafik Oy och NTM-centralen i Södra Österbotten.

Nya system har installerats på vägavsnitt där behovet är stort

LokalTapiola Österbotten satsar på skadeförebyggande verksamhet och främjande av trafiksäkerheten i hela Österbotten. Som en del av vårt program för samhällsansvar har LokalTapiola Österbotten donerat sammanlagt 60 000 € för att användas till anskaffning av optimala älgvarningsmärken och ljudfyrar. Platserna och de mest lämpliga systemen har valts ut i samarbete med sakkunniga på Finlands viltcentral, jaktvårdsföreningarna och NTM-centralen.

– Att främja trafiksäkerheten på bred front i hela Österbotten är en viktig sak för oss och det här projektet är en naturlig del av det arbetet. Många österbottningar, även en stor del av våra ägarkunder, använder sig av riksåttan dagligen och vi vill vara med och skapa tryggare resor för dem genom att förebygga olyckor och situationer som kan uppstå med älgar och andra viltdjur, konstaterar verkställande direktör Joel Sunabacka på LokalTapiola Österbotten.

Nya optimala älgvarningssystem har tagits i bruk på riksväg 8 i Korsholm vid gränsen till Malax på avsnittet Bergbacken–Rimal och i Nykarleby på avsnittet Sandås–Ytterjeppo. Ett optimalt varningssystem innebär ett blinkande älgvarningsmärke i gryningen och skymningen då olycksrisken är som störst. Varningstidpunkterna baserar sig på uppgifter om olyckshistorien.

Utöver dessa förbättras säkerheten på riksväg 8 vid Vassorfjärden då den tidigare helheten med viltstängsel, gångtunnel för viltdjur och ljudfyrar kompletteras med tre nya ljudfyrar. Ljudfyrarna påverkar älgarnas och övriga viltdjurs beteende. Anläggningen registrerar när ett djur närmar sig och då börjar inspelat människoprat spelas upp. Djuret hör ljudet och vänder om istället för att komma ut på vägen. På basis av tidigare erfarenheter förhindrar ljudfyrarna effektivt älgar från att komma in på vägen mellan viltstängslen i T-korsningar. Målet är att lära viltdjuren att hellre välja att använda gångtunneln som går under riksväg 8.

– Förra vintern var vi först i världen med ett pilotförsök av den här typen av ljudfyr på riksväg 8 för det här ändamålet och effekterna var strålande. Då det var snö på marken kunde vi bekräfta att ljudfyren hade fått alla sju älgar som försökte ta sig ut på vägen att vända om i stället, säger jaktchef Stefan Pellas på Finlands viltcentral Kust-Österbotten.

Det smarta viltvarningssystemet har utvecklats och patenterats av det finländska teknologiföretaget InnoTrafik Oy.

– Vi är glada över att vi kan erbjuda ny teknologi åt NTM-centralen, Finlands viltcentral och jaktvårdsföreningarna och hjälpa dem i deras arbete med att skapa tryggare landsvägsförhållande, berättar Jouni Hänninen, produktansvarig på InnoTrafik Oy.

I valet av platser låg betoningen på effekterna. Urvalskriterierna utgjordes av platser där det förekommit många älgolyckor och där hastigheten är 100 km/h sommartid. Särskilt vid Vassorfjärden beaktades också jaktvårdsföreningens älgobservationer och det konstaterade behovet av att komplettera det smarta varningssystemet.

Hjortdjursolyckor i Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten


På NTM-centralen i Södra Österbottens område sker det årligen väldigt många olyckor som inkluderar älgar och hjortar. Under femårsperioden 2018–2022 har antalet hjortdjursolyckor ökat med 23 %. Det positiva är att samtidigt har antalet hjortdjursolyckor som lett till personskador minskat med 22 %. Skillnaden beror på att antalet olyckor som involverar rådjur och skogsren kraftigt har ökat. Olyckor med rådjur orsakar i allmänhet inte personskador eftersom djuren är små till storleken. Olyckor med skogsren orsakar trots ökningen endast ca 5 % av områdets hjortdjursolyckor. Den årliga variationen i antalet olyckor som involverar djur är stor och hjortdjursbeståndets storlek har en betydande inverkan.


Trots att antalet älg- och hjortdjurskrockar som orsakat personskador har minskat betydligt, har dock samma förändring inte skett i frågan om de allvarligaste olyckorna. I Finland sker det fortsättningsvis varje år 1–3 hjortdjursolyckor med dödlig utgång. Största delen av dessa är älgkrockar, men det är inte ovanligt att kollisioner sker med andra djur. Det är skäl att förhålla sig allvarlig till att antalet djurolyckor som orsakar egendomsskador ökar, för varje avvikelse i trafiken kan leda till att situationen kumuleras. I värsta fall kan en mindre olycka störa trafiken så att det leder till en allvarlig olycka.


Under femårsperioden 2018–2022 skedde över en femtedel av alla hjortdjursolyckor i Österbotten, Mellersta Österbotten och Södra Österbotten på riksväg 8. Man strävar efter att minska antalet olyckor och omfattningen av olyckorna med både traditionella metoder som områden med älgvarning och viltstängsel, men även med smarta varningssystem. Viltstängslen utgör hinder för djurens naturliga vandring. När ett stängsel byggs, flyttar djurens vandringsstråk ofta till viltstängslets ändor och därför finns älgvarningsmärken som varnar för viltstängslets början och slut. För bilisterna är det skäl att beakta dessa varningar med särskild uppmärksamhet både med tanke på djur som rör sig i närheten av vägen och med tanke på körhastigheten.  På områden där det finns älgvarningsmärken men inget stängsel har varningsmärkena satts upp på basis av olyckshistorien och observationer från jaktvårdsföreningarna. Då smarta system blir vanligare ska man inte glömma de vanliga älg- och hjortvarningarna, för huvuddelen av varningsområdena märks fortsättningsvis ut på traditionellt sätt med vanliga trafikmärken.

Kontaktpersoner:

Lauri Laaksonen, hållbarhets- och kommunikationschef, LokalTapiola Österbotten, tfn 045 136 6834, lauri.laaksonen(a)lahitapiola.fi
Kjell Lind, trafiksäkerhetsansvarig, NTM-centralen, tfn 0295 027 734, kjell.lind(a)ntm-centralen.fi
Stefan Pellas, jaktchef, Finlands viltcentral Kust-Österbotten, tfn 0295 431 2311, stefan.pellas(a)riista.fi
Jouni Hänninen, produktansvarig, Innotrafik Oy, tfn 040 731 4030, jouni.hanninen(a)innotrafik.com