Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
LokalTapiola NylandSäkerhet27.6.2023

Med el-krisen har solpanelerna blivit mer allmänna – det ligger en stor risk i installationen

Solpanelerna har blivit mycket populära på både affärs-, industri- och bostadsfastigheternas tak. Innan man installerar solpaneler bör man kontrollera hurudana tillståndsförfaringar de lokala myndigheterna kräver, yrkesskickligheten på installatörerna och att solpanelerna fyller EU-säkerhetsdirektiven.

Många konsumenter uppskattar att den el man använder är ekologisk och att det är ekonomiskt lönsamt att vara självförsörjande i elproduktionen.

- I och med att solpanelerna blivit väldigt populära och marknaden vuxit, har det medfört att det finns aktörer som vill kamma hem snabba vinster och då prutar man på yrkesskickliga installatörer. Största riskerna med solpaneler är i huvudsak att de blir felinstallerade av okunniga installatörer, säger tekniska granskaren Marcus Åkermarck på LokalTapiola Nyland.

Eventuella bygglov bör alltid granskas med kommunens eller stadens byggnadstillsyn i god tid innan man börjar installera panelerna.

Solpanelerna ska installeras av yrkesmän och uppfylla EU-standarden.


De som är i beråd att låta installera solpaneler ska fästa extra uppmärksamhet i yrkeskunskapen hos installatörerna. Det är bra att anlita en installatör som har erfarenhet av att installera solpaneler.  Man kan granska att entreprenören har alla rättigheter för installation av solpaneler på Tukes hemsidor https://rekisterit.tukse.fi/toiminnanharjoittajat.

- Innan man tar solpanelerna i bruk måste en elektriker göra en ibruktagningsbesiktning och ge ett ibruktakningsprotokoll. Om fastigheten har huvudsäkringar större än 35A bör man även göra en certifieringsbesiktning. Ifall man inte gjort ovanstående granskningar kan det finnas risk för en minskad ersättning vid en eventuell skada, påminner Åkermarck.

Då man installerar en inverter eller växelriktare som omvandlar likström till växelström ska man installera dem på ett brandsäkert sätt. Till exempel i ett tekniskt utrymme som i praktiken fyller kraven för ett pannrum eller enligt installationsanvisningarna utomhus på en brandfast yta. Då den installeras utomhus är ventilationen oftast bättre.

Nuförtiden rekommenderas det att man installerar solpanelerna på en egen ställning separat från byggnader istället för att installera dem på fastighetens tak. Solpanelerna bör uppfylla EU-direktiven och vara CE-märkta och installationen ska uppfylla alla myndighetskrav.

Riskerna med solpaneler


Under de senaste åren har det i Finland uppstått i snitt cirka 10 bränder orsakade av solpaneler. I värsta fall kan en felaktig installation orsaka märkbara egendoms- och personskador. Bränderna som uppstått har oftast orsakats av fel på kablar, batterier, växelriktare och andra komponenter. Även stormar och snö kan orsaka skador på solpanelerna och bör tas i beaktande då man planerar en installation.

Solpanelernas infokort och varningsskyltar hjälper räddningsverket


Fastighetsägaren bör se till att det finns varningsmärkning för att underlätta räddningsväsendet och fastighetsservicens arbete. Solpanelsystemets infokort innehåller en kort sammanfattning på installationen och placering. Den är till stor hjälp för räddningsväsendet som då kan ta solpanelens installation i beaktande vid en eventuell skada och räddningssituation.

Mera information om säkerhetsmärkning finns på Motivas hemsidor www.motiva.fi.

Elsäkerhetslagens krav gäller även på solpanelsystem. Enligt lagen bör solpanelsystemet planeras, tillverkas, installeras och repareras samt servas och användas på ett sådant sätt att det inte utsätter någon person eller egendom för fara.

Läs mer om instalation av solpanelinstallationer i LokalTapiolas Riskihelppi.

Tilläggsuppgifter:
Marcus Åkermarck, teknisk granskare, LokalTapiola Nyland, 0400-283 060, marcus.akermarck@lahitapiola.fi
Christoffer Wickholm, marknadsföringschef, LokalTapiola Nyland, 040-500 6030, christoffer.wickholm@lahitapiola.fi