Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Livstrygghet11.4.2023

Vårt hållbarhetsarbete främjar livstrygghet även i en värld av föränderliga risker – Läs vår hållbarhetsrapport år 2022

Hållbarhet är en förutsättning för en långsiktig och lönsam affärsverksamhet i LokalTapiola. LokalTapiola-gruppens hållbarhetsrapport som gavs ut idag berättar om vårt hållbarhetsarbete under förra året.

Även våra kunder vill att vi bedriver en hållbar verksamhet

LokalTapiola finns till för sina ägare, det vill säga sina kunder. Eftersom LokalTapiola ägs av försäkringstagarna som även är ägarkunder och inte av utomstående aktieägare, använder vi en stor del av våra intäkter till godo för kunderna och enligt deras önskemål. Enligt riktlinjerna för vår Ägarvilja, vilka vi utarbetade tillsammans med ägarkunderna år 2022, ska LokalTapiola fokusera på en långsiktig och hållbar affärsverksamhet utöver kundorientering och ökad kundnytta.

Verkningsfull hållbarhet i hela Finland är ett av de fem viktigaste målen i vår strategi. Enligt LokalTapiolas chefdirektör Juha Koponen är LokalTapiolas största påverkningar och påverkansmöjligheter förknippade med ekonomiskt, förvaltningsmässigt och socialt ansvar, för att inte glömma det miljörelaterade ansvaret.

– LokalTapiola vill sätta sin prägel på samhället genom ett målinriktat hållbarhetsarbete, säger Koponen.

Strukturen på och innehållet i LokalTapiola-gruppens hållbarhetsrapport grundar sig på gruppens strategiska hållbarhetsmål som godkändes år 2022 och som är starkt förknippade med vår huvudsakliga affärsverksamhet: försäkring och investering. Som en expert på föränderliga risker och lokala förhållanden förebygger vi skador och hjälper våra kunder att förbereda sig.

– I våra hållbarhetsmål beaktar vi förändringar i verksamhetsmiljön och förutser kundernas behov. Med stöd av våra kunders förtroende och vår och engagerade personal skapar vi livstrygghet i en värld av föränderliga risker, säger Koponen.

Klimatförändringen ökar behovet av att trygga egendomen, ekonomin och hälsan för LokalTapiolas kunder

LokalTapiola har förbundit sig till att främja begränsningen av och anpassningen till klimatförändringen via gruppens hållbarhetsmål, i gruppstrategin, i affärsverksamhetsprinciperna samt i rollen av en organisation som undertecknat FN:s principer för hållbar försäkring. Genom att beakta riskerna med klimatförändringen kan LokalTapiola förbättra kundernas förberedelser för klimatförändringens inverkan och förmåga att återhämta sig efter skador orsakade av extrema väderhändelser.

I LokalTapiola-gruppens koldioxidavtryck, vilket vi följer med årligen, beaktar vi direkta och indirekta utsläpp från vår egen verksamhet samt övriga indirekta utsläpp. De direkta utsläppen från LokalTapiolas egen verksamhet är små och vår största klimatpåverkan orsakas av investeringsverksamheten, investeringar i nybyggen och reparationer av fastigheter samt i köpta produkter och tjänster. Jämfört med år 2021 minskade de totala utsläppen med 32 procent.

– Utsläppsminskningen berodde särskilt på att gruppens bolag hade en mindre koldioxidintensitet i sina investeringar samt på mindre utsläpp från nybyggen och reparationer av investeringsfastigheter, säger LokalTapiolas direktör för hållbarhet och kommunikation Eeva Salmenpohja.

–  Även om koldioxidutsläppen från LokalTapiolas verksamhet är små jämfört med utsläppen från hela värdekedjan, kan vi bidra till att begränsa klimatförändringen i all verksamhet. Även en stor del av våra kunder har ett behov att anpassa sig till de ändringar klimatförändringen medför.

Läs mer om våra klimatmål i LokalTapiola-gruppens hållbarhetsrapport.

LokalTapiola-gruppens hållbarhetsrapport som nu ges ut tredje gången iakttar den internationella referensramen för hållbarhetsrapportering, GRI-standarden. Externt har rapporten verifierats av KPMG. Rapporten ges ut på svenska och engelska senast under sommaren.

Händelser år 2022

  • I februari godkände LokalTapiola Skadebolags styrelse gruppens nya strategiska hållbarhetsmål. De mål som ställts upp för hela gruppen sammankopplar hållbarheten med vår huvudsakliga verksamhet: försäkring och investering.

  • LokalTapiola-gruppens bolag understödde organisationer och samfund med 2,6 miljoner euro. Av stödet donerades 620 000 euro till högskolor och läroinrättningar runtom i Finland. Donationer gjordes även för att hjälpa människor som lider av kriget i Ukraina samt för att stöda psykisk hälsa.

  • Tillsammans med våra ägarkunder bestämde vi Ägarviljan som styr gruppens verksamhet. Riktlinjerna fokuserar på kundorientering, ökad kundnytta samt en långsiktig och hållbar affärsverksamhet.

  • LokalTapiola hörde åter till Finlands mest inspirerande arbetsplatser tack vare det goda resultatet i personalundersökningen ROIHU (77,8/100, högsta AAA-klassen). Erkännandet Finlands mest inspirerande arbetsplatser beviljas årligen till organisationer som klarat sig bäst i Eezy Flows undersökning PeoplePower.

  • LokalTapiola Kapitalförvaltning fick priserna Responsible Investment Award och Gold Award i Challenger-serien i Scandinavian Financial Researchs enkät riktad till institutionella investerare.

  • LokalTapiola Fastighetskapitalförvaltning fick 80 poäng och fyra stjärnor av fem möjliga i fastighetsbranschens GRESB-hållbarhetsjämförelse. Jämförelsen omfattade 1 820 organisationer i 74 länder. De högsta poängen fick Fastighetskapitalförvaltning inom social och förvaltningsmässig hållbarhet.

Läs mer:

LokalTapiolas hållbarhetsrapport 2022 (PDF)