Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Lant- och skogsbruk2.7.2024

En felinstallerad solpanel kan vara ödesdiger för lantbrukaren – ”det finns otaliga exempel på amatörmässiga installationer”

Solpanelboomen har ökat risken för stora brandskador på lantbruk. Det finns många felinstallerade paneler och i värsta fall står lantbrukarens hela näring på spel.

Majoriteten av de stora skador som inträffar på lantbruk är bränder och el är fortfarande den vanligaste brandorsaken. Antalet bränder har minskat men samtidigt är kostnaderna för enskilda skador större än tidigare.

– Vi får varje år 30–40 anmälningar om stora skador. El ligger bakom mer än hälften av dem, säger utvecklingschef Jaana Sohlman vid LokalTapiola.

Särskilt stora gårdar med produktionsdjur har ett enormt behov av el och de av el orsakade bränderna kan bero på många olika saker. En modern elektrisk apparat som installerats på rätt sätt är i sig ingen brandrisk.

– Risken uppstår om apparaten används fel, om den installerats eller reparerats på ett felaktigt sätt eller om apparaten skadas. Därför är det viktigt att alla elarbeten görs av yrkesfolk. På lantbruk är även belastningen på elektriska apparater stor eftersom det kan vara dammigt, fuktigt och hett samt finnas mycket lättantändligt material, säger Sohlman.

Installatören ska ha tillstånd och behörighet

De högre elpriserna och den gröna övergången har lett till att allt fler finländska lantbrukare använder solpaneler på sitt lantbruk. Nackdelen med panelboomen är alla felaktiga installationer som enligt LokalTapiola, Tukes och andra experter är rätt vanliga.

På lantbruk kan bristfälliga installationer vara särskilt ödesdigra.

– Solcellsanläggningar har orsakat tiotals bränder under de senaste åren. I värsta fall förstör branden flera byggnader och dödar produktionsdjur. Då finns det en risk att lantbrukare förlorar hela sin näring och prislappen för skadan kan vara upp till en miljon euro. Om det handlar om en felaktig installation kan försäkringsersättningen minskas eller vägras helt, säger Jaana Sohlman.

När du köper en solcellsanläggning lönar det sig att utöver priset fästa uppmärksam vid kvaliteten på komponenterna och arbetet.

– Installatören ska ha tillstånd och behörighet. Om ledningarna till panelerna hänger och växelriktaren är fäst direkt i brädväggen är det sannolikt att det även finns andra fel. Tyvärr finns det många exempel på olika amatörmässiga installationer och ibland har man varit tvungen att demontera felaktigt installerade paneler och installera dem på nytt, säger utvecklingschef Teppo Raininko vid LokalTapiola.

Även stormar kan skada anläggningen och därmed måste risken för storm beaktas redan i planeringsskedet. Ett solkraftverk som installerats på rätt sätt tål svåra väderleksförhållanden och håller i bästa fall flera årtionden.

– När du satsar på riskhanteringen, satsar du även på att trygga din näring, säger Teppo Raininko.

Beakta det här när du köper och låter installera en solcellsanläggning

1. Har installatören behörighet att göra elinstallationer? Du kan kontrollera personens eller ett företags behörighet i Tukes register över verksamhetsutövare. Rekommendationen är att personen med installationsbehörighet är själv på plats när installationen görs.

2. Finns det bruks- och underhållsanvisningar om anläggningen? Enligt Konkurrens- och konsumentverket måste det vara lätt att få anvisningarna på finska och svenska. Säljaren är skyldig att ge bruksanvisningarna när produkten överlåts. Underhållsanvisningarna måste inkludera behövlig information om lämpligt bruk och underhåll.

3. Finns det heltäckande ritningar på installationen? Ritningen ska inkludera konstruktionsberäkningar och -ritningar.

4. Finns det skriftliga anvisningar för nödsituationer? Det betyder till exempel anvisningar vid brand, storm, överhettning eller reparation ifall taket börjar läcka.

5. Har du fått skriftliga protokoll över provning vid idrifttagning och inspektioner? Installationen och säkerhetsanordningarna ska testas före anläggningen överlåts till användaren.

6. Hur har strömavbrott beaktats ifall en eventuell reservkraftgenerator startar? Om du har en generator som startar automatiskt måste du säkerställa att generatorn och panelerna inte fungerar samtidigt. I en traktordriven generator måste du ta reda på om solcellsanläggningen kräver till exempel en industriell strömställare.

När har din gård senast elbesiktats? Läs fem tips för att förbättra säkerhet på gården

Du kan träffa LokalTapiolas riskhanteringsexperter på avdelning F620 på Farmari där du även kan ta del av miniutställningen Palaneen käryä som visar elapparater som brunnit. På LokalTapiolas sommargård för hela familjen kan du möta intressanta sommargäster.