Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Livstrygghet11.6.2024

Lagreformen innebär att elsparkcyklar och andra förflyttningshjälpmedel omfattas av trafikförsäkringsskyldighet - vad borde man veta om reformen?

När trafikförsäkringslagen förnyas är det skäl att kontrollera de egna försäkringsbehoven. Vilka förflyttningshjälpmedel gäller reformen och vad innebär den i praktiken? Vi samlade svar på de viktigaste frågorna.

 En kvinna använder en elektrisk skoter på en gata i staden.

Trafikförsäkringslagen förnyas 1 juni på ett sätt som ändrar definitionen på fordonet och till exempel försäkring av elsparkcyklar i hyresbruk.

Elsparkcyklar och andra oregistrerade förflyttningshjälpmedel med elmotor ska i fortsättningen försäkras om deras nettovikt överstiger 25 kilogram eller den konstruktiva hastigheten överstiger 25 kilometer i timmen. Alla elsparkcyklar i hyresbruk måste dessutom försäkras oberoende av vikt. Lagförslaget grundar sig på ändringen i EU:s trafikförsäkringsdirektiv.

Skadorna ersätts enligt trafikförsäkringslagen. För föraren av en elsparkcykel i hyresbruk ersätts endast nödvändiga sjukvårdskostnader från trafikförsäkringen för elsparkcykeln.

Vilka alla förflyttningshjälpmedel gäller lagreformen?

Utöver elsparkcyklar i hyresbruk kan fordon som uppfyller definitionen till exempel vara Kontio elmopeder, seniorskotrar och lätta fordon för godstransport. Elsparkcyklar i hushållens användning är i regel lättare och långsammare än definitionen i lagen och då faller de inte inom ramen för försäkringsskyldigheten. På Trafikförsäkringscentralens webbplats hittas noggrannare information om vilka förflyttningshjälpmedel som behöver en trafikförsäkring från och med juni 2024. Du kan även testa försäkringsbehovet för ditt förflyttningshjälpmedel med Trafikförsäkringscentralens test.

Vad kostar trafikförsäkringen för ett elektriskt förflyttningshjälpmedel?

Bland annat orten försäkringstagaren bor på och vilket förflyttningshjälpmedel det är frågan om påverkar priset på försäkringen. Du kan begära ett anbud på försäkringen på LokalTapiolas webbplats.

Vad händer om ett förflyttningshjälpmedel med elmotor, som omfattas av lagen, inte trafikförsäkras?

Enligt lagstiftningen i Finland har ett fordon som omfattas av trafikförsäkringsskyldigheten användningsförbud ifall det inte har en giltig trafikförsäkring. En person som använder ett fordon som inte har en trafikförsäkring bryter alltså mot lagen genom att försumma försäkringsskyldigheten och använda ett fordon som har användningsförbud. För försummelsen av trafikförsäkringsskyldigheten uppbärs också en försummelseavgift.

Skador som ett icke trafikförsäkrat fordon orsakar behandlas av Trafikförsäkringscentralen. Trafikförsäkringsersättningar för den som lidit skada sköts till fullt belopp enligt trafikförsäkringslagen. Enligt Trafikförsäkringscentralen är försummelsen av försäkringen en stor risk eftersom vid kollisionsfall blir den som vållat skadan och försummat att försäkra helt utan ersättningar.

Förflyttningshjälpmedel med elmotor har före reformen kunnat försäkras i LokalTapiolas hemförsäkring. Går det i fortsättningen?

Ändringen av trafikförsäkringslagen påverkar också försäkring av motoriserade förflyttningshjälpmedel med hemförsäkring. I fortsättningen omfattas anordningen av hemförsäkringen om dess hastighet är högst 25 kilometer i timmen och vikten högst 25 kilogram. De snabbaste och tyngsta motoriserade förflyttningshjälpmedlen ska trafikförsäkras och en frivillig försäkring till exempel mot stöld kan tecknas med en kaskoförsäkring.

Elassisterade cyklar står även i fortsättningen utanför trafikförsäkringsskyldigheten oberoende av vikt, om deras motor kopplas bort senast vid en hastighet på 25 kilometer i timmen. Dessa omfattas även av hemförsäkringen.

Försäkringsvillkoren för LokalTapiolas hemförsäkring uppdateras från och med början av nästa år, så att de nya viktgränserna för anordningar med försäkringsskyldighet träder i kraft i villkoren, när försäkringsperioden för kundens försäkring byts.

Det är skäl att kontrollera vikten och hastigheten för de egna förflyttningshjälpmedlen med elmotor i samband med förnyelsen och att enligt behov uppdatera försäkringarna.

Om man äger ett motoriserat förflyttningshjälpmedel som omfattas av trafikförsäkringslagen och inte tecknar en trafikförsäkring för det men ändå använder det och skadar sig, ersätter LokalTapiolas olycksfallsförsäkring?

Ersätter inte.

Om en person i anställningsförhållande däremot till exempel faller med elsparkcykeln på en arbetsfärd, handläggs ersättningen i första hand utifrån arbetsgivarens lagstadgade olycksfallsförsäkring. Också personskador, som till exempel orsakas vid en kollision mellan en elsparkcykel och en bil, ersätts från arbetsgivarens olycksfallsförsäkring om kollisionen inträffar på en arbetsfärd.

Hur är det för den som använder en hyrd elsparkcykel för vilken trafikförsäkringen ersätter personskador endast begränsat - kan hen få ersättning från LokalTapiolas olycksfallsförsäkring?

När betalningen av vårdkostnadsersättningar från trafikförsäkringen har upphört, kan LokalTapiola därefter enligt försäkringsvillkoren ersätta vårdkostnader för en olycksfallsskada på basis av olycksfalls- eller reseolycksfallsförsäkringen. Enligt försäkringsskydden som valts till försäkringen kan vi också betala dagpenning-, men- och dödsfallsersättningar - även när handläggningen av skadan ännu omfattas av trafikförsäkringen.

Hur påverkar lagreformen trafikförsäkring för fordon som används i motorfordonstävlingar?

I och med reformen ska alla motorfordon i tävlings- och övningsbruk trafikförsäkras. I fortsättningen gäller försäkringen också på avspärrade tävlingsområden. Lagreformen som gäller motorfordonstävlingar säkerställer att tävlingspubliken eller till exempel motionärer, som i misstag rör sig på tävlingsrutten i terrängen, har vid en olyckssituation det skydd som försäkringen ger.

För förarens del minskar lagreformen det skydd som försäkringen ger. Vid en olycka som inträffar under tävlingar eller en handledd eller övervakad träning inför en tävling ersätts inte förarens egna skador från trafikförsäkringen dvs. förarplatsskyddet gäller inte. Frivilliga försäkringar eller försäkringar som förutsätter tävlingslicens ger kompletterande skydd och täcker förarens egna personskador.

Som övning i anslutning till tävling räknas till exempel inte hobbykörning på tävlingsbanan annars än träningsverksamhet inför en tävling eller körundervisning såsom övningar i anslutning till trafiksäkerheten. Som tävling räknas inte heller till exempel körtävlingar som ett kompisgäng ordnar eller andra motsvarande tävlingar. I dessa fall gäller förarplatsskyddet.

Påverkar lagändringen den frivilliga personförsäkringen?

Påverkar inte. Vårdskydd vid olycksfall eller vårdskydd vid olycksfall under resa för en person som fyllt 18 år gäller inte i riskfyllda grenar eller aktiviteter utan ett separat tilläggsavtal. För motorsportgrenar kan fås en idrottsförsäkring som täcker vårdkostnader vid olycksfall som inträffar inom motorsport.

Påverkar lagändringen ansvarsförsäkring för företag?

Påverkar inte. Egendomsskador till följd av grävning utesluts ur ersättningar enligt trafikförsäkringslagen. Egendomsskador i fråga ersätts från LokalTapiolas ansvarsförsäkring för verksamhet för företag.

Artikeln publicerades ursprungligen i maj 2024 och den har uppdaterats i juni 2024.