Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Säkerhet18.8.2023

Enkät: högre priser tvingar finländarna att skjuta upp reparationer – ”ogjorda reparationer kan vara en skaderisk”

Enligt LokalTapiolas enkät har många finländare i år varit tvungna att skjuta upp sina reparationer eller minska på reparationernas omfattning. Orsaken är den allmänna prisökningen, högre byggnadskostnader och det osäkra ekonomiska läget. Enligt experterna borde man dock göra åtminstone grundreparationerna för att undvika obehagliga överraskningar.Bekanta dig och köp

LokalTapiolas enkät visar att många finländare har varit tvungna att ändra sina reparationsplaner på grund av ökade levnads- och byggnadskostnader samt det osäkra ekonomiska läget. I sommarens Vardagsgranskningsenkät utredde vi vilka reparationsplaner finländarna har i hemmet eller på stugan inom den följande två åren. Över hälften (58 %) av de som berättade att de planerar en reparation har varit tvungna att ändra de ursprungliga planerna på grund av ekonomiska orsaker.

Det vanligaste beslutet var att skjuta upp reparationerna. Cirka en tredjedel av respondenterna (29 %) berättade att de skjutit upp ett reparations- eller renoveringsarbete på grund av ekonomiska orsaker. Cirka var femte (18 %) berättade att reparationen inte blir lika omfattande som planerat och var tionde (9 %) att reparationen inte blir av överhuvudtaget. En lösning har även varit att använda billigare material än planerat.

– Byggnadsmaterialet och levnadskostnaderna har blivit dyrare under de senaste åren samtidigt som de ekonomiska utsikterna är vaga, vilket naturligtvis påverkar reparationsplanerna. Jag rekommenderar dock att de som har egnahemshus gör nödvändiga grundreparationer för att undvika större skador. Skjuter du upp en nödvändig reparation kan det i värsta fall öka risken för exempelvis läckage. Att underhålla äldre hus är förstås alltid en balansgång mellan önskade och nödvändiga reparationer, säger Timo Ekholm som är utvecklingschef för hemförsäkringar vid LokalTapiola.

Enligt enkäten Vardagsgranskning har varannan finländare (50 %) någon typ av reparation i sikte under den närmaste tiden, till exempel en liten reparation av ytor, renovering av en enskild byggnadsdel eller en stor grundreparation. Cirka var tionde respondent (8 %) planerar en stor reparation, till exempel en reparation av tak, rör eller anordningar för energi. Det rådande ekonomiska läget har alltså påverkat de här planerna.

Gamla rör och ledningar eller taket kan läcka, elsystemet kan orsaka en brand

Under pandemin var det en boom på reparationer i Finland men reparationsivern har dämpats av att byggnadskostnaderna ökat under de senaste åren. Enligt Statistikcentralen har priset på både byggnadsmaterial och arbetet ökat under åren 2021–2023. Om pengarna inte räcker till alla reparationer, rekommenderar experterna att åtminstone se till att rör och ledningar, taket och elanordningar är i skick.

– Att skjuta upp rörreparationen kan orsaka dyra vattenskador. Hemförsäkringen täcker nog vattenskador men vid reparationer av gamla rör görs ett åldersavdrag. Läckande rör kan även orsaka olägenheter om du måste flytta ut ur hemmet för en viss tid. Försäkringen ersätter kostnader för tillfälligt boende men det är ju oberoende ganska besvärligt om du inte kan bo hemma, säger Ekholm.

Det lönar sig alltid att reparera en vattenskada eftersom fuktskador på lång sikt kan påverka både boendet och värdet på bostaden. Låt inte heller taket bli i så dåligt skick att det läcker in vatten.

– Utgångspunkten är att försäkringen ersätter plötsliga och oförutsedda skador. Sådana skador är till exempel ett träd som faller på huset eller att en storm söndrar taket så att regnvattnet tränger in. Tyvärr ersätter försäkringen inte ett läckage som uppstått långsamt i ett gammalt tak, säger LokalTapiolas ersättningschef Maarika Vauhkonen.

Vauhkonen rekommenderar även att fästa uppmärksamhet vid skicket på byggnadens elsystem. Reparationer av elsystem får oftast mindre uppmärksamhet än rör- eller takreparationer.

– Vid fel i elsystem och elanordningar finns det en risk för brand eller elchock. De bränder vi betalat ersättning för har ofta orsakats av elektricitet. Ta alltså inte fel i elskåpet, elledningar eller elanordningar med en axelryckning. Kalla även på elektrikern om säkringarna går hela tiden, säger Vauhkonen.

Är du osäker på hur skicklig reparatör du är? Anlita en expert vid behov

Att skjuta upp arbeten som gör hemmet bekvämare eller lyxigare är sällan en skaderisk. Är du tvungen att spara är det alltså de här arbetena du ska skjuta upp. Väljer du att till exempel måla, reparera ytor eller uppdatera inredningen i ett senare skede så kan det främst gräma eller vara en kosmetisk olägenhet.

Enligt LokalTapiolas enkät har många även sparat genom att reparera på egen hand eller ordna talko. Enkäten Vardagsgranskning visar att en knapp tiondel av respondenterna (7 %) var tvungna att ändra sina reparationsplaner så att de själv gjorde arbetet eller ordnade talko i stället för att anlita en reparationsfirma.
Vauhkonen påminner dock att det i många fall är bra att vända sig till en expert.

– Enligt lagen måste du till exempel använda en yrkesman i el- och rörarbeten. En expert har även ofta kunskaperna som behövs för att göra arbetet på ett säkrare sätt än självlärda reparatörer. Dessutom är det alltid bra att anlita en expert när det behövs en konditionsgranskning av byggnaden. En professionell konditionsgranskare vet till exempel vilka fel som är vanliga i vissa typer av byggnader och bedöma om det finns behov och möjligheter till reparation. Det är till hjälp i planeringen av reparationen.

När det gäller installations- och monteringsarbeten lönar det sig oftast att anlita en yrkesman även på grund av ersättningsansvaret.

– Hemförsäkringen ersätter inte en skada som orsakas av ett direkt installations- eller monteringsfel. Om du alltså är osäker på dina egna kunskaper, lönar det sig alltid att vända sig till en expert. En yrkesman borde dessutom ha en gällande ansvarsförsäkring som ersätter eventuella fel, säger Vauhkonen.

  • Hem- och stugförsäkringen gäller även under reparationer. Byggnadsmaterial, verktyg och arbetsmaskiner som hämtas till tomten täcks av hem- eller stugförsäkringen så länge du försäkrat objektet med den. Försäkra dig dock om att ersättningsbeloppet är tillräckligt. Hemförsäkringen ger till exempel skydd mot stölder och bränder vilka hör till de vanligaste egendomsskadorna under reparationer.

  • Kontrollera att utomstående har försäkringar. Om du anlitar en reparationsfirma eller en annan utomstående expert ska du se till att de har sitt försäkringsskydd i skick. Du kan be att firmorna ger information om sina försäkringar i samband med anbudet.

  • Skydda dig själv och dina närstående mot olycksfall. Vård av skador som inträffat under reparationsarbeten kan ersättas utifrån individuella sjukkostnads- och olycksfallsförsäkringar. Du kan även teckna en separat olycksfallsförsäkring för talkoarbetare.

  • Försäkring mot skador du själv orsakat eller rättsfall. Du kan få ersättning utifrån ansvarsförsäkringen som ingår i hemförsäkringen om du orsakar en utomstående skada när du gör reparationer. Rättsskyddsförsäkringen som ingår i hemförsäkringen kan igen vara till hjälp vid eventuella tvister.

Enkäten Vardagsgranskning som LokalTapiola beställt besvarades av sammanlagt 2 129 finländare 19–25.5.2023. Respondenterna representerar befolkningen i Finland som fyllt 18 år (med undantag av de som är bosatta i landskapet Åland). Enkäten genomfördes av företaget Kantar Public. Felmarginalen för undersökningsresultaten är cirka +/- 2,1 procentenheter.