Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Lant- och skogsbruk23.3.2023

LokalTapiola Samfälld skog intresserar skogsägare och investerare – totalavkastningen uppgick till 9,8 procent under första verksamhetsåret

LokalTapiola Samfälld skog är på basis av sitt första verksamhetsår en av de snabbast växande samfällda skogarna i Finland. Det finns en tydlig efterfrågan på en tjänst som utöver avkastning även sörjer för hållbar skogsvård och utvecklar alternativa intäktsmodeller vid sidan av virkesproduktion, säger skogsspecialisten Marika Makkonen.

LokalTapiola Samfälld skog grundades i oktober 2021. Nu ligger det första hela verksamhetsåret bakom oss - och det var på många sätt ett framgångsrikt år.

− Till vår glädje kan vi konstatera att redan resultatet för det första verksamhetsåret var ypperligt. Totalavkastningen uppgick till 9,8 procent och överskottet på 3,6 procent som betalades till delägarna överstiger den målsatta nivån, berättar LokalTapiolas skogsspecialist Marika Makkonen.

På delägarlagets stämma 22.3 fattades beslut om betalning av avkastning.

Enligt Makkonen förväntade man sig inte alls något överskott under det första verksamhetsåret, när inkomstsidan först kom igång.

− Det goda resultatet är en följd av den ersättning för skyddet som fåtts för METSO-skyddsobjektet som grundats i Hirvensalmi. I förhållande till storleken på Samfälld skog är det skyddade området betydande, 64 hektar.

Ytan för LokalTapiola Samfälld skog ökade betydligt under år 2022 och var 1 868 hektar. När man räknar med ytan för skogar som vid årsskiftet var under anslutningsprocess, var ytan för den samfällda skogen vid årsskiftet 3 606 hektar. Vi startade lugnt vad gäller virkesaffärer.

− Virkesaffärer gjordes endast med cirka 30 procent av trädbeståndets tillväxt. Trädbeståndkapitalet får växa och avkasta i fred, säger Makkonen.

Det finns efterfrågan på hållbar skogsvård

I Finland finns sammanlagt 568 samfällda skogar. LokalTapiola Samfälld skog har på ett år vuxit till Finlands 14 största samfälld skog. Skogarna som ingår i den finns runtom i Finland (länk till kartan i slutet) vilket minskar risken för skogsskador.

− Vi är en av Finlands snabbast växande samfällda skogar. Delägarlaget består för närvarande av sju av gruppens bolag och 12 privata skogsägare. För närvarande funderar 47 skogsägare, med ett skogsegendomsvärde på 13 miljoner euro, på att ansluta sig.
Utöver skogsägarna är intresset även stort bland investerare.

− Det finns en tydlig efterfrågan på en tjänst som utöver avkastning även sörjer för hållbar skogsvård och utvecklar alternativa intäktsmodeller vid sidan av virkesproduktion.

Även värdet för en andel i samfälld skog utvecklades bra. Andelens kalkylmässiga nettoförmögenhetsvärde (NAV) steg från 10 000 euro till 11 725 euro.

− Andelens värdeökning påverkades av medelvärdesökningen för använt rotpris för virke, skogarnas värdeökning och lyckade förverkligade avverkningar och övriga inkomstkällor.

Främjande av naturens mångfald och bindning av kol i centrum

Enligt Makkonen beaktas fastigheternas särdrag på alla skogsfastigheter i samfälld skog. Verksamheten utvecklas kontinuerligt.

− I år introducerar vi för delägarnas användning en nättjänst med hjälp av vilken delägarna får omfattande information om sitt eget ägande i samfälld skog. Vi ska därtill under början av året komplettera vår skogshanteringsstrategi som inriktas på att bevara och öka värdet samt främjar vårt arbete vad gäller bindning av kol och naturens mångfald.

Principen för LokalTapiola Samfälld skog är att producera så mycket som möjligt av värdefulla timmerträd, som också binder mest kol.

− Ju högklassigare träd vi producerar desto mera sannolikt styrs det till långvariga slutprodukter vilket har en positiv inverkan på bindningen av kol.

Vilken Samfälld skog?

  • LokalTapiola Samfälld skog grundades i oktober 2021.

  • Delägarna i LokalTapiola Samfälld skog utgör delägarlaget för den samfällda skogen. Allt beslutsfattande som gäller skogsskötseln och virkesaffärer sker med delägarlagets majoritet. Förvaltningsnämnden som delägarna valt tar hand om praktiska ärenden.

  • Verksamheten styrs av lagen om samfällda skogar vars centrala syfte är att bedriva hållbart skogsbruk till godo för delägarna.

  • När den egna skogsfastigheten ansluts till en samfälld skog, upphör skogsägarens egna skyldigheter och ansvar.

  • Samfälld skog sköter skatterna och överskottet som delas ut är skattefri inkomst för delägarna.

  • Den målsatta årliga avkastningen på samfälld skog är på lång sikt minst samma (4 %) som för en skogsägare som aktivt sköter sin skog.

  • AARI Metsä Oy svarar för skogsvården av LokalTapiola Samfälld skog.

Mer information om samfälld skog och räkna värdet för din skog