Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Säkerhet10.8.2022

Renoveringsboomen syns i olycksfallsstatistiken: ett effektivt renoveringsverktyg är en fara för fingrar

Effektiva arbetsmaskiner som försnabbar renoveringen orsakar årligen tiotals allvarliga skador. Till exempel en cirkelsåg är mycket farlig i händerna på en som är ovarsam. LokalTapiolas specialist ger sju viktiga råd för cirkelsågning.Bekanta dig och köp

Under coronatiden blev finländarna ivriga renoverare både hemma och på stugan. Boomen syns tyvärr också i olycksfallsstatistiken. En effektiv arbetsmaskin kan lätt såga av ett finger eller en tå om användaren av maskinen inte är tillräckligt försiktig.

Enligt LokalTapiolas statistik inträffar årligen närmare hundra allvarliga fritidsolycksfall med cirkelsåg. Vid användning av cirkelsågen är speciellt fingrarna i fara. En ovarsam användare som inte bryr sig om säkerhetsanvisningarna kan lätt såga av flera fingrar med en cirkelsåg.

- Absolut mest olycksfall på fingrar inträffar med cirkelsågar. Som värst har fingrar amputerats. Det absolut viktigaste är att användaren av cirkelsågen iakttar bruksanvisningarna och före användningen säkerställer sig om att säkerhetsanordningarna fungerar korrekt, påminner LokalTapiolas projektdirektör, brandingenjör Antti Määttänen som svarar för säkerhetstjänster inom boende.

Utöver fingerskador har skador också orsakats av träbitar som slungats iväg eller av sågspån som yrt. Määttänen påminner om att alla som använder en cirkelsåg absolut ska använda skyddsglasögon. Man borde också fästa uppmärksamhet på klädseln - löst sittande kläder riskerar att hamna i sågklingan.

Man ska inte jäkta och ha bråttom när man jobbar med en cirkelsåg, utan koncentrera sig på arbetet. Det skulle vara bra att alltid i förväg kontrollera alla delarna som ska sågas. Metalldelar ska avlägsnas och man ska se upp för kvistställen eftersom sågklingan oväntat kan skjuta i väg stycket som man arbetar med.

Av de effektiva arbetsmaskinerna orsakar även motorsågen olycksfall även om en aning mindre än cirkelsågen. Olycksfallen som orsakas med motorsågen är på grund av dess mera omfattande användningsändamål och en aning annorlunda användningssätt mera mångfaldiga än olycksfallen med cirkelsågen.

- Olycksfallen som orsakats med en motorsåg drabbar ofta benen. Sågen träffar av en eller annan anledning vaden, knäet eller tårna och orsakar nästan alltid allvarliga skador.  Med en effektiv motorsåg har inträffat allvarliga skador på tår även om man använt sågskyddsstövlar. En stövel med stålskydd kan hålla bättre, om sågen träffar foten med full fart. Ingen skyddsutrustning ersätter dock trygga arbetssätt, säger Määttänen.

Det är också vanligt att man faller med sågen. Ojämn mark och olika hinder kan lätt få sågaren ur balans. Det är också viktigt att ha skyddsglasögon för att undvika att sågspån och annat skräp hamnar i ögonen.

- Man ska alltid vara varsam när man fäller och kvistar träd.  Om man är fundersam över trädfällningen, är det skäl att med låg tröskel kalla en expert på plats. Påfällningsträden är speciellt svåra att fälla. Nästan alla skador har inträffat när sågen har använts i terräng eller för att röja träd som fällts i stormen.  Sågningen ska göras i lugn och ro och planenligt.  Instituten inom skogsbranschen erbjuder kurser i användning av motorsåg, vilka jag rekommenderar varmt.

Beakta åtminstone dessa

  • Iaktta alltid bruksanvisningar och säkerställ dig om att all skyddsutrustning fungerar.

  • Använd alltid skyddsglasögon.

  • Använd inte löst sittande kläder. Alla handskar, scarfar och annan klädsel ska vara sådana att det inte finns risk för att de ska hamna i sågklingan. Långt hår ska vara fäst.

  • Se upp för träbitar som slungas i väg och var försiktig vid kvistställen. Kvistställen är farliga eftersom sågklingan kan slå bakåt eller fastna och orsaka olyckor. Försäkra dig om att det inte finns metalldelar i trästycket som bearbetas.

  • Jäkta inte och ha inte bråttom. Man ska koncentrera sig på arbetet. Använd en arbetsklabb/-skaft.

  • Om möjligt, arbeta inte ensam. Ha mobilen tillgänglig.

  • Använd skyddsutrustning. Vid användning av en motorsåg består skyddsutrustningen av stövlar med stålskydd, sågskyddsbyxor och -handskar, hörselskydd samt hjälm med visir.

Förvara dyra arbetsmaskiner inlåsta

Cirkelsågar och motorsågar orsakar sällan skador på omgivningen. Däremot är det betydligt vanligare att en såg eller cirkelsåg blir stulen. Dyra arbetsmaskiner stjäls bland annat i samband med stuginbrott.

- Stölder är det överlägset vanligaste ersättningsslaget vad gäller motorsågar och cirkelsågar.  Dyr egendom borde alltid förvaras i låsta förråd.  Man borde också satsa på belysningen och övervakningen av förråden.  Förvånansvärt ofta försvinner arbetsmaskiner också från bilar.

Man ska också fästa uppmärksamhet på maskinernas placering.  Maskiner som lämnats på körbanor lämnar ofta under bilar och andra maskiner.  Efter användningen skulle det vara bra att förvara arbetsmaskinerna i ett torrt förråd. Maskiner som lämnas ute i regn kan bli våta och oanvändbara.

- I bensindrivna motorsågar är det ytterst viktigt att använda rätt bränsle för att undvika motorfel. Det inträffar sällan brandskador på bensin- eller batteridrivna maskiner.  Det är dock alltid bra att säkerställa sig om att bensin inte hamnar på heta ytor. Eldrivna sågar ska laddas i ett utrymme där det finns en brandvarnare.