Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Hälsa27.5.2022

Vanliga frågor och svar om psykiska sjukdomars inverkan på försäkring

Med hjälp av försäkringar kan var och en av oss ekonomiskt förbereda sig på överraskningar i livet.  När det gäller hälsoärenden svarar samhället för många risker och erbjuder en omfattande offentlig hälsovård som alla har rätt till. Med frivilliga försäkringar kan man komplettera det skyddsnät som samhället erbjuder.

Vid försäkring delar en stor grupp försäkringstagare tillsammans riskerna och flyttar över dem för att bäras av ett försäkringsbolag.  Försäkringsbolaget fastställer i sina försäkringsvillkor så tydligt som möjligt de skador som i en skadesituation ersätts från försäkringen och samtidigt också de skador som inte ersätts från försäkringen.  Från försäkringarna ersätts plötsliga och oförutsedda skador såsom eldsvådor, olycksfall eller sjukdomar.  Försäkringsbolaget betalar ersättningar till försäkringstagarna med de gemensamma medel som samlats genom försäkringspremierna.

Genom att ta hand om sin solvens samt genom tydliga försäkringsvillkor och riskurval när det gäller kunder, ser försäkringsbolaget till att bolaget i alla situationer kan betala ersättningar till kunder enligt villkoren.

1. Den psykiska ohälsan ökar - hur förhåller sig LokalTapiola till den?

 • Den psykiska ohälsan ökar i Finland.  I anslutning till psykisk hälsa funderar kunderna speciellt på hur uppgiften om en psykisk sjukdom påverkar hälsan och till exempel beviljandet av försäkringar för barn.

2. Hur och varför utreder försäkringsbolaget försäkringssökandens psykiska sjukdomar?

 • När det gäller försäkringar i anslutning till hälsan kartläggs med en hälsodeklaration hälsotillståndet för personen som ansöker om försäkring. I hälsodeklarationen frågas mångsidigt om uppgifter om tidigare sjukdomar i anslutning till hälsotillståndet - också om psykiska sjukdomar.

 • Med hjälp av uppgifterna som samlas med hälsodeklarationen fastställs i vilken omfattning som försäkringen kan beviljas. Detta innebär till exempel att de redan konstaterade sjukdomarna utesluts ur försäkringsskyddet.

 • I LokalTapiolas hälsodeklaration frågas om psykiska sjukdomar på allmän nivå.  När kunden berättar om sjukdomar i anslutning till den psykiska hälsan, begärs tilläggsuppgifter av denne.  Med begäran om tilläggsuppgifter strävar vi efter att individuellt utreda hur allvarliga och återkommande symptomen är och eventuella vårdutsikter.  I LokalTapiola handläggs alla försäkringsansökan som en individuell helhet enligt vår policy för riskurval.

 • Begäran om tilläggsuppgifter är en normal del av hälsodeklarationen och görs vid alla sjukdomar.  Det betyder inte att försäkringsansökan kommer att avslås.

 • Utgångspunkten är att bevilja försäkring alltid när möjligt. Hälsotillståndet för en person bedöms alltid som en helhet och individuellt och psykisk ohälsa förhindrar inte automatiskt beviljandet av en försäkring i anslutning till hälsan.

4. Hur uppgiften om vård av psykiska sjukdomar eller pågående terapi påverkar beviljandet av försäkring?

 • Vårt budskap är att det alltid lönar sig att söka vård enligt behov.  Ur försäkringsbolagets synvinkel är psykiska sjukdomar, som behandlas eller har behandlats, en mindre risk än en obehandlad sjukdom.  En obehandlad sjukdom eller oklara symptom, som ännu inte har undersökts, kan däremot vara ett hinder för beviljandet av försäkring.  Terapin i sig är inte någon orsak till att inte bevilja försäkring.

 • De antalsmässigt mest vanliga psykiska sjukdomarna ansluter sig till olika livssituationer och till tillfällig belastning i den psykiska hälsan till exempel i arbetslivet.  De flesta psykiska sjukdomarna är inte ett hinder för beviljandet av försäkring, utan många försäkringar kan ofta beviljas med begränsande villkor, i stället för att den sökande helt skulle bli utan försäkringsskydd.

5. Om jag överväger terapi ,så vilka försäkringar påverkar den och hur?

 • Beviljandet av försäkringen kan påverkas av sjukdomar som konstaterats och symptomen som krävt vård.  Därmed kan även uppgiften om pågående terapi för vård av sjukdom påverka beviljandet av en hälsoförsäkring eller omfattningen av försäkringsskyddet.  Orsaken till terapin är alltså betydelsefull med tanke på beviljandet av försäkring, inte själva terapibesöken.   Övergående, sporadiska eller oväntade symptomperioder i anslutning till livssituationen (t.ex. chockreaktion, krisreaktion) påverkar i regel inte beviljandet av försäkring.

6. I vilka situationer kan psykiska sjukdomar helt förhindra beviljandet av hälsoförsäkring?

 • Obehandlade allvarliga psykiska sjukdomar eller till exempel symptom som börjat nyligen (då det ännu inte finns uppgifter om vårdutsikter) kan bilda ett hinder för beviljandet av en hälsoförsäkring.  Detta betyder dock inte att försäkringen inte senare skulle kunna ansökas på nytt. Om försäkringen senare kan ansökas på nytt, berättar vi när det är möjligt.

7. Ni säger att ni handlägger försäkringsansökan enligt policyn för riskurval. Vad betyder detta?

 • I LokalTapiola handläggs alla försäkringsansökan som en individuell helhet enligt vår policy för riskurval. I anvisningarna om riskurval fastställs på vilka villkor försäkringsbolaget till exempel kan försäkra risker i anslutning till hälsan.

 • Anvisningarna för riskurval grundar sig på medicinska bevis samt försäkringsmatematiska och statistiska uppgifter om olika sjukdomars och skadors betydelse för försäkringsbolagets riskbedömning. De exakta bolagsspecifika bestämmelserna i anvisningarna om riskurval är affärshemligheter och på grund av skillnader i dem finns det också skillnader i försäkringarnas innehåll mellan olika bolag.

 • Vid psykiska sjukdomar, precis som vid övriga sjukdomar, bedöms den försäkrades symptom, symptomens upprepade förekomst och vårdsituationen på basis av uppgifterna som fåtts i hälsodeklarationen. De antalsmässigt mest vanliga psykiska sjukdomarna ansluter sig till olika livssituationer och till tillfällig belastning i den psykiska hälsan till exempel i arbetslivet. De flesta psykiska sjukdomarna är inte ett hinder för beviljandet av försäkring, utan försäkringen kan ofta beviljas med begränsande villkor.

 • Tack vare den individuella handläggningen och begäran om tilläggsuppgifter kan en försäkring beviljas för flera, i stället för att försäkringsansökan skulle avslås.

8. Varför ersätter LokalTapiolas sjukkostnadsförsäkring begränsat psykiska problem?

 • Från sjukkostnadsförsäkringar ersätts enligt försäkringsvillkoren för var och en försäkring vård av olika sjukdomar.  I försäkringarna i anslutning till hälsan påverkar den tidigare sjukdomshistorien försäkringsvillkoren och sjukdomarna som är kända vid ansökan om försäkring utesluts ur försäkringen.

 • Det är vanligt att i LokalTapiolas försäkringar i anslutning till hälsan begränsas antalet vårdgånger vid psykiska sjukdomar eller att terapibesök inte ersätts.  Sjukkostnadsförsäkringen som vi erbjuder för närvarande omfattar utan separat extra premie fem psykoterapibesök.  Vi har varit tvungna att begränsa omfattningen av ersättningar från sjukkostnadsförsäkringarna när det gäller vård som orsakar speciellt mycket kostnader, så att priset på försäkringen kan hållas som rimligt för alla kunder.

 • Enligt våra egna utredningar är många kunder mera omfattande intresserade också till exempel av försäkringar som ersätter terapibesök men bara ett fåtal skulle vara beredda att teckna dem på grund av deras höga pris.

9. Jag fick avslag på min försäkringsansökan.  Vad ska jag göra?

 • Bekanta dig med beslutet du fått och dess grunder.  Vid frågor om grunderna kan du kontakta oss.

 • Till exempel kan psykiska symptom som börjat nyligen, då det ännu inte finns uppgifter om vårdutsikter, vara ett hinder för beviljandet av en hälsoförsäkring. Försäkringen kan senare ansökas på nytt. Om försäkringen senare kan ansökas på nytt, berättar vi när det är möjligt.

 • Om du upplever att du behandlats fel, lönar det sig att kontakta LokalTapiola eller alternativt Fine som erbjuder tjänster inom försäkrings- och finansrådgivning.