Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Ekonomi28.1.2021

Grannen skaffar elbil – många bostadsaktiebolag överväger nu laddstationer

Elbilar har blivit allt vanligare och många bostadsaktiebolag diskuterar nu laddningspunkter. Bostadsaktiebolagen regleras även av en ny lag som i vissa lägen förutsätter bolagen att skaffa laddningsberedskap. Vi sammanställde vanliga frågor och svar om ämnet.Bekanta dig och köp

På våren kommer många bostadsaktiebolag eventuellt att diskutera laddningsstationer för elbilar. Under bolagsstämman eller beredningen av stämman kan en boende meddela att hen vill skaffa en laddningspunkt eller så dyker ämnet upp i samband med stora renoveringar i bostadsaktiebolaget.

- Vi får frågor från allt fler bostadsaktiebolag. Det här beror egentligen på tre orsaker. Den främsta orsaken är förstås att det blir allt vanligare med eldriven trafik även i Finland. Även den nya lagen som gäller bostadsaktiebolag och statens stöd för anskaffning av ett system för laddning har fått många att ta reda på mer om saken, säger verkställande direktör Tommi Saarela vid företaget Plugit Finland som levererar laddningslösningar.

- Antalet helt eldrivna bilar och särskilt laddhybrider ökar ständigt och man ser allt fler elbilar i trafiken. För många är möjligheten att ladda hemma ett villkor för att skaffa elbil och därmed tror jag att man kommer att diskutera ämnet ännu mer under de närmaste åren. Intresset för att ta sig fram miljövänligt är allt större, utbudet laddbara bilar ökar och många väljer att importera begagnade laddbara bilar från utlandet, säger Tapani Alaviiri som är direktör med ansvar för biltjänster och trafiksäkerhet vid LokalTapiola.

Enligt Autoalan Tiedotuskeskus fanns det dryga 9 500 helt eldrivna bilar och cirka 46 000 laddhybrider i trafiken i Finland i slutet av förra året. Vad gäller förstaregistrerade bilar så steg andelen laddbara bilar till 18 procent förra året, varav majoriteten var hybrider.

Varför är ämnet aktuellt just nu?

En diskussion om laddningsstationer kan ta fart i ett bostadsaktiebolag av många olika orsaker. Ofta kan det vara en aktieägare eller potentiell inflyttare med elbil som frågar om möjligheterna att ladda bilen. Även bostadsaktiebolaget kan ta tag i saken för att utveckla systemen i fastigheten så att de uppfyller framtida behov. Laddningsmöjligheterna kan även komma upp till diskussion i samband med renoveringsplaner.

I november förra året trädde en ny lag i kraft enligt vilken man i anslutning till nya bostadshus och bostadshus som genomgår en större renovering ska installera beredskap för laddningspunkter på varje parkeringsplats om det finns flera än 4 parkeringsplatser. Beredskapen innebär inte att man måste skaffa själva laddapparaterna men till exempel att man drar ledningar och kablar så att man senare kan installera en laddningspunkt vid parkeringsplatsen. I gamla bostadsaktiebolag gäller kravet i lagen mycket omfattande grundliga renoveringar för vilka ansökan om bygglov blir anhängiga 11.3.2021 eller därefter.

- För att en renovering ska anses ha denna omfattning krävs till exempel renovering av rören i byggnaden och av gårdsplanen samt därtill exempelvis en ombyggnad av uppvärmnings- och elsystemet. Så här omfattande samtidiga renoveringsprojekt är inte särskilt vanliga i bostadsaktiebolag och jag tror att diskussionerna om laddningssystem i de flesta bostadsaktiebolagen får en början när bolaget funderar över sina egna behov eller i samband med andra typer av renoveringar och reparationer, säger Laura Lithenius som är juridisk expert vid Fastighetsförvaltningsförbundet.

Utvecklingen av laddningsinfrastrukturen i bostadsaktiebolag främjas även av statsstöd. Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet ARAs understöd har beviljats för byggandet av laddningssystem alltsedan år 2018. Under coronaåret ökade efterfrågan på understöd i den mån att anslaget som reserverats för året inte räckte till för alla ansökningar och en del av ansökningarna behandlas först i år.

Var börja, vad kostar det?

Experterna rekommenderar att bostadsaktiebolagen börjar med att kartlägga behovet. Hur stor belastning tål det nuvarande elsystemet och hur många boende är intresserade av en möjlighet att ladda? För att lösningen ska vara rättvis för alla måste man vid gemensamma projekt komma ihåg aktieägarnas jämlikhet.

- I bostadsaktiebolag börjar projektet i allmänhet med en kartläggning som görs av en expert. I samband med kartläggningen utreder man hur stor belastning det nuvarande elsystemet tål och hur det lämpar sig för laddning. Det lönar sig att planera över 20 år framåt: även om endast en eller två boende just nu är intresserade av att kunna ladda, kan situationen vara mycket annorlunda om till exempel tio år, säger Saarela vid Plugit.

Det finns inte en färdig lösning som passar alla bostadsaktiebolag eftersom bolagen är så olika. Utöver parkeringsplatser på gården kan det till exempel finnas garagen eller parkeringshallar eller gemensamma parkeringsplatser med ett annat bostadsaktiebolag. Laddningsarrangemangen och kostnadsfördelningen påverkas även av om parkeringsplatserna innehas av aktieägarna eller bostadsaktiebolaget.

Kostnaden för en investering i laddningssystem varierar från hundratals euro för en enskild uppdatering av en laddningspunkt till tiotusentals euro för ett stort infrastrukturprojekt. Allt beror på den befintliga infrastrukturen och hur stora ändringar det behövs.

- Grävning, dragning av ledningar och ytbeläggningsarbeten är stora kostnadsposter. Om gården ändå ska grävas upp i samband med en annan renovering är det smart att samtidigt skaffa laddningsberedskap. Man kan först installera laddningspunkter endast för dem som behöver dem och sedan utvidga systemet enligt behov, säger Saarela.

Till exempel de smarta laddapparater som Plugit säljer och som följer med totalbelastningen på elnätet kostar cirka 2 000–2 500 euro per laddningspunkt inklusive installationen. Kostnaderna kan fördelas i bostadsaktiebolaget på många olika sätt, till exempel så att bostadsaktiebolaget ansvarar för den grundläggande infrastrukturen och enskilda boende för installationen av laddningspunkter och den egna elförbrukningen.

Även dessa frågor är vanliga i bostadsaktiebolag

1) Kan en elbil eller hybrid laddas i ett vanligt eluttag eller i en elstolpe för motorvärmare?

Visst, men det rekommenderas inte för kontinuerlig användning. Experter inom den elektrotekniska branschen rekommenderar att de eluttag som vanligtvis finns i hemmen, det vill säga Schuko-uttag, endast används för tillfällig laddning och att laddningsströmmen begränsas till högst 8 amper av säkerhetsskäl. Det här laddningssättet kallas långsam laddning och då är strömöverföringen till bilens batteri cirka 2 kilowatt per timme med 8 amper. Om bilen till exempel förbrukar cirka 15–20 kilowatt per 100 kilometer räcker en laddning över natten möjligtvis till att resa till och från arbetet men inte till långa resor. Man måste även alltid försäkra sig om att uttaget inklusive installationer och laddningskabeln lämpar sig för att ladda bilen.

I bostadsaktiebolag är det ofta de boende som först skaffar en elbil som även skaffar en laddningspunkt till sina parkeringsplatser. Det går även att uppdatera elstolpar för motorvärmare så att de lämpar sig för laddning. Om det är många som laddar kan det hända att elanslutningen inte längre räcker till. Bostadsaktiebolaget måste även se till att elnätet räcker till för att täcka alla boendes elförbrukning, till exempel också då flera bilar använder motorvärmaren samtidigt.

2) Vilken apparat är lämplig för daglig laddning av elbilar?

Fördelen med apparater som är avsedda för laddning av elbilar är att de är säkra, effektiva och snabba. Eluttaget i dessa apparater är särskilt avsett för laddning av elbilar och systemet upptäcker om bilen inte är säkert kopplad till nätströmmen eller om det finns en risk att systemet överbelastas. Med smarta laddapparater går det även att följa med enskilda användares elförbrukning och rentav hantera betalningarna. Alternativt kan faktureringen skötas till exempel mellan disponenten och de boende.

3) Vågar man investera i laddningsinfrastruktur för elbilar nu eller lönar det sig att vänta?

De största kostnaderna orsakas av det grundläggande infrastrukturarbetet som dock betalar sig långt in i framtiden. Om elcentralen, elanslutningen eller elledningarna i fastigheten måste förnyas för att lämpa sig för laddning av elbilar kan det vara smart att skaffa laddningsberedskapen i samband med någon annan renovering. Investeringen i infrastrukturen går i sig inte ”till spillo” eftersom man kan utöka antalet laddapparater i efterhand om det finns behov. För närvarande går det att få ARA-understöd för laddningspunkter när bostadsaktiebolag förnyar sina elsystem.

4) Kan bostadsaktiebolaget först skaffa till exempel några gemensamma laddningspunkter?

Visst är det möjligt. Det lönar sig dock att fundera på vilken lösning som bäst uppfyller de boendes dagliga laddningsbehov. Problemet med en gemensam laddningspunkt kan vara att det är fler som samtidigt behöver använda den. Elbilar och hybrider laddas i huvudsak på natten och ett turande skulle därmed betyda att man på natten borde koppla loss den färdigladdade bilen och koppla fast en bil som behöver laddning. När man går igenom olika lösningar för laddning är det även bra att fundera på hur elkostnaderna kan fördelas enligt de som laddar.

5) Finns det risker när man laddar elbilar?

Säkerhetsriskerna med laddningssystem är samma som med andra elapparater eller -installationer i en fastighet. Till exempel ur en brandsäkerhetssynvinkel är det viktigt att man vid laddningen använder felfria apparater som är avsedda för laddning av bilar. En risk om man laddar bilen via ett gammalt och slitet hemuttag är till exempel att uttaget inte klarar av belastningen och överhettas. Av säkerhetsskäl ska man alltid kontrollera att elsystemet är i skick och låta en expert göra installationerna. Felaktiga apparater ska man aldrig använda.

Enligt säkerhetsföreskrifterna för LokalTapiolas hem- och fastighetsförsäkringar ska man före laddningen påbörjas kontrollera att befintliga installationer är lämpliga om man använder fastighetens elnät till att ladda elbilar. Laddapparaterna ska även underhållas regelbundet.

6) Vem försäkrar laddapparaterna i bostadsaktiebolaget?

Om bostadsaktiebolaget låter installera elbilsladdningspunkter och -apparater för de boende täcker bostadsaktiebolagets fastighetsförsäkring apparaturen, i likhet med stolpar för motorvärmare som finns vid parkeringsplatserna. Om däremot en enskild boende i bostadsaktiebolaget låter installera en laddapparat för elbilen till sig själv är apparaten och ett eventuellt tillhörande uttag den boendes ansvar. I det senare fallet täcker den boendes hemförsäkring laddapparaten i likhet med förbättringar och utökningar av utrustningsnivån som sker inne i lägenheten.

Experterna i artikeln är direktör Tapani Alaviiri och utvecklingschef Anu Paavilainen vid LokalTapiola, verkställande direktör Tommi Saarela vid Plugit Finland och juridisk expert Laura Lithenius vid Fastighetsförvaltningsförbundet. Som källor har även använts bl.a. Motivas anvisning Kiinteistöjen latauspisteet kuntoon, Seskos Sähköajoneuvojen lataussuositus och Tukes anvisning Ladda elbilen tryggt.