Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Ekonomi17.5.2019

Finländarna anser att hundra euro räcker för barnens fritidsaktiviteter – många populära fritidsaktiviteter kostar mera

I var fjärde familj kostar barnens fritidsaktiviteter minst hundra euro i månaden. Av LokalTapiolas enkät framgår att finländarna anser att fritidsaktiviteterna inte borde kosta mer än hundra euro.Läs mera

Hur mycket kostar barnens hobbyer? I två av tre familjer kostar barnens fritidsaktiviteter mer än 75 euro i månaden framkom det i enkäten Vardagsgranskning som LokalTapiola låtit utföra. I var fjärde familj överstiger kostnaderna för hobbyerna hundra euro.

Det är endast i de mindre och de större inkomstklasserna som familjens inkomstnivå påverkar åsikten om kostnaderna för barnens hobbyer. I familjer med en årsinkomst på mindre än 20 000 euro är hobbykostnaderna för största delen av familjerna högst 50 euro per månad. I familjer med en årsinkomst på över 85 000 euro är  den månatliga kostnaden för hobbyer i de flesta familjer högst 100 euro per månad.

Verkligheten är ganska bra i linje med den allmänna uppfattningen. När frågan om det maximala beloppet som används på barnens fritidsintressen ställdes till de över tusen respondenter som deltog i enkäten Vardagsgranskning, svarade merparten att högst hundra euro per månad räcker för barnens fritidsintressen.

- Familjerna skulle vilja kunna använda mera pengar på barnens fritidsaktiviteter än vad de i praktiken kan använda. Smärtgränsen verkar gå vid cirka 50 euro per månad, sedan börjar önskemål om barnens fritidsmöjligheter allt mera stöta på vardagliga begränsningar, säger LokalTapiolas privathushållsekonom Hannu Nummiaro.

- Enligt förfrågan kostar fritidsaktiviteterna för barn cirka 83 euro, när önskemålet skulle vara 99 euro per månad. Underskottet för hobbykostnaderna är alltså i genomsnitt 16 procent. Med en bruttoinkomst på mindre än 20 000 euro ökar underskottet redan till 58 procent, dvs. det önskade beloppet är tvåfaldigt jämfört med de faktiska möjligheterna.

Kostnaderna ökar

Flera föräldrar tycker att kostnaderna för barnens fritidsaktiviteter redan har blivit alltför höga. När LokalTapiola frågade om kostnaderna för barnens fritidsaktiviteter för över ett år sedan klagade 74 procent av respondenterna att kostnaderna redan var för höga. Läs mer.

Kostnaderna ökar. I förra förfrågan svarade majoriteten (63 procent) att de använder högst hundra euro i månaden på fritidsaktiviteter. I undersökningen på våren svarade motsvarande andel av respondenterna att månadskostnaden högst får uppgå till 150 euro.

Många favoritaktiviteter slukar mer pengar än det genomsnittliga månadsbeloppet på 75 euro. Till exempel kan barnens ishockeyintresse kosta flera hundra euro i månaden. För några år sedan genomförde undervisnings- och kulturministeriet en omfattande undersökning om barnens fritidsaktiviteter.

I många aktiviteter har de totala kostnaderna mer än fördubblats och till och med tredubblats under åren 2001-2013. Inom tävlingsidrott är kostnaderna klart högre än inom motionsidrott. Även barnens ålder påverkar storleken på kostnaderna.

Fotboll är fortfarande en av de mest populära idrottsaktiviteterna för barn, men även där har kostnaderna stigit under de senaste tio åren. På hobbynivå kan man spela fotboll  för några tior per månad, men ju mer tävlingsinriktad verksamheten blir desto högre är kostnaderna.

I de dyraste aktiviteterna såsom i ridning överskrids månadsgränsen på 75 euro lätt. Däremot i andra fritidsaktiviteter såsom i scouting och  musikundervisning är de månatliga kostnaderna ofta under 75 euro.

-Av egen erfarenhet kan jag säga att mindre barn har låga kostnader för fritidsaktiviteter men ju större barnen blir desto högre blir kostnaderna, ofta på grund av att veckogångerna blir fler. Och kostnaderna begränsas inte bara till förenings- och ledaravgifter, utan även utrustning och resor kostar mera för  större barn.

LokalTapiolas enkät Vardagsgranskning gjordes av Kantar TNS. Totalt 1 037 finländare svarade  på enkäten. Respondenterna var i åldrarna 15-74 år. Förfrågan har gjorts under februari. Felmarginalen för undersökningsresultaten är +/- 3,1 procentenheter.