Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Definition av nyckeltal

Här presenteras i alfabetisk ordning de viktigaste nyckeltalen som beskriver ekonomisk information. För de viktigaste nyckeltalens del presenteras även formel.

Definition av nyckeltal

Ansvarsskuld. Se försäkringsteknisk ansvarsskuld

Avkastning på totalkapital i procent (enligt gängse värde):
+ rörelsevinst eller -förlust
+ räntekostnader och övriga finansiella kostnader
+ beräkningsräntekostnad
+ uppskrivning/annullering som bokförts i uppskrivningsfonden/fonden för gängse värden
+ förändring i placeringarnas värderingsdifferenser
--------------- x 100
+ balansens slutsumma
- ansvarsskuld för fondanknutna försäkringar (livbolag)
+ placeringarnas värderingsdifferenser

Belastningsinkomst används som begrepp bland annat när man räknar omkostnadsprocenten för livförsäkringsbolagen. För livförsäkringar uppbärs kostnader dvs. belastning, med vilken bolagets driftskostnader ska täckas. Belastningsinkomsten utgörs av det totala beloppet för belastningarna.

Beräkningsränta är minimiräntan som bolaget ska betala på försäkringsbesparingen. Denna sk. ansvarsskuld krediteras årligen med en ränta enligt beräkningsgrunderna. På ansvarsskulden betalas utöver beräkningsränta dessutom en tilläggsränta dvs. sk. kundåterbäring.

Direktförsäkring avser försäkringsrörelse som LokalTapiola direkt mottar av en kund. Försäkringsrörelse som mottas av ett annat försäkringsbolag kallas mottagen återförsäkring. Avgiven återförsäkring är försäkringsrörelse som LokalTapiola avger vidare till ett annat bolag.

Driftskostnader är kostnader för anskaffning och skötsel av försäkringar samt för allmän förvaltning. Återförsäkringsprovisioner ingår i driftskostnaderna (provisioner för mottagen rörelse som ökning och provisioner för avgiven rörelse som minskning). Kostnader i anslutning till skötsel av ersättningar ingår i ersättningskostnader och kostnader för skötsel av placeringar ingår i kostnader för placeringsverksamheten.

Driftskostnadsprocent är i skadeförsäkringsverksamhet förhållandet mellan driftskostnader och försäkringspremieintäkter. Nyckeltalet räknas efter avdrag för kreditförluster och återförsäkrares andelar.

Ersättningsansvar omfattar det ersättningsbelopp som försäkringsbolaget är skyldigt att betala efter räkenskapssåret som orsakas av skador och övriga försäkringsfall som inträffat under räkenskapssåret eller tidigare. Ersättningsansvar är bolagets skuld till försäkringstagarna och förmånstagarna.
I ersättningsansvaret ingår även ett sk. utjämningsbelopp som räknats för skaderika år. Beloppet räknas enligt de beräkningsgrunder som social- och hälsovårdsministeriet fastställt.

För egen räkning är ett uttryck som till exempel förekommer i samband med premieinkomster och med vilket avses den andel av direktförsäkringen och den mottagna återförsäkringen som ett bolag behåller för egen räkning efter avdrag för återförsäkrares andel.

Försäkringsteknisk ansvarsskuld består av premieansvar och ersättningsansvar.

Förändring i ersättningsansvaret presenteras i resultaträkningen och är skillnaden mellan ersättningsansvaret i början av året och ersättningsansvaret i slutet av året. Utbetalda ersättningar till vilka förändring i ersättningsansvaret adderats visar de ersättningskostnader som hänför sig till räkenskapsåret.

Förändring i premieansvar presenteras i resultaträkningen. Den är skillnaden mellan premieansvaret i början av året och premieansvaret i slutet av året. Se ersättningsansvar.

Kreditförluster uppkommer i ett försäkringsbolag i huvudsak genom uteblivna premier, se premieinkomst.

Kundåterbäring är den ränta som utöver den sk. beräkningsräntan årligen betalas på försäkringsbesparingen. Kundåterbäringen fastställs i enlighet med principerna som fastställts i målen för extra förmåner. Ett livbolag kan bevilja kundåterbäringar även för riskförsäkringar i form av rabatter och tilläggsbelopp.

Latent skatteskuld. Som skatter presenteras skatter eller skatteåterbäringar som enligt prestationsprincipen periodiserats på räkenskapsperioden eller som hänför sig till tidigare räkenskapsperioder med undantag av skatter som ingår i extraordinära poster.

Marknadsandel anger hur många procent som ett bolag har av den sammanlagda premieinkomsten för alla bolag. Detta nyckeltal beräknas enbart för direktförsäkringsrörelsen. För livförsäkringsbolagen är marknadsandelen ett officiellt nyckeltal som förenhetligat presenteras i formen: marknadsandelen är 100 x bolagets totala premieinkomst/beloppet av alla livförsäkringsbolags totala premieinkomst.

Nettointäkter av placeringsverksamheten är skillnaden mellan intäkter av och kostnader för placeringsverksamheten. Enligt beräkningen per funktion ingår kostnaderna för skötseln av placeringar i kostnaderna för placeringsverksamheten.

Omkostnadsprocent, livförsäkring:
+ driftskostnader före förändringar i aktiverade anskaffningsutgifter för försäkringar
+ skaderegleringskostnader
--------------- x 100

Belastningsinkomst
Omkostnadsrörelse är i ett livförsäkringsbolag skillnaden mellan belastningsinkomst och driftskostnader.

Omsättning, livförsäkring:
+ premieinkomst före återförsäkrares andel
+ nettointäkten av placeringsverksamheten i resultaträkningen
+ övriga intäkter

Omsättning, skadeförsäkring:
+ premieinkomster före återförsäkrares andel
+ nettointäkten av placeringsverksamheten i resultaträkningen
+ övriga intäkter

Placeringsfördelning presenteras till gängse värde klassificerad enligt följande: fastighetsplaceringar, aktier, masskuldebrevslån, finansmarknadsinstrument, lånefordringar, övriga placeringar.

Premie- och ersättningsansvarsfordran till följd av återförsäkringsverksamhet utgör återförsäkrares andel av bolagets premieansvar och ersättningsansvar.

Premieansvar är den andel av premieinkomsten som intjänats under räkenskapssåret och tidigare år då risken som motsvarar andelen hänför sig till tiden efter räkenskapsåret. Det är bolagets skuld till försäkringstagarna.

Premieinkomst före återförsäkrares andel är ett vederlag för det försäkringsskydd som börjat under räkenskapsåret. Kreditförlusterna har redan avdragits från premieinkomsten.

Premieintäkter är premieinkomster för egen räkning med avdrag för förändring i premieansvaret.
Formel: Premieintäkter = premieinkomster för egen räkning + premieansvar i början av året – premieansvar i slutet av året.

Resultat av försäkringsverksamhet är i ett skadeförsäkringsbolag det försäkringstekniska bidraget som räknats före förändring i utjämningsbeloppet: premieinkomster – ersättningskostnader och driftskostnader.

Riskprocent (skadeförsäkring)
Ersättningskostnader utan skaderegleringskostnader

Riskrörelsens resultat är bolagets riskpremieinkomst med avdrag för riskersättningar som betalats/ska betalas till förmånstagare. Riskersättningar är ersättningar som bl.a. orsakas av följande försäkringsfall: dödsfall, bestående arbetsoförmåga, sjukdom, olycksfall.

Räntekrav på ansvarsskuld är ett sk. minimiavkastningskrav enligt beräkningsränta som ställts på premieansvaret och ersättningsansvaret dvs. på den försäkringstekniska ansvarsskulden.

Rörelsevinst eller –förlust, livförsäkring:
+/- vinst eller förlust före förändring i utjämningsbeloppet, extra förmåner (kundförmåner), extraordinära poster, bokslutsdispositioner och skatter

Rörelsevinst eller –förlust, skadeförsäkring:
+/- vinst eller förlust före förändring i utjämningsbeloppet, extraordinära poster, bokslutsdispositioner och skatter

Skadeprocent är förhållandet mellan ersättningskostnader och premieintäkter. Nyckeltalet räknas efter avdrag för kreditförluster och återförsäkrares andel. I ersättningskostnader ingår skaderegleringskostnader men inte ändring i utjämningsbeloppet.

Skillnaden mellan ersättningskostnader och utbetalda ersättningar är att i ersättningskostnader ingår alla de ersättningar som ska betalas som baserar sig på ett försäkringsfall som inträffat under räkenskapsåret. Förändring i ersättningsansvar adderas till utbetalda ersättningar.
Formel: Ersättningskostnader = utbetalda ersättningar – återförsäkrares andel + förändring i ersättningsansvaret – återförsäkrares andel.

Solvenskapital är det totala beloppet av verksamhetskapitalet och utjämningsbeloppet. I en koncern utökas detta med minoritetsandel.

Solvenskapital i procent av ansvarsskulden, skadeförsäkring:
solvenskapital (= verksamhetskapital + utjämningsbelopp + minoritetsandel)
--------------- x 100
+ försäkringsteknisk ansvarsskuld
- utjämningsbelopp

Livförsäkringsbolagets solvensnivå beskriver förhållandet mellan bolagets tillgångar och dess korrigerade ansvarsskuld från vilken utjämningsbeloppet har avdragits:
Solvensnivå i procent av ansvarsskulden (enligt gängse värde), livförsäkring:
solvenskapital (= verksamhetskapital + utjämningsbelopp + minoritetsandel)
--------------- x 100
+ försäkringsteknisk ansvarsskuld
- utjämningsbelopp
- 75 % av ansvarsskulden för fondanknutna försäkringar

Solvensprocent, skadeförsäkring:
verksamhetskapital och utjämningsbelopp
--------------- x 100
premieinkomster under 12 månader

Solvensställning beskriver förhållandet mellan livförsäkringsbolagets verksamhetskapital och minimibeloppet för verksamhetskapitalet enligt lagen. Solvensställning är 100 x verksamhetskapital / minimiverksamhetskapital.

Sysselsatt kapital beräknas genom att man till marknadsvärdet i början av perioden lägger periodens kassaflöden avvägda med hela periodens proportionella andel som kvarstår från transaktionsdagen eller från mitten av transaktionsmånaden till periodens slut.

Totalkostnadsprocent är skadeprocent + driftkostnadsprocent. Nyckeltalet beskriver resultatutvecklingen av skadeförsäkringsbolagets egentliga försäkringsverksamhet före förändring i utjämningsbelopp.

Totalresultat
+ Rörelsevinst/-förlust
+/- Förändring i värderingsdifferenser utanför balansräkningen, i fonden för gängse värden och i uppskrivningsfonden

Utbetalda ersättningar innehåller ersättningar som betalats under räkenskapsåret oberoende av året skadan inträffat. I utbetalda ersättningar ingår även driftskostnader för ersättningsverksamheten.

Utjämningsbelopp är en buffert som räknats för skaderika år som är sk. bundna reserver. Den är en post av ansvarsskulden som soliditetskravet förutsätter, genom vilken man skyddar sig mot fluktuationer i det försäkringstekniska bidraget.

Verksamhetskapital är skillnaden mellan tillgångar enligt gängse värde och skulder. Det beskriver bolagets solvens och anger det belopp tillgångar som finns att användas för att säkerställa kontinuiteten för bolagets verksamhet.

Verksamhetskapital i den myntenhet som används i bokslutet, skade- och livförsäkringar:
+ eget kapital efter avdrag för föreslagen vinstutdelning
+ ackumulerade bokslutsdispositioner
+ placeringarnas värderingsdifferenser
+ latenta skatteskulder
+ kapitallån (med Finansinspektionens samtycke)
- immateriella nyttigheter
+ andra i lagen stadgade poster

Verksamhetskapitalets minimibelopp beskriver det belopp med vilket tillgångarna ska överstiga bolagets ansvar enligt lagen dvs. det belopp som bolaget minst ska ha för att kunna fortsätta sin verksamhet utan att några särskilda övervakningsåtgärder riktas mot bolaget.

Värderingsdifferens är skillnaden mellan placeringstillgångarnas gängse värde och bokföringsvärde.

Återköp är återbetalning av sparandelar som ingått i premier som har betalats tillbaka till försäkringstagare som avbrutit sin livförsäkring. Återköpen ingår i utbetalda ersättningar i resultaträkningen.