Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Livförsäkringsbolag

LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag ger trygghet i olika livssituationer. Från oss får du liv- och sparlivförsäkringar samt kompletterande pensionslösningar för både privatpersoner och företag.

Hållbara placeringar i LokalTapiola Livförsäkringbolag

I LokalTapiola Livbolags placeringsverksamhet tas hållbarhetsriskerna i beaktande på ett heltäckande sätt i placeringsbesluten genom att följa LokalTapiola Livbolags verksamhets¬principer för hållbar placering. Hållbarhetsris¬kernas inverkan på avkastningen kan vara signifikanta om placeringsobjektet försummat att hantera och förbereda sig på risker. Genom att hantera hållbarhetsrisker vid val av place¬ringsobjekt och uppbyggandet av placerings¬portföljen kan vi på ett positivt sätt påverka avkastnings/riskprofilenen för placeringarna på lång sikt. Vi placerar inte i placeringsobjekt vars hållbarhetsrisker enligt vår bedömning är för stora och vars eventuella avkastningspåverk¬ningar och/eller riskpåverkningar enligt vår bedömning inte går att kontrollera.

Huvudsakliga skadliga hållbarhetseffekter

Meddelande om lämpliga verksamhetsprinciper för aktsamhet när placeringsbeslutens huvudsakliga skadliga effekter på hållbarhetsfaktorer beaktas


Med huvudsakliga skadliga hållbarhetseffekter avses negativa effekter våra placeringsobjekts verksamhet eventuellt har direkt eller indirekt på miljön, samhället eller sociala faktorer. Vi följer kontinuerligt med forskningsdata i anknytning till hållbarhetsskador inom olika branscher och verksamheter samt den teknologiska utvecklingen för att minska skadorna och vi ändrar prioriteringsordningen vad gäller hållbarhetsskador om det finns ny information att tillgå. Utöver forskningsdata drar vi nytta av information vi fått i samband med placeringsobjektens offentliga rapportering och möten samt tjänsteleverantörernas databaser (till exempel MSCI, Bloomberg, CDP). Vi följer även kontinuerligt med hur den systematiska rapporteringen om identifierade hållbarhetsindikatorer utvecklas. Vi för en aktiv dialog med placeringsobjekten om hållbarhetsfaktorer och vi uppmanar våra placeringsobjekt till en transparent och systematisk rapportering. Vår huvudsakliga informationskälla är akademisk forskning och information som placeringsobjekten rapporterar eftersom estimaten de utomstående aktörerna utarbetat (till exempel om koldioxidutsläpp) visat sig vara opålitliga.

LokalTapiola Livbolag köper av LokalTapiola Kapitalförvaltning diskretionära kapitalförvaltningstjänster (listade aktie- och ränteplaceringar) och tilläggstjänster som hänför sig till placeringsverksamhet. Till den delen iakttar LokalTapiola Livbolag LokalTapiola Kapitalförvaltnings verksamhetsprinciper för hållbara placeringar och anknytande meddelande om lämpliga verksamhetsprinciper för aktsamhet i beaktandet av placeringsbeslutens huvudsakliga skadliga effekter på hållbarhetsfaktorer.

Dessutom köper LokalTapiola Livbolag för sina fastighetsplaceringar diskretionära kapitalförvaltningstjänster av LokalTapiola Fastighetskapitalförvaltning och tilläggstjänster som anknyter till placeringsverksamheten. Till den delen iakttar LokalTapiola Livbolag LokalTapiola Fastighetskapitalförvaltnings verksamhetsprinciper för hållbara placeringar och anknytande meddelande om lämpliga verksamhetsprinciper för aktsamhet i beaktandet av placeringsbeslutens huvudsakliga skadliga effekter på hållbarhetsfaktorer.

Meddelande om den del av placeringsverksamheten i vilken placeringsbeslutens skadliga effekter på hållbarhetsfaktorerna tillsvidare inte beaktas samt orsakerna till detta

LokalTapiola Skadebolags finansieringsverksamhet beaktar tillsvidare i kreditbeslutsprocessen inte placeringsbeslutens skadliga effekter på hållbarhetsfaktorerna eftersom det på marknaderna för illikvida lån och direkta kapitalplaceringar inte på ett tillräckligt tillförlitligt sätt finns information som påverkar hållbarhetsfaktorerna. Vi strävar efter att beakta skadliga hållbarhetseffekter enligt det och i den omfattning det finns tillgänglig information i anknytning till effekterna.

LokalTapiola Livbolag köper kapitalplaceringstjänsterna av LokalTapiola Skadebolag. Placeringsbeslutens skadliga effekter på hållbarhetsfaktorerna beaktas tillsvidare inte vad gäller kapitalplacerings- och skuldkapitalfonder eftersom det via målfonderna tillsvidare inte finns information i anknytning till detta. Vi strävar efter att beakta skadliga hållbarhetseffekter enligt det och i den omfattning det finns tillgänglig information i anknytning till effekterna.

LokalTapiola Livbolag erbjuder som placeringsobjekt i sina placeringsförsäkringar även placeringsobjekt som förvaltas av andra placeringstjänsteleverantörer än LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab. Placeringsobjekten i placeringsförsäkringen är alltid på förhand godkända av LokalTapiola Livbolag. Som placeringsobjekt godkänns endast placeringsobjekt vilka uppfyller kraven i försäkringsbolagslagen. Placeringstjänsteleverantörerna eller fondbolagen som förvaltar placeringsobjekten väljs noggrant och i valet beaktas tjänsteleverantörens ansvar. Vad gäller andra kapitalförvaltare eller fondbolag som förvaltar placeringsobjektet strävar vi efter att beakta skadliga hållbarhetseffekter enligt det och i den omfattning det finns tillgänglig data i anknytning till dem. Vi förutsätter att våra partners, till tillämpbara delar, meddelar hållbarhetsskador och metoder att beakta dem i placeringsbesluten. Placerarna kan få tilläggsinformation på webbplatsen till tjänsteleverantören som förvaltar placeringsobjektet.

Hållbarhetspreferensernas beaktande i försäkringsrådgivningen

LokalTapiola Livbolaget kartlägger kundens preferenser i anslutning till hållbarheten och rekommenderar bara placeringsobjekt enligt dem för kunden. Med hållbarhetspreferenser avses kundens val gällande om man i rekommendationen som ges ska inkludera produkter som har förbundit sig att investera ett visst minimibelopp i miljömässigt hållbara objekt enligt EU:s taxonomiklassificering, produkter som förbundit sig att göra ett visst minimiantal hållbara investeringar enligt EU:s SFDR-förordning, eller produkter som beaktar de huvudsakliga negativa konse-kvenserna för hållbarhetsfaktorer. De huvud-sakliga negativa konsekvenserna för hållbar-hetsfaktorer beaktas i försäkringsrådgivningen så att kunden definierar, om man i den rekom-mendation som ges till hen bara inkluderar pro-dukter, i vars investeringsverksamhet dessa har beaktats. Produkterna sätts inte i rangordning vad gäller beaktandet av de huvudsakliga nega-tiva konsekvenserna för hållbar utveckling.

Preferenserna kartläggs i samband med bedömningen av ändamålsenlighet och lämplighet vilken görs för kunden.
Försäkringstagaren i en placeringsförsäkring kan påverka placeringens hållbarhetsfaktorer genom att som placeringsobjekt för placerings-försäkringen välja placeringsobjekt som främjar hållbarhet eller hållbara placeringsobjekt, såvida dessa finns tillgängliga som placeringsobjekt.

Meddelande om försäkringsrådgivningens huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer

Huvudsakliga negativa konsekvenserna för hållbarhetsfaktorer beaktas i försäkringsrådgivningen så att kunden bestämmer om det i rekommendationen som ges till kunden ska ingå endast produkter i vars investeringsverksamhet dessa har beaktats. Produkterna rangordnas inte vad gäller beaktandet av huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbar utveckling.