Livförsäkringsbolag

LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag ger trygghet i olika livssituationer. Från oss får du liv- och sparlivförsäkringar samt kompletterande pensionslösningar för både privatpersoner och företag.

Samarbetsutskott

Ordförandena och vice ordförandena i förvaltningsråden för LokalTapiola Skadeförsäkring och LokalTapiola Livbolag ingår i förvaltningsrådens samarbetsutskott, som stöder bolagens förvaltningsråd och bereder ärenden som de behandlar. Samarbetsutskottet väljer inom sig en ordförande och vice ordförande för ett år i sänder.

Medlemmar i förvaltningsrådens samarbetsutskott

Förvaltningsråden fastställer en arbetsordning för samarbetsutskottet. Utskottet bereder ärenden för behandling på förvaltningsrådets sammanträden och lägger fram resolutionsförslag i enlighet med arbetsordningen. Samarbetsutskottet övervakar styrelsens, chefdirektörens och verkställande direktörens och hela bolagsgruppens verksamhet och rapporterar om den till förvaltningsrådet.

Förvaltningsrådens samarbetsutskott är inte ett bolagsrättsligt organ trots att en bestämmelse om utskottet finns i bolagsordningen för LokalTapiola Skadeförsäkring och LokalTapiola Livbolag. Samarbetsutskottet har ingen självständig beslutanderätt med undantag av belöningsärenden som gäller styrelsemedlemmarna i huvudsyssla, utan besluten fattas i förvaltningsråden. Beslut om resolutionsförslagens innehåll fattas av ordföranden och vice ordföranden i respektive förvaltningsråd.

Samarbetsutskottet har i regel 8 sammanträden per år. Bolagsstämmorna beslutar årligen om samarbetsutskottets arvoden och grunderna för resekostnadsersättningar. Ordförande för samarbetsutskottet får ett månadsarvode på 1 500 euro och vice ordförande 1 000 euro. Utskottsmedlemmarnas sammanträdesarvode är 500 euro per sammanträde. För arvodena betalas ArPL-avgift.

Belöningsutskottet

I januari 2013 inrättade samarbetsutskottet ett separat belöningsutskott med uppgift att bistå samarbetsutskottet i löne- och ersättningsärenden som gäller gruppens högsta ledning och behandlas av utskottet i enlighet med arbetsordningen.

I belöningsutskottets uppgifter ingår att bereda förslag till beslut av förvaltningsrådens ordföranden och vice ordföranden i löne-, ersättnings- och anställningsärenden som gäller styrelseledamöter i LokalTapiola Skadeförsäkring och LokalTapiola Livbolag. Därtill ska utskottet utveckla belöningssystemet för ledamöter i dessa styrelser. Belöningsutskottets uppgift är också att ge styrelserna för bolagen i LokalTapiola-gruppen riktlinjer och rekommendationer i ärenden som gäller löner och ersättningar till verkställande direktörer. Dessutom ger belöningsutskottet rekommendationer om styrelsearvoden i regionbolagen för att säkerställa en harmoniserad och rättvis praxis i bolagen inom LokalTapiola-gruppen.

Belöningsutskottets ordförande är verkställande direktör Totti Salko och medlemmar är bergsrådet Timo U. Korhonen och vicehäradshövding Ulla-Maija Moisio.

Belöningsutskottet sammanträder regelbundet efter kallelse från ordföranden, dock minst två gånger per år.

Bolagsstämmorna beslutar årligen om belöningsutskottets arvoden och grunderna för resekostnadsersättning. Utskottsmedlemmarnas sammanträdesarvode är 500 euro per sammanträde och ordförandens 670 euro per sammanträde. ArPL-avgift betalas för arvodena.