Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Livförsäkringsbolag

LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag ger trygghet i olika livssituationer. Från oss får du liv- och sparlivförsäkringar samt kompletterande pensionslösningar för både privatpersoner och företag.

Samarbetsutskott

Ordförandena och vice ordförandena i förvaltningsråden för LokalTapiola Skadeförsäkring och LokalTapiola Livbolag ingår i förvaltningsrådens samarbetsutskott, som stöder bolagens förvaltningsråd och bereder ärenden som de behandlar. Samarbetsutskottet väljer inom sig en ordförande och vice ordförande för ett år i sänder.

Medlemmar i förvaltningsrådens samarbetsutskott

Förvaltningsråden fastställer en arbetsordning för samarbetsutskottet. Utskottet bereder ärenden för behandling på förvaltningsrådets sammanträden och lägger fram resolutionsförslag i enlighet med arbetsordningen. Samarbetsutskottet övervakar styrelsens, chefdirektörens och verkställande direktörens och hela bolagsgruppens verksamhet och rapporterar om den till förvaltningsrådet.

Förvaltningsrådens samarbetsutskott är inte ett bolagsrättsligt organ trots att en bestämmelse om utskottet finns i bolagsordningen för LokalTapiola Skadeförsäkring och LokalTapiola Livbolag. Samarbetsutskottet har ingen självständig beslutanderätt med undantag av belöningsärenden som gäller styrelsemedlemmarna i huvudsyssla, utan besluten fattas i förvaltningsråden. Beslut om resolutionsförslagens innehåll fattas av ordföranden och vice ordföranden i respektive förvaltningsråd.

Samarbetsutskottet har i regel 8 sammanträden per år. Bolagsstämmorna beslutar årligen om samarbetsutskottets arvoden och grunderna för resekostnadsersättningar. Ordförande för samarbetsutskottet får ett månadsarvode på 1 750 euro och vice ordförande 1 250 euro. Utskottsmedlemmarnas sammanträdesarvode är 500 euro per sammanträde. För arvodena betalas ArPL-avgift.