Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Livförsäkringsbolag

LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag ger trygghet i olika livssituationer. Från oss får du liv- och sparlivförsäkringar samt kompletterande pensionslösningar för både privatpersoner och företag.

Förvaltningsråd

Bolagsstämman utnämner ett förvaltningsråd med uppgift att övervaka bolagets förvaltning.

På bolagsstämman för LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag sker valet av förvaltningsråd utifrån förslag från försäkringstagarna och samarbetsutskottet för LokalTapiola-gruppens förvaltningsråd. Medlemmarna i förvaltningsrådet har en treårig mandatperiod. För närvarande har förvaltningsrådet för LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag 31 medlemmar.

Vid valet av medlemmar eftersträvas att förvaltningsrådets sammansättning motsvarar kundbasens fördelning på kundsegment och regional premieinkomst. Dessutom beaktas av jävsprinciperna, som innebär att personer som är anställda hos eller ingår i förvaltningen för ett konkurrerande livförsäkringsbolag är jäviga.

Förvaltningsrådets uppgifter

  • övervaka bolagets förvaltning, som styrelsen och verkställande direktören ansvarar för
  • ge sitt utlåtande om bokslutet och revisionsberättelsen till den ordinarie bolagsstämman
  • besluta om antalet styrelseledamöter
  • välja och entlediga styrelseledamöter, ordföranden och vice ordföranden samt bestämma ledamöternas arvoden och grunderna för resekostnadsersättning
  • besluta om ärenden som gäller betydande inskränkning eller utvidgning av verksamhet eller väsentlig omorganisation av bolaget
  • fatta beslut om förslag till bolagsstämman som gäller bolagets fusion, delning, överlåtelse av försäkringsbestånd eller del av försäkringsbestånd eller annan motsvarande omstrukturering, ändring av bolagsformen till försäkringsaktiebolag samt ändring av bolagsordningen
  • besluta om förslag till bolagsstämman angående ändring av bolagsordningen. Förvaltningsrådet kan dessutom ge styrelsen anvisningar i frågor som är av stor betydelse eller principiellt viktiga samt jämte styrelsen vid behov sammankalla en extra bolagsstämma.

Förvaltningsrådets sammanträden och arvoden

Förvaltningsrådet har i regel tre sammanträden per år. Bolagsstämman beslutar årligen om förvaltningsrådets arvoden och grunderna för resekostnadsersättning.

Ordförande för förvaltningsrådet får ett månadsarvode på 2 500 euro och vice ordföranden 2 250 euro.

Ordförande för förvaltningsrådet och vice ordföranden får mötesarvode på 500 euro per möte och övriga förvaltningsrådsmedlemmar 1 000 euro per möte. ArPL-avgift betalas för arvodena. Medlemmarna i förvaltningsrådet får resekostnadsersättning enligt klass I i statens resereglemente.