Livförsäkringsbolag

LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag ger trygghet i olika livssituationer. Från oss får du liv- och sparlivförsäkringar samt kompletterande pensionslösningar för både privatpersoner och företag.

Bolagsstämma

LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag


KALLELSE TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA


LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolags ordinarie bolagsstämma hålls fredag 24.4.2020 kl. 09.30 på LokalTapiola-gruppens huvudkontor, på adressen Norrskensgränden 1, Esbo.


ÄRENDEN SOM BEHANDLAS PÅ BOLAGSSTÄMMAN

På bolagsstämman behandlas ärenden som enligt § 19 i bolagsordningen ankommer på den or-dinarie bolagsstämman.

1 Öppnande av stämman

2 Mötestekniska ärenden

2.1 Val av ordförande för stämman och kallande av sekreterare

2.2 Godkännande av föredragningslistan som agenda för stämman

2.3 Val av protokolljusterare

2.4 Konstaterande av stämmans laglighet och beslutförhet

2.5 Konstaterande av närvarande delägare

3 Framläggande av bokslut och verksamhetsberättelse, revisionsberättelse och förvaltnings-rådets utlåtande

4 Fastställande av bokslut och koncernbokslut

5 Beslut om användning av vinst som den fastställda balansräkningen utvisar

Styrelsen föreslår att av räkenskapsperiodens vinst, som till sitt belopp är 37 381 204,26 euro, utdelas 4,7 % dvs. 1 766 518,74 euro som ränta på garantikapitalet och att 35 114 685,52 euro överförs till säkerhetsfonden och 500 000 euro överförs till dispositionsfonden.

Styrelsen kan fatta beslut om att tillgångarna som överförts till dispositionsfonden doneras till allmännyttiga eller liknande ändamål.

6 Beslut om ansvarsfrihet

7 Fastställande av arvoden och ersättningsgrunder för resekostnader för förvaltningsråds-medlemmar och revisorer


Arvoden för förvaltningsrådsmedlemmar har hittills betalats enligt följande:

• Månadsarvode på 2 000 euro till ordföranden för förvaltningsrådet och 1 750 euro till vice ordföranden
• Mötesarvode på 500 euro per möte till förvaltningsrådets ordförande och vice ordförande och 1 000 euro per möte till övriga förvaltningsrådsmedlemmar
• Arvode på 500 euro per möte till förvaltningsrådets ordförande för deltagande i styrelsens möten
• Månadsarvode på 1 500 euro till ordförande för förvaltningsrådens samarbetsutskott och 1 000 euro till vice ordförande
• Mötesarvode på 500 euro till ordföranden och vice ordföranden samt medlemmarna i för-valtningsrådens samarbetsutskott
• Mötesarvode på 500 euro till alla medlemmar i övriga utskott som består av förvaltnings-rådsmedlemmar

Förvaltningsrådsmedlemmarnas resekostnader har ersatts enligt skattestyrelsens vid respektive tidpunkt gällande beslut om maximiersättningar för skattefria resekostnader.

Revisorn har fått ersättning enligt faktura som bolaget godkänt.

För bolagsstämman föreslås att förvaltningsrådsmedlemmarnas och revisorernas arvoden och ersättningsgrunder för resekostnader hålls oförändrade.

8 Antalet medlemmar i förvaltningsrådet och val av medlemmar


Förvaltningsrådets nuvarande sammansättning och medlemmarnas mandatperioder finns på bolagets webbplats på adressen:

http://www.lahitapiola.fi/tietoa-lahitapiolasta/yhtiot/henkiyhtio/hallinto/hallintoneuvosto/hallintoneuvoston-jasenet

Förvaltningsrådets utnämningsutskott föreslår att antalet förvaltningsrådsmedlemmar fastställs till 35.

I tur att avgå från förvaltningsrådet är Jari Bachmann, Vesa Ekroos, Juha Hakkarainen, Pekka Ilmivalta, Merja Lehtonen, Ahti Manninen, Juha Paajanen, Saara Perho, Totti Salko, Harri Tuomi och Satu Ylisiurua-Hemminki.

Utnämningsutskottet föreslår att förvaltningsrådsmedlemmarna Jari Bachmann, Juha Hakkarai-nen, Pekka Ilmivalta, Merja Lehtonen, Juha Paajanen, Saara Perho, Totti Salko, Harri Tuomi och Satu Ylisiurua-Hemminki som står i tur att avgå omväljs för en mandatperiod på tre år fram till den ordinarie bolagsstämman år 2023. Som nya förvaltningsrådsmedlemmar föreslås väljas Eija Koivuranta, Tiina Palosaari och Hanne Pitkänen för en mandatperiod på tre år fram till den or-dinarie bolagsstämman år 2023.

9 Antal revisorer och revisorssuppleanter samt val av dessa

Styrelsen föreslår på rekommendation av gransknings- och riskhanteringsutskottet, att som bo-lagets revisor för räkenskapsperioden, som avslutas vid utgången av den nästa ordinarie bolags-stämman, väljs revisionssamfundet KPMG Oy Ab som har meddelat att CGR Timo Nummi ska ut-ses som huvudansvarig revisor.

10 Avslutande av stämman


BOLAGSSTÄMMOHANDLINGAR


Handlingar för bolagsstämman finns som bilaga till denna kallelse:

länk till bokslutet
länk till revisionsberättelsen
länk till förvaltningsrådets utlåtande
länk till utnämningsutskottets förslag på val av förvaltningsråd
länk till Specialanvisningar för deltagande i bolagsstämman

Handlingarna finns även till påseende för delägarna från 1.4.2020 på LokalTapiola-gruppens hu-vudkontor, på adressen: Norrskensgränden 1, Esbo.

Förvaltningsrådets utlåtande bifogas till möteshandlingarna efter förvaltningsrådets möte som hålls 7.4.2020.


ANVISNINGAR FÖR DELTAGARE I BOLAGSSTÄMMAN


Deltagande och rösträtt

Rätt att delta i bolagsstämman har bolagets delägare som är försäkringstagarna och ägarna av garantiandelar enligt vad som bestämts i bolagsordningen. Försäkringstagare i bolaget har minst en röst på bolagsstämman samt en tilläggsröst för varje sparandel på fulla 1 700 euro vid ut-gången av år 2019. Om det sammanlagda beloppet av försäkringstagarens sparandelar översti-ger 7 000 000 euro, får man för den överstigande delen en tilläggsröst för varje sparandel på fulla 17 000 euro. Ägare av garantiandel har en röst per varje garantiandel.

Vid bolagsstämman får delägare för egen räkning eller genom fullmakt rösta med högst en tion-dedel av det vid stämman företrädda röstetalet, och det totala antalet röster som bygger på ga-rantiandelsägarnas garantiandelar får högst vara lika stort som det totala antalet röster som grundar sig på försäkringstagarnas försäkringar.

Anmälan

Delägare som önskar delta i bolagsstämman ska anmäla sitt deltagande till bolaget senast fre-dag 17.4.2020 kl. 16. Anmälan kan ske:

- på webbplatsen www.lahitapiola.fi/yhtiokokoukset
- per e-post på adressen yhtiokokous@lahitapiola.fi
- per telefon (09) 453 2867/040 716 0958/Ritva Nurmi
- per post på adressen LokalTapiola-gruppen/Ritva Nurmi, 02010 LOKALTAPIOLA

Anmälan måste ha kommit fram innan utgången av anmälningstiden.

Esbo 11.3.2019


LOKALTAPIOLA ÖMSESIDIGT LIVFÖRSÄKRINGSBOLAG

Styrelsen

-----------------------------------------------------------------------------

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutsfattande organ, där bolagets delägare använder sin yttrande- och rösträtt. Delägare i LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag är försäkringstagarna och garantiandelsägarna. Bolagsstämman väljer bl.a. förvaltningsrådets medlemmar och revisorer samt fattar beslut om fastställandet av bokslutet och beviljandet av ansvarsfrihet för medlemmar i förvaltningsorganen och verkställande direktören.

Fastställande av röstetal vid bolagsstämman


Rösterna för försäkringstagarna och garantiandelsägarna fastställs på bolagsstämman enligt bolagsordningen. Varje försäkringstagare i LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag har minst en röst på bolagsstämman samt därutöver en tilläggsröst för varje sparandel på fulla 1 700 euro vid utgången av föregående kalenderår. Om försäkringstagarens sammanlagda sparandelsbelopp överstiger 7 000 000 euro, har försäkringstagaren rätt till en tilläggsröst för varje överstigande sparandel på fulla 17 000 euro. Varje garantiandel ger en röst.


En delägare har med stöd av lagen rätt att få ett ärende som ankommer på bolagsstämman upptaget till behandling på stämman, om delägaren begär det skriftligen av styrelsen i så god tid att ärendet kan tas upp i stämmokallelsen.


Delägaren får delta i bolagsstämman och utöva sin rätt där genom ett ombud. Delägarens ombud ska uppvisa en daterad fullmakt eller på annat pålitligt sätt bevisa sin rätt att företräda delägaren.


En närvarande delägare har frågerätt i ärenden som behandlas på bolagsstämman.