Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Livförsäkringsbolag

LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag ger trygghet i olika livssituationer. Från oss får du liv- och sparlivförsäkringar samt kompletterande pensionslösningar för både privatpersoner och företag.

Bolagsstämma

LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag


KALLELSE TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA


Ordinarie bolagsstämma för LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag hålls tisdag 4.5.2021 kl. 09.30 på LokalTapiola-gruppens huvudkontor, på adressen Norrskensgränden 1, Esbo.


ÄRENDEN SOM BEHANDLAS PÅ BOLAGSSTÄMMAN

På bolagsstämman behandlas ärenden som enligt § 19 i bolagsordningen ankommer på den ordinarie bolagsstämman.

1 Öppnande av stämman

2 Mötestekniska ärenden

2.1 Val av ordförande för stämman och kallande av sekreterare

2.2 Godkännande av föredragningslistan som agenda för stämman

2.3 Val av protokolljusterare

2.4 Konstaterande av stämmans laglighet och beslutförhet

2.5 Konstaterande av närvarande delägare

3 Framläggande av bokslut och verksamhetsberättelse, revisionsberättelse och förvaltningsrådets utlåtande

4 Fastställande av bokslut och koncernbokslut

5 Beslut om användning av vinsten enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att av räkenskapsperiodens vinst på 63 282 010,73 euro överförs
63 082 010,73 euro till säkerhetsfonden, från vilken betalas en ränta på 4,2 % på garantikapitalet, dvs. 1 578 591,22 euro, och 200 000 euro överförs till dispositionsfonden.

Styrelsen kan fatta beslut om att tillgångarna som överförts till dispositionsfonden doneras till allmännyttiga eller därmed jämförbara ändamål.

6 Beslut om ansvarsfrihet

7 Fastställande av arvoden och ersättningsgrunder för resekostnader för förvaltningsrådsmedlemmar och revisorer


I bolaget höjdes mötesarvoden för förvaltningsrådsmedlemmarna förra gången år 2015. Arvoden föreslås justeras enligt följande:

• Månadsarvode på 2 500 euro (tidigare 2 000 euro) till förvaltningsrådets ordförande och till vice ordföranden 2 250 euro (tidigare 1 750 euro).
• Mötesarvode på 500 euro per möte till förvaltningsrådets ordförande och vice ordföranden och 1 000 euro per möte till övriga förvaltningsrådsmedlemmar (bibehålls oförändrade)
• Arvode på 500 euro per möte till förvaltningsrådets ordförande för deltagande i styrelsens möte (bibehålls oförändrat)
• Månadsarvode på 1 750 euro (tidigare 1 500 euro) till ordföranden för förvaltningsrådens samarbetsutskott och till vice ordföranden 1 250 euro (tidigare 1 000 euro)
• Mötesarvode på 500 euro till ordföranden och vice ordföranden samt medlemmarna i förvaltningsrådens samarbetsutskott (bibehålls oförändrat)
• Mötesarvode på 500 euro till alla medlemmar i övriga utskott som består av förvaltningsrådsmedlemmar (bibehålls oförändrat)

Förvaltningsrådsmedlemmarnas resekostnader föreslås ersättas som förut enligt skattestyrelsens vid respektive tidpunkt gällande beslut om maximiersättningar för skattefria resekostnader.

Revisorn har fått ersättning enligt faktura som bolaget godkänt.

För bolagsstämman föreslås att revisorens arvoden och ersättningsgrunder för resekostnader bibehålls oförändrade.

8 Antalet medlemmar i förvaltningsrådet och val av medlemmar

Förvaltningsrådets nuvarande sammansättning och medlemmarnas mandatperioder finns på bolagets webbplats.

Förvaltningsrådets utnämningsutskott föreslår att antalet förvaltningsrådsmedlemmar fastställs till 32.

I tur att avgå från förvaltningsrådet är Tiina Brandt, Marianne Heikkilä, Jukka Hertti, Suvi Honkanen, Heikki Hämäläinen, Jari-Vesa Isokotamäki, Jarkko Mettala, Marjut Nordström, Ville Raunio, Taru Tujunen, Päivi Uusitalo och Markku Äijälä.

Pekka Ilmivalta, vars mandatperiod skulle ha fortsatt fram till bolagsstämman år 2023, har avgått från förvaltningsrådet 1.9.2020. Jari Annala, vars mandatperiod skulle ha fortsatt fram till bolagsstämman år 2022, har meddelat att han avgår från förvaltningsrådet på stämmodagen 4.5.2021.

Utnämningsutskottet föreslår att av de förvaltningsrådsmedlemmar som står i tur att avgå om-väljs Tiina Brandt, Marianne Heikkilä, Heikki Hämäläinen, Marjut Nordström, Ville Raunio, Taru Tujunen och Päivi Uusitalo för en treårsperiod fram till den ordinarie bolagsstämman år 2024. Som nya förvaltningsrådsmedlemmar föreslås väljas Birgitta Forsström, Vesa Kallio, Jarmo Pietilä och Jari Valkola för en treårsperiod fram till den ordinarie bolagsstämman år 2024.


9 Antal revisorer och revisorssuppleanter samt val av dessa

Styrelsen föreslår på rekommendation av gransknings- och riskhanteringsutskottet, att som bolagets revisor för räkenskapsperioden, som upphör vid utgången av den nästa ordinarie bolags-stämman, väljs revisionssamfundet KPMG Oy Ab som har meddelat att CGR Timo Nummi ska utses som huvudansvarig revisor.

10 Avslutande av stämman

BOLAGSSTÄMMOHANDLINGAR

Handlingarna för bolagsstämman finns som bilaga till denna kallelse:

länk till bokslutet och revisionsberättelsen
länk till förvaltningsrådets utlåtande
länk till utnämningsutskottets förslag på val av förvaltningsråd

Handlingarna finns även till påseende för delägarna från 12.4.2021 på LokalTapiola-gruppens huvudkontor, på adressen: Norrskensgränden 1, Esbo.

ANVISNINGAR FÖR DELTAGARE I BOLAGSSTÄMMAN

Deltagande- och rösträtt

Rätt att delta i bolagsstämman har bolagets delägare som är försäkringstagarna och ägarna av garantiandelar enligt vad som bestämts i bolagsordningen. Försäkringstagare i bolaget har minst en röst på bolagsstämman samt en tilläggsröst för varje sparandel på fulla 1 700 euro vid utgången av år 2020. Om försäkringstagarens sammanlagda sparandelsbelopp överstiger 7 000 000 euro, har försäkringstagaren rätt till en tilläggsröst för varje sparandel på fulla 17 000 euro som överstiger 7 000 000 euro. Ägare av garantiandel har en röst per varje garantiandel.

Vid bolagsstämman får delägare för egen räkning eller genom fullmakt rösta med högst en tiondedel av det vid stämman företrädda röstetalet, och det totala antalet röster som bygger på garantiandelsägarnas garantiandelar får högst vara lika stort som det totala antalet röster som grundar sig på försäkringstagarnas försäkringar.

På grund av den exceptionella situationen till följd av den pågående coronapandemin avviker stämmoarrangemangen från det normala:

• Bolagsstämman hålls så komprimerad som möjligt så att den uppfyller de i lagen föreskrivna minimikraven. På stämman behandlas, på basis av komprimerat föredragningsmaterial, endast ärenden som krävs enligt lagen och bolagsordningen.
• Antalet personer som deltar i stämman begränsas så att antalet personer i samma utrymme inte överskrider det högsta tillåtna antalet personer som får delta i offentliga möten enligt myndighetsbestämmelser
• På stämman representeras bolaget fysiskt bara av de nödvändiga personerna, dvs. styrelseordföranden och verkställande direktören. Närvarande på stämman är också ordförande och sekreterare för stämman.
• Ingen servering ordnas på stämman.

På grund av den rådande situationen uppmanas bolagets delägare att allvarligt överväga om det denna gång är nödvändigt att delta i stämman.

Bolagets delägare kan också, om de så önskar, delta i stämmorna genom en befullmäktigad re-presentant genom att med en fullmakt befullmäktiga jurist Anne Lauriala eller en person som utsetts av denne att företräda sig och att använda talerätten vid stämman. Vänligen skicka begäran om fullmakt per e-post till adressen: yhtiokokous@lahitapiola.fi.

Vi önskar förståelse av bolagets delägare under de rådande särskilda förhållandena. Vi hoppas att situationen så snabbt som möjligt normaliseras och att bolagsstämmorna igen kan arrangeras normalt utan specialarrangemang.

Anmälan

Delägare som önskar delta i bolagsstämman ska anmäla sitt deltagande till bolaget senast tisdag 27.4.2021 kl. 16. Anmälan kan ske:
- på webbplatsen
- per e-post på adressen yhtiokokous@lahitapiola.fi
- per telefon (09) 453 2867/040 716 0958/Ritva Nurmi
- per post till adressen LokalTapiola-gruppen/Ritva Nurmi, 02010 LOKALTAPIOLA

Anmälan ska vara framme före utgången av anmälningstiden.

Esbo 9.3.2021
LOKALTAPIOLA ÖMSESIDIGT LIVFÖRSÄKRINGSBOLAG
Styrelsen

--------------------------------------------------------------------------------

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutsfattande organ, där bolagets delägare använder sin yttrande- och rösträtt. Delägare i LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag är försäkringstagarna och garantiandelsägarna. Bolagsstämman väljer bl.a. förvaltningsrådets medlemmar och revisorer samt fattar beslut om fastställandet av bokslutet och beviljandet av ansvarsfrihet för medlemmar i förvaltningsorganen och verkställande direktören.

Fastställande av röstetal vid bolagsstämman


Rösterna för försäkringstagarna och garantiandelsägarna fastställs på bolagsstämman enligt bolagsordningen. Varje försäkringstagare i LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag har minst en röst på bolagsstämman samt därutöver en tilläggsröst för varje sparandel på fulla 1 700 euro vid utgången av föregående kalenderår. Om försäkringstagarens sammanlagda sparandelsbelopp överstiger 7 000 000 euro, har försäkringstagaren rätt till en tilläggsröst för varje överstigande sparandel på fulla 17 000 euro. Varje garantiandel ger en röst.


En delägare har med stöd av lagen rätt att få ett ärende som ankommer på bolagsstämman upptaget till behandling på stämman, om delägaren begär det skriftligen av styrelsen i så god tid att ärendet kan tas upp i stämmokallelsen.


Delägaren får delta i bolagsstämman och utöva sin rätt där genom ett ombud. Delägarens ombud ska uppvisa en daterad fullmakt eller på annat pålitligt sätt bevisa sin rätt att företräda delägaren.


En närvarande delägare har frågerätt i ärenden som behandlas på bolagsstämman.