Livförsäkringsbolag

LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag ger trygghet i olika livssituationer. Från oss får du liv- och sparlivförsäkringar samt kompletterande pensionslösningar för både privatpersoner och företag.

Bolagsstämma

KALLELSE TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA

Ordinarie bolagsstämma för LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag hålls tisdag 21.5.2019 kl. 09.30 på LokalTapiola-gruppens huvudkontor, på adressen Norrskensgränden 1, Esbo.

ÄRENDEN SOM BEHANDLAS PÅ BOLAGSSTÄMMAN

På bolagsstämman behandlas ärenden som enligt § 19 i bolagsordningen ankommer på den ordinarie bo-lagsstämman.

Föredragningslistan för stämman är följande:

1 Öppnande av stämman

2 Mötestekniska ärenden

2.1 Val av ordförande för stämman och kallande av sekreterare

2.2 Godkännande av föredragningslistan som agenda för stämman

2.3 Val av protokolljusterare

2.4 Konstaterande av stämmans laglighet och beslutförhet

2.5 Konstaterande av närvarande delägare

3 Framläggande av bokslut och verksamhetsberättelse, revisionsberättelse och förvaltningsrådets utlå-tande

4 Fastställande av bokslut och koncernbokslut

5 Beslut om användning av vinsten enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att av räkenskapsperiodens vinst på 46 738 033,77 euro utdelas 4,5 procent dvs. 1 691 347,73 euro som ränta på garantikapitalet, 44 546 686,04 euro överförs till säkerhetsfonden och 500 000 euro överförs till dispositionsfonden.

Styrelsen kan fatta beslut om att tillgångarna som överförts till dispositionsfonden doneras till all-männyttiga eller liknande ändamål.

6 Beslut om ansvarsfrihet

7 Fastställande av arvoden och ersättningsgrunderna för resekostnader för förvaltningsrådsmedlemmar och revisorer

Arvoden för förvaltningsrådsmedlemmar har hittills betalats enligt följande:

  • Månadsarvode på 2 000 euro till ordföranden för förvaltningsrådet och 1 750 euro till vice ordfö-randen
  • Mötesarvode på 500 euro per möte till förvaltningsrådets ordförande och vice ordföranden och 1 000 euro per möte till övriga förvaltningsrådsmedlemmar
  • Arvode på 500 euro per möte till förvaltningsrådets ordförande för deltagande i styrelsens möte
  • Månadsarvode på 1 500 euro till ordföranden för förvaltningsrådens samarbetsutskott och 1 000 euro till vice ordföranden
  • Mötesarvode på 500 euro till ordföranden och vice ordföranden samt medlemmarna i förvalt-ningsrådens samarbetsutskott
  • Mötesarvode på 500 euro till alla medlemmar i övriga utskott som består av förvaltningsråds-medlemmar

Förvaltningsrådsmedlemmarnas resekostnader har ersatts enligt skattestyrelsens vid respektive tid-punkt gällande beslut om maximiersättningar för skattefria resekostnader.

Revisorn har fått ersättning enligt faktura som bolaget godkänt.

För bolagsstämman föreslås att arvoden och ersättningsgrunderna för resekostnader för förvalt-ningsrådsmedlemmar och revisorer hålls oförändrade.

8 Antalet medlemmar i förvaltningsrådet och val av medlemmar

Förvaltningsrådets nuvarande sammansättning och medlemmarnas mandatperioder finns på bolagets webbplats på adressen:

http://www.lahitapiola.fi/tietoa-lahitapiolasta/yhtiot/henkiyhtio/hallinto/hallintoneuvosto/hallintoneuvoston-jasenet

Förvaltningsrådets utnämningsutskott föreslår att antalet medlemmar i förvaltningsrådet fastställs till 34.

I tur att avgå från förvaltningsrådet är Jari Annala, Juha Kivelä, Petri Korhonen, Kati Käsmä, Arttu Laine, Saara Lampelo, Ari Nopanen, Susanna Paloheimo, Jukka Rinnevaara, Jarmo Rosendahl, Juhani Salo och Katja Saraketo.

Minna Metsälä, vars mandatperiod skulle ha fortsatt fram till bolagsstämman år 2021, har meddelat 27.1.2019 att hon avgår från förvaltningsrådet. Ralf Wickström, vars mandatperiod skulle ha fortsatt till ordinarie bolagsstämman år 2019, har avlidit 18.6.2018.

Utnämningsutskottet föreslår att av de förvaltningsrådsmedlemmar som står i tur att avgå omväljs Jari Annala, Juha Kivelä, Kati Käsmä, Arttu Laine, Jarmo Rosendahl och Katja Saraketo för en ny man-datperiod på tre år fram till den ordinarie bolagsstämman år 2022.

Som nya förvaltningsrådsmedlemmar fram till den ordinarie bolagsstämman år 2022 föreslås väljas Juha Aitamurto, Jukka Joensuu, Ari Monni, Ritva Pihlaja och Tarja Virtanen.

I stället för Minna Metsälä för hennes återstående mandatperiod fram till den ordinarie bolagsstäm-man år 2021 föreslås väljas Ville Raunio.

9 Antal revisorer och revisorssuppleanter samt val av dessa

För bolagsstämman föreslås att till bolagets revisor väljs revisionssamfundet KPMG Oy Ab som har meddelat att CGR Mikko Haavisto ska utses som huvudansvarig revisor.

10 Avslutande av stämman


BOLAGSSTÄMMOHANDLINGAR

Bolagsstämmohandlingarna finns som bilaga till denna kallelse:

länk till bokslutet
länk till revisionsberättelsen
länk till förvaltningsrådets utlåtande
länk till utnämningsutskottets förslag på val av förvaltningsråd

Handlingarna finns även till påseende för delägarna från 26.4.2019 på LokalTapiola-gruppens huvudkontor, på adressen: Norrskensgränden 1, Esbo.

ANVISNINGAR FÖR DELTAGARNA I BOLAGSSTÄMMAN

Deltagande och rösträtt

Rätt att delta i bolagsstämman har bolagets delägare som är försäkringstagarna och ägarna av garantiande-lar enligt vad som bestämts i bolagsordningen. Försäkringstagare i bolaget har minst en röst på bolags-stämman samt en tilläggsröst för varje sparandel på fulla 1 700 euro vid utgången av år 2018. Om försäk-ringstagarens sammanlagda sparandelsbelopp överstiger 7 000 000 euro, har försäkringstagaren rätt till en tilläggsröst för varje sparandel på fulla 17 000 euro som överstiger 7 000 000 euro. Ägare av garantiandel har en röst per varje garantiandel. Vid bolagsstämman får delägare för egen räkning eller genom fullmakt rösta med högst en tiondedel av det vid stämman företrädda röstetalet, och det totala antalet röster som bygger på garantiandelsägarnas garantiandelar får högst vara lika stort som det totala antalet röster som grundar sig på försäkringstagarnas försäkringar.

Anmälan

Delägare som önskar delta i bolagsstämman ska anmäla sitt deltagande till bolaget senast tisdag 14.5.2019 kl. 16. Anmälan kan ske:

  • på webbplatsen www.lahitapiola.fi/yhtiokokoukset
  • per e-post på adressen yhtiokokous@lahitapiola.fi
  • per telefon (09) 453 2867/040 716 0958/Ritva Nurmi
  • per post på adressen LokalTapiola-gruppen/Ritva Nurmi, 02010 LOKALTAPIOLA

Anmälan ska vara framme före utgången av anmälningstiden.

Esbo 26.3.2019

LOKALTAPIOLA ÖMSESIDIGT LIVFÖRSÄKRINGSBOLAG
Styrelsen


Bolagsstämman är bolagets högsta beslutsfattande organ, där bolagets delägare använder sin yttrande- och rösträtt. Delägare i LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag är försäkringstagarna och garantiandelsägarna. Bolagsstämman väljer bl.a. förvaltningsrådets medlemmar och revisorer samt fattar beslut om fastställandet av bokslutet och beviljandet av ansvarsfrihet för medlemmar i förvaltningsorganen och verkställande direktören.

Fastställande av röstetal vid bolagsstämman


Rösterna för försäkringstagarna och garantiandelsägarna fastställs på bolagsstämman enligt bolagsordningen. Varje försäkringstagare i LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag har minst en röst på bolagsstämman samt därutöver en tilläggsröst för varje sparandel på fulla 1 700 euro vid utgången av föregående kalenderår. Om försäkringstagarens sammanlagda sparandelsbelopp överstiger 7 000 000 euro, har försäkringstagaren rätt till en tilläggsröst för varje överstigande sparandel på fulla 17 000 euro. Varje garantiandel ger en röst.


En delägare har med stöd av lagen rätt att få ett ärende som ankommer på bolagsstämman upptaget till behandling på stämman, om delägaren begär det skriftligen av styrelsen i så god tid att ärendet kan tas upp i stämmokallelsen.


Delägaren får delta i bolagsstämman och utöva sin rätt där genom ett ombud. Delägarens ombud ska uppvisa en daterad fullmakt eller på annat pålitligt sätt bevisa sin rätt att företräda delägaren.


En närvarande delägare har frågerätt i ärenden som behandlas på bolagsstämman.