Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Livförsäkringsbolag

LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag ger trygghet i olika livssituationer. Från oss får du liv- och sparlivförsäkringar samt kompletterande pensionslösningar för både privatpersoner och företag.

Bolagsstämma

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutsfattande organ, där bolagets delägare använder sin yttrande- och rösträtt. Delägare i LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag är försäkringstagarna och garantiandelsägarna. Bolagsstämman väljer bl.a. förvaltningsrådets medlemmar och revisorer samt fattar beslut om fastställandet av bokslutet och beviljandet av ansvarsfrihet för medlemmar i förvaltningsorganen och verkställande direktören.

Fastställande av röstetal vid bolagsstämman


Rösterna för försäkringstagarna och garantiandelsägarna fastställs på bolagsstämman enligt bolagsordningen. Varje försäkringstagare i LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag har minst en röst på bolagsstämman samt därutöver en tilläggsröst för varje sparandel på fulla 1 700 euro vid utgången av föregående kalenderår. Om försäkringstagarens sammanlagda sparandelsbelopp överstiger 7 000 000 euro, har försäkringstagaren rätt till en tilläggsröst för varje överstigande sparandel på fulla 17 000 euro. Varje garantiandel ger en röst.


En delägare har med stöd av lagen rätt att få ett ärende som ankommer på bolagsstämman upptaget till behandling på stämman, om delägaren begär det skriftligen av styrelsen i så god tid att ärendet kan tas upp i stämmokallelsen.


Delägaren får delta i bolagsstämman och utöva sin rätt där genom ett ombud. Delägarens ombud ska uppvisa en daterad fullmakt eller på annat pålitligt sätt bevisa sin rätt att företräda delägaren.


En närvarande delägare har frågerätt i ärenden som behandlas på bolagsstämman.