Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

Livförsäkringsbolag

LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag ger trygghet i olika livssituationer. Från oss får du liv- och sparlivförsäkringar samt kompletterande pensionslösningar för både privatpersoner och företag.

Förvaltningsmodell och ägare

LokalTapiola-gruppens förvaltningsprinciper och -modell

I förvaltningen av LokalTapiola-gruppens bolag iakttas god förvaltning, som grundar sig på lagstiftningen som gäller finans- och försäkringsbranschen, på föreskrifter och anvisningar som Finansinspektionen utfärdat och i tillämpliga delar på gällande corporate governance-rekommendationer. God förvaltning har som mål att säkerställa framförallt ägarstyrningens funktion och verksamhetens genomskinlighet.

LokalTapiola-gruppens förvaltningsmodell bygger på ömsesidighet. Delägare i LokalTapiola-gruppens försäkringsbolag är försäkringstagarna samt i LokalTapiola regionbolag och LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag även garantiandelsägarna.
I de ömsesidiga försäkringsbolagen blir försäkringstagarna delägare direkt när försäkringen tecknas, utan tilläggsplacering i bolaget. Garantiandelarna, i bolag som har sådana, ägs av de andra ömsesidiga försäkringsbolagen i gruppen. Alla aktier i LokalTapiola-gruppens aktiebolag inom finansbranschen samt i bolaget för fastighetsplaceringar ägs av de andra bolagen i gruppen. Styrelserna för LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag och LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag har en likadan sammansättning och LokalTapiola-gruppens chefdirektör som styrelseordförande.

På grund av den ömsesidiga bolagsformen och den breda ägarbasen har förvaltningsråden en viktig roll och övervakningsuppgift i bolagen, vilket avviker från börsnoterade bolag. Förvaltningsrådet väljer bl.a. styrelsemedlemmar och beslutar om åtgärder som gäller en betydande inskränkning eller utvidgning av bolagets verksamhet.

Bolaget har lämnat en separat utredning om sitt förvaltnings- och styrsystem i årsredovisningen i enlighet med rekommendation i uppförandekoden för börsnoterade företag i Finland.

Ägare av LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag

Delägare i LokalTapiola Ömsesidigt Livförsäkringsbolag är försäkringstagarna och garantiandelsägarna.

På bolagsstämman för LokalTapiola Livbolag har varje försäkringstagare minst en röst samt en tilläggsröst för respektive sparandel på fulla 1 700 euro vid utgången av föregående kalenderår. Om försäkringstagarens sammanlagda sparandelsbelopp överstiger 7 000 000 euro, har försäkringstagaren rätt till en tilläggsröst för respektive sparandel på fulla 17 000 euro som överstiger 7 000 000 euro.

Bolagets garantikapital är 37 585 505,12 euro och det fördelas i 745 000 garantiandelar av vilka LokalTapiola Ömsesidigt Försäkringsbolag äger 66,7 % och regionbolagen som ingår i LokalTapiola-gruppen äger 33,3 %. Varje garantiandel ger en röst.

Garantiandelarnas röstetal på bolagsstämman varierar årligen utifrån antalet försäkringstagare och sparbeloppet, men utgör under fem procent av det totala röstetalet. En delägare kan rösta med högst 10 procent av röstetalet på bolagsstämman och röstetalet för garantiandelar kan vara högst lika stort som försäkringstagarnas röstetal.