Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Ekonomi31.10.2023

När Päivis pappa avled var Päivi tvungen att ta ett lån på 60 000 euro bara för arvsskattens skull

Många funderar på hur de kan hjälpa arvingarna att klara av arvsskatten. Ett alternativ är placeringsförsäkring.

Arvsskatten verkställs på hela egendomens värde. Det här kan överraska eftersom arvsskatten kan vara tiotusentals euro, beroende på arvets storlek.

I Finland är arv skattefria upp till 20 000 euro men efter det skattepliktiga. Problem kan uppstå till exempel om du ärver en bostad eller skog men inte har tillräckligt med pengar. Ibland har arvlåtaren inte tänkt på det.

Femtioåriga Päivi som bor i Nyland berättar att arvskatten egentligen inte kom som en överraskning. Hennes pappa var redan gammal och Päivi det enda barnet och därmed var det klart att hon ensam ärver föräldrarnas hus.

Saken konkretiserades när arvet blev aktuellt.

– På grund av arvsskatten var jag tvungen att ta lån eftersom jag inte hade sparat en så stor summa. Lånet var cirka 60 000 euro, säger Päivi.

Att sälja bostaden skulle ha varit svårt. Huset är gammalt och det skulle säkert ha tagit länge att sälja det. Samtidigt kom känslorna med i spel: Päivi ville inte sälja föräldrarnas hus.

– Jag hade inte ens tänkt på en livförsäkring före det här hände.

Lyckligtvis hade Päivi en egen bostad som hon kunde ställa som säkerhet för lånet. Om hon inte hade fått lånet eller varit tvungen att sälja bostaden, hade situationen blivit svår, eftersom arvsskatten oberoende ska betalas.

Nu har Päivi inte längre lån och saken har ordnat sig på bästa sätt: Päivis dotter köpte huset och bor nu där.

Efteråt har hon tänkt på hur man kunde ha förberett sig på situationen. Det hade varit lättare om föräldrarna hade förutsett arvsskatten eller om de tillsammans hade diskuterat hur egendomen kunde fördelas. Hon har även funderat på om någon typ av livförsäkring hade varit till hjälp i att betala arvsskatten.

Päivis pappa hade emellertid en minnessjukdom under de sista åren och därför gick det inte längre att diskutera de här sakerna.

– Jag hade inte ens tänkt på en livförsäkring före arvsskatten blev ett faktum, säger Päivi.

Många funderar på arvsskatten ur arvingarnas synvinkel

Äldre finländare har nu rekordmycket förmögenhet och allt fler funderar på hur det lönar sig att överlåta egendomen till arvingarna.

Enligt Statistikcentralens senaste undersökning om förmögenheten som gjordes år 2019, var medianen för nettoförmögenheten i hushåll där invånarna är över 75 år gamla cirka 163 000 euro. Summan har aldrig tidigare varit så här stor.

LokalTapiolas jurist Mika Lehto berättar att förberedelser inför arvsskatten ofta tas upp i diskussioner om kundernas försäkringslösningar.

– Ofta funderar kunden på hur deras bortgång orsakar olika kostnader för arvingarna, varav arvsskatten är ett exempel. Det är inte ovanligt att man måste ta lån såsom Päivi, säger han.

Orsaken kan helt enkelt vara att skatten kan uppgå till tiotusentals euro beroende på arvets storlek.

Enligt LokalTapiolas exempelberäkning är arvsskatten för en bröstarvinge, till exempel ett barn, cirka 65 700 euro på en förmögenhet på över 400 000 euro. Arvtagaren kan betala arvsskatten i två poster men trots det är en post över 30 000 euro.

Tillgångarna i en placeringsförsäkring betalas direkt till förmånstagarna före arvskiftet.

Enligt en enkät LokalTapiola gjorde nyligen är det allt vanligare att äldre finländare funderar på sitt arv. Av de som är över 75 år gamla funderade hela 61 procent på sitt arv.

Många berättade att de har förberett sig med testamente och förskott på arv.

Vissa har tecknat en liv- eller placeringsförsäkring som en del av arvsplaneringen. En liv- eller placeringsförsäkring är ett bra sätt att förbereda sig på arvsskatter och se till att arvingen har pengar att betala skatten.

En placeringsförsäkring kan vara till hjälp i arvsplaneringen

Ett enkelt sätt att förbereda sig på sitt arv och eventuella arvsskatter är att teckna en placeringsförsäkring.

Placeringsförsäkringen är en kombination av sparande, investering och livförsäkring. Det betyder att försäkringstagaren kan använda sparbeloppet under sin livstid men namnger förmånstagarna som tillgångarna i placeringsförsäkringen betalas till om försäkringstagaren avlider. Vem som helst kan väljas till förmånstagare.

Via en placeringsförsäkring går det enkelt att allokera tillgångar exempelvis till barnbarnen utan att de måste delta i utredningen av dödsboets saker.

– Om den försäkrade avlider räknas dödsboets eventuella övriga investeringar, till exempel fonder, som dödsboets egendom. I arvskiftet skiftas de enligt den lagstadgade ärvdabalken eller ett eventuellt testamente. Sparbeloppet som intjänats i placeringsförsäkringen betalas däremot direkt till förmånstagarna och i allmänhet redan före arvskiftet, säger Lehto.

Tillgångarna i placeringsförsäkringen kan hjälpa till att betala arvsskatten. Då behöver du kanske inte realisera till exempel egen fast egendom eller egna investeringar.

Enligt Lehto är en placeringsförsäkring ett enklare sätt att bestämma om egendomen än ett testamente.

– Vid dödsfall hör tillgångarna i regel inte till dödsboet utan de betalas direkt till de valda förmånstagarna. Då kan sparbeloppet användas till att betala exempelvis arvsskatten eller återstående lån.

Lehto uppmuntrar alla att bekanta sig med de möjligheter placeringsförsäkringen ger. En placeringsförsäkring kan ha en viktig roll när du funderar på hur du kan göra arvingarnas ekonomiska situation lättare.

  • Placeringsförsäkringen är ett sätt att spara och investera på lång sikt. Den ger olika förmåner och flexibilitet.

  • Du kan inkludera flera investeringsobjekt i placeringsförsäkringen och byta investeringsobjekt inom avtalet utan skattepåföljder.

  • Skatten betalas först när du tar ut sparbelopp. Placeringsförsäkringen har inte heller någon maximisumma som till exempel ett aktiesparkonto.

  • Placeringsförsäkringen erbjuder ett stort utbud av investeringar och gör det möjligt att investera omfattande i olika tillgångsklasser. Hos LokalTapiola får du tillgång till objekt som vanligtvis endast stora investerare har tillgång till, exempelvis fastigheter och kapitalinvesteringar. Du kan även investera i kostnadseffektiva Seligson & Co. Kapitalförvaltningsportföljer. Läs mer om LokalTapiolas placeringsförsäkring.

Artikeln har tidigare publicerats som kommersiellt innehåll i HS Visio.