Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Ekonomi24.10.2023

Fonden Seligson & Co Emerging Markets blir LokalTapiola Tillväxtmarknader ESG – investerar framöver direkt i aktier

Fonden Seligson & Co Emerging Markets ändras till LokalTapiola Tillväxtmarknader ESG. Även framöver investerar fonden med bred diversifiering på tillväxtmarknader, men investeringarna görs direkt i aktier i stället för i fonder. Fondens portföljförvaltning handhas av LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab.

Obs. Fondens namn LokalTapiola Tillväxtmarknader, ytterligare information i meddelandet den 15 februari 2024.

Fonden blir förenlig med artikel 8 i EU:s förordning om offentliggörande av information om hållbar finansiering, det vill säga den strävar efter att vid sidan av sina övriga egenskaper främja miljömässiga och sociala egenskaper.

Förändringen syftar till lägre kostnader, ökad transparens och en mer hållbar investeringsportfölj.

Förändringarna sker stegvis:

24.10.2023 - 30.11.2023 Fondens verksamhet förblir oförändrad.

1.12.2023 Fondens portföljförvaltning överförs till LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab och ändringen av fondens investeringsobjekt enligt den nya investeringspolitiken inleds. Fondens värdeberäkningstidpunkt ändras.

1.3.2024 Fondens nya stadgar träder i kraft.

Portföljförvaltaren

Fondens portföljförvaltning överförs 1.12.2023 till LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab.  Ändringen av fondens investeringsobjekt enligt den nya investeringspolitiken inleds.

Värdeberäkningstidpunkt

Fondens värdeberäkningstidpunkt från och med 1.12.2023:

Placeringarna värderas till värdeberäkningsdagens officiella slutkurs eller sista tillgängliga värderingsnivå. Innehav som anges i utländsk valuta omräknas till euro enligt noteringarna klockan 18. Värdet beräknas och offentliggörs på bankdagen som följer efter värdeberäkningsdagen.

Fondens namn

Fondens namn är Placeringsfond LokalTapiola Tillväxtmarknader ESG, på finska Sijoitusrahasto LähiTapiola Kehittyvät Markkinat ESG och på engelska Mutual Fund LocalTapiola ESG Emerging Markets.

Investeringspolitik

Placeringsfonden LokalTapiola Tillväxtmarknader ESG är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar sina tillgångar med bred diversifiering på tillväxtmarknader. Fonden investerar i bolag som är noterade på tillväxtmarknader eller i företag av vars verksamhet en betydande del kommer från tillväxtmarknader.

Målet för fondens investeringspolitik förändras inte, dvs. målet är att ge placeraren en total avkastning som motsvarar avkastningen på tillväxtmarknaderna, med hänsyn tagen till fondens kostnader.

Investeringsobjekten väljs ut baserat på kapitalförvaltaren LokalTapiola Kapitalförvaltnings kvantitativa analyser. I valet av aktier används ESG-betyg som finns tillgängliga för företagen som fonden investerar i.

I fondens investeringsbeslut beaktas hållbarhetsfaktorer (ESG) som påverkar investeringsobjekten, hållbarhetsrisker som kan påverka investeringarnas värde samt de huvudsakliga negativa hållbarhetskonsekvenserna som investeringsobjektens verksamhet orsakar i enlighet med LokalTapiola Kapitalförvaltningskoncernens principer för hållbar investeringsverksamhet. Fondens utveckling jämförs i rapporteringen med indexet Morningstar Emerging Markets Large Cap Target Market Exposure NR EUR.

Kostnader

Förändringen syftar till en lägre kostnadsbörda på lång sikt

 • Från och med den 1 mars 2024 kommer det årliga förvaltningsarvodet som tas ut från fondens tillgångar att vara 0,58 %. Framöver kommer förvaltningsarvodet också att inkludera förvarings- och förvaringsinstitutavgiften.

 • De löpande kostnader som belastar fondens avkastning förväntas minska, eftersom kostnaderna för de placeringsfonder som fonden investerade i uteblir när fonden framöver investerar direkt i aktier och inte via andra placeringsfonder. År 2022 var fondens löpande kostnader 0,64 %. Efter genomförandet av förändringarna förväntas de löpande kostnaderna förbli oförändrade eller minska på längre sikt (uppskattning 0,59 %).

 • Enligt portföljförvaltaren LokalTapiola Kapitalförvaltnings uppskattning är investeringsförändringarnas kostnadseffekt av engångsnatur 0,2 % av fondens värde.

 • Fondens nya namn Placeringsfond LokalTapiola Tillväxtmarknader ESG.

 • Portföljförvaltare LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab.

 • Från en fondandelsfond till en fond som investerar direkt i aktier och en ESG-fond i enlighet med artikel 8.

 • Förvaltningsarvode som tas ut av fonden: Det maximala beloppet enligt stadgarna förblir oförändrat på 0,60 %. Förvaltningsarvodet som tas ut är framöver 0,58 % (tidigare 0,34 %) och det innehåller också förvarings- och förvaringsinstitutavgiften. De löpande kostnaderna förväntas förbli desamma eller minska.

 • Kostnadseffekten av engångsnatur på grund av förändringen 0,2 %.

 • Tidsgränsen för teckning och inlösen är från och med den 1.3.2024 kl. 15 (tidigare kl. 16).

 • Värdeberäkningstidpunkten ändras.

 • Det årliga fasta förvaltningsarvodet för fonderna som är investeringsobjekt är högst 2,0 %. Mottagarfonderna kan dessutom ta ut avkastningsbundna arvoden.

 • Om placeringstiden är under 30 dagar, kan Fondbolaget vid inlösning debitera en transaktionsersättning, som kan vara högst 2 % av fondandelens värde. Denna provision betalas i sin helhet till Fonden.

Finansinspektionen har fastställt stadgarna 18.10.2023, och de träder i kraft 1.3.2024.

Förändringarna kräver inte några åtgärder från andelsägarnas sida och förändringen medför inte några skatteföljder för kunden.

De nya stadgarna finns här (pdf) eller kan beställas från kundtjänst, där du också får mer information vid behov:

 • Seligson & Co:s kundtjänst info@seligson.fi eller per telefon 09 6817 8200 (vardagar 9–17).

 • LokalTapiolas kundtjänst för sparande och placering 09-453 8500 (vardagar 9–17)

Innehållet i meddelandet har preciserats 1.11.2023.