<link rel="stylesheet" href="/cs/chat/stylesheets/lahitapiola-chat.css"/>
Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten
LokalTapiola Österbotten Ekonomi 13.8.2023

Österbotten: ”Vår tillväxt visar att kunderna har ett stort förtroende för våra försäkringstjänster”

LokalTapiola Österbottens solvens är fortsättningsvis stark. Bolaget betalade 15,9 miljoner euro i ersättningar till sina kunder under årets första halvår. Resultatet gör det möjligt att utveckla tjänsterna och förmånerna för ägarkunderna även i fortsättningen.

Kommentarer från LokalTapiola Österbottens verkställande direktör Joel Sunabacka:

”Utvecklingen har varit positiv under den första halvan av år 2023. Premieinkomsten och antalet kunder ökade , vilket visar att österbottningarna har ett stort förtroende för våra försäkringstjänster. Inflationen och den kraftiga kostnadsstegringen i samhället har försvagat finländarnas ekonomi under året, men enligt flera enkäter som mäter konsumentbeteendet vill finländarna trots allt inte minska på sitt försäkringsskydd.

LokalTapiola Österbotten har för sin del stött sina ägarkunder genom att inte höja priserna under 2023 . Vi är ett kundägt bolag och i och med det här prissättningsbeslutet ville vi hjälpa våra kunder och delvis bära inflationen för dem i en tid när fler än vanligt haft ekonomiska bekymmer. Det var ett beslut som satte oss under kostnadspress, men som ändå visade sig vara ett gott beslut i och med att fler österbottningar sökt sig till oss.

Under årets första sex månader fick vi 1516 nya kunder och vår marknadsandel för trafikförsäkringsbeståndet ligger på 42,8 % (jämfört med 40,7 % i juni år 2022). Vår starka tillväxt och höga marknadsandel visar att österbottningarna har ett starkt förtroende för oss som ett lokalt livstrygghetsbolag.

Det har även förekommit utmaningar i vår verksamhetsmiljö . Den kraftiga inflationen har lett till att våra driftskostnader stigit och som en följd av ett ökat kundantal har även de utbetalda ersättningsbeloppen ökat och lönsamheten har sjunkit. Efterfrågan på hälsoförsäkringar har ökat då människorna åter aktiverat sig efter coronarestriktionerna, vilket även lett till att skadekostnaden stigit. I helhet har ersättningskostnaderna ökat på grund av fler skador, inflationen, nedskärningarna av FPA-ersättningarna och ersättningarna för storskador.

LokalTapiola Österbotten är ett bolag som ägs av sina kunder och som vill stöda livskraften i sin region. Vår styrelse beslöt på våren att 400 000 euro av förra årets resultat ska delas ut till allmännyttiga aktörer . Under våren fick våra kunder ansöka om bidrag och vi har gjort donationer till bl.a. frivilliga brandkårsföreningar och sjöräddningsföreningar. Vi har även deltagit i finansieringen av den nya trafikparken för barn som byggs i Metviken i Vasa. Under hösten kommer vi att offentliggöra fler donationer som främjar trygghet och trivsel i närmiljön samt psykiskt välmående. Vi sponsrar årligen även ett hundratal olika idrottsföreningar och -lag för att främja ungas motion.

Vi har även gjort ett omfattande arbete för att göra LokalTapiola Österbotten ännu mera kundfokuserat . Ett exempel på det är att vi har fokuserat på att öka våra kunders användning av den papperslösa tjänsten (dvs. inga pappersfakturor skickas, utan kunden får alla sina fakturor och försäkringshandlingar smidigt samlade i vår nättjänst). Antalet kunder med papperslös tjänst har per juni månad ökat med ca 5.600 st/6,6 %-enheter från början av året. Totalt har 35 % av kunderna aktiverat tjänsten, vilket även innebär en avsevärd minskning av pappersanvändningen.”

Centrala resultatfaktorer för LokalTapiola Österbotten januari–juni 2023


Premieinkomsten för direktförsäkring var 33,5 miljoner euro och ökningen jämfört med förra året 6,1 procent. LokalTapiola Österbottens höga kundlojalitet och goda försäljning i samtliga österbottniska städer och kommuner stöder den positiva utvecklingen av premieinkomsten.

Ersättningskostnaderna var 18,5 miljoner euro och riskprocenten som beskriver den egentliga försäkringsverksamhetens lönsamhet var 59,9 %. Inflationen höjde även driftskostnaderna som ökade 11,5 procent jämfört med samma period föregående år.

LokalTapiola Österbottens försäkringstekniska bidrag inom skadeförsäkringsverksamheten var 1,2 miljoner euro. Det försäkringstekniska bidraget utgörs av premieintäkterna minskade med ersättningskostnaderna och driftskostnaderna. Den försäkringstekniska lönsamheten mätt enligt totalkostnadsprocenten var 95,0 procent.

LokalTapiola Österbottens totalresultat var 7,1 miljoner euro och rörelseresultat 4,8 miljoner euro. Totalresultatet påverkades särskilt av den positiva utvecklingen inom placeringsverksamheten och placeringsavkastningen enligt gängse värden var 2,9 procent.

Nyckeltal, ersättningar och kundförmåner

Till LokalTapiola Österbottens kunder betalades ersättningar till ett belopp av 15,9 miljoner euro. Till kunderna betalades dessutom 2,7 miljoner euro som helkundsförmåner och 1,0 miljoner euro som S-gruppens Bonus för premierna.

LokalTapiola Österbottens nyckeltal

1–6/2023

1–6/2022

1–12/2022

Premieinkomst för direktförsäkring, miljoner euro

33,5

31,6

56,1

Ändring av premieinkomsten för direktförsäkring, %

6,1 %

4,5 %

5,2 %

Totalkostnadsprocent exklusive beräkningsräntekostnad

95,0 %

81,3 %

81,9 %

Riskprocent

59,9 %

48,2 %

49,0 %

Omkostnadsprocent

35,1 %

33,1 %

32,9 %

Nettointäkt av placeringsverksamheten enligt gängse värden, %

2,9 %

-7,3 %

-6,5 %

Rörelseresultat, miljoner euro

4,8

5,5

10,2

Totalresultat, miljoner euro

7,1

-10,1

-3,7

Kapitaltäckningsgrad i slutet av rapportperioden, %

283,9 %

335,6 %

332, 6%

Siffrorna är oreviderade.


Tilläggsuppgifter: Joel Sunabacka, verkställande direktör, 040 759 4062, joel.sunabacka@lahitapiola.fi