Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
LokalTapiola NylandSäkerhet16.9.2022

Risker att ta ibruk en eldstad - många har inte en fungerande brandvarnare

Enligt LokalTapiolas enkät upplever merparten av de som bor i Nyland att en brand är den största skaderisken i hemmet. I och med energikrisen kan ökad vedeldning öka risken för farliga situationer, vilket betonar vikten av beredskap. Ändå finns det till exempel inte ens en fungerande brandvarnare i alla hem.

Vellamo

I LokalTapiolas enkät Vardagsgranskning utreddes vilka skador som kan inträffa i hushållen, som finländarna är mest oroade över. Av respondenterna på LokalTapiola Nylands område* berättade 44 % att de är oroade över bränder eller andra brandskador och knappt 40 procent är oroade över läckage eller andra vattenskador.

Enligt resultaten upplevs bränder vara en klart större skaderisk än till exempel bostadsinbrott, stöld eller stormskador.

Efter en lång paus eller i början av eldningssäsongen lönar det sig alltid att värma eldstaden långsamt. Plötslig uppvärmning eller för stor vedmängd kan skada eldstaden eller öka risken för dåligt drag, varvid röken inte börjar dras ut.

– De gamla goda säkerhetstipsen gäller fortfarande: öppna eldstadens spjäll i tid, bränn bara torr ved och följ med hur skorstenen börjar dra. I början ska man inte rada in fullt med ved i eldstaden, utan till exempel börja med en tredjedel av eldstadens volym, säger Göran Ahlgren, ersättningsdirektör på LokalTapiola Nyland.

För att förebygga bränder ska du även i början av eldningssäsongen kontrollera att bostadens brandvarnare och primärsläckningsutrustning är i skick. I LokalTapiolas enkät Vardagsgranskning fick finländare också svara på frågor om hur de har förberett sig på bränder i hemmet.

87 procent av invånarna på LokalTapiola Nylands område säger att de har en fungerande brandvarnare i hemmet. Nästan två tredjedelar har en brandfilt och en tredjedel har en brandsläckare – och de uppskattar också att de vet hur den vid behov ska användas.

- Om en brand uppstår, är de första stunderna avgörande vad gäller primärsläckning. En fungerande brandvarnare hjälper att upptäcka en begynnande brand, även om du inte själv är i rummet, säger Ahlgren.

Tips för tryggt eldande när den kalla årstiden börjar

• Värm försiktigt upp en eldstad som är kall. En för snabb och kraftig eldning kan orsaka rök- och sotskador samt skada eldstaden och skorstenen.
• Elda med torr och ren ved. Det är bra att börja med små klabbar. Bränn inte sopor i eldstaden för det kan skada skorstenen och ge upphov till skadliga finpartiklar.
• Kom ihåg sotningen. Du kan läsa mera om sotningsreformen år 2019 och beställning av sotare till exempel på inrikesministeriets webbplats. Genom sotning kan man förhindra sotbränder och upptäcka skador på eldstaden. I sotarens uppgifter ingår också att ge anvisningar om hur man använder eldstaden.
• Har du flyttat till stugan för att distansarbeta? I sådana fall kan eldstaden i fritidsbostaden behöva sotas oftare än vart tredje år, om du eldar mycket.
• Använd ett lockförsett eldsäkert kärl för askan. Aska kan ibland glöda i flera dagar, så den ska hanteras med försiktighet.
• Se till att luften cirkulerar under tiden du eldar. Öppna spjällen i tid och stäng dem först när glöden helt har brunnit ut. Detta hindrar att os och små partiklar tar sig ut i rummet. Os dvs. kolmonoxid i stora mängder är en livsfarlig gas för människor vilken vi inte kan upptäcka med våra sinnen.
• Försäkra dig om att brandvarnarna och eventuella kolmonoxidvarnare fungerar.

Tilläggsinfo:
Göran Ahlgren, ersättningsdirektör, LokalTapiola Nyland, 0400-711 562, goran.ahlgren@lahitapiola.fi
Christoffer Wickholm, marknadsföringschef, LokalTapiola Nyland, 040-500 6030, christoffer.wickholm@lahitapiola.fi