Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
LokalTapiola ÖsterbottenEkonomi13.2.2022

LokalTapiola Österbottens tillväxt fortsatte och resultatet var starkt

LokalTapiola Österbottens har ett starkt år bakom sig. Totalresultat för år 2021 var 19,4 miljoner euro och rörelseresultat 10,6 miljoner euro. Den positiva utvecklingen av resultatet främjades av goda resultat inom både försäkrings- och placeringsverksamheten.

- LokalTapiola Österbottens resultat år 2021 var exceptionellt bra. Resultaten från både försäkrings- och placeringsverksamheten utvecklades positivt och bolagets solvens stärktes ytterligare. Kapitaltäckningsgraden i slutet av rapportperioden uppgår till 276 procent. Det här skapar en utmärkt grund för att öka våra ägarkunders förmåner och för att på ett långsiktigt och kundinriktat sätt utveckla vår affärsverksamhet till nytta för våra person-, företags- och lantbrukskunder. För närvarande satsar vi speciellt på utvecklandet av datasystem och datasäkerhet samt på att utvidga förmånerna för våra ägarkunder. Att utveckla personalens kunnande är också ett av våra fokusområden, säger LokalTapiola Österbottens vd Pasi Haarala.

- Grunden i vårt hållbarhetsarbete är att vi är kundägda och har en aktiv roll regionalt. Målet i vår verksamhet är att bygga upp ett hållbart välbefinnande hos våra ägarkunder samt i det lokala samhället. Skadeförebyggande verksamhet är en viktig del av vårt ansvarsarbete på lokalt plan i Österbotten. I praktiken syns det till exempel genom kostnadsfria brandsläckar- och elgranskningar, installation av vattenläckagelarm, första hjälp-utbildningar och reflexvästdonationer. Under det gångna året har vi donerat närmare 100.000 euro från vår dispositionsfond till de frivilliga brandkårerna samt till föreningar som arbetar med miljöfrågor och psykiskt välmående, säger Haarala.

Centrala resultatfaktorer för LokalTapiola Österbotten år 2021

Premieinkomsten för direktförsäljning var 53,4 miljoner euro och ökningen jämfört med året innan var 4,8 procent (50,9 milj. år 2020). Den positiva utvecklingen av premieinkomsten stöds av LokalTapiola Österbottens höga kundlojalitet och goda försäljning.

- Förra året uppnådde vi en viktig milstolpe när vår marknadsandel översteg 40 procent (Traficom). Vår lokala och personliga kundbetjäning har uppskattats även under undantagsförhållanden och perioder av tuffa restriktioner, vilket syns tydligt i ökningen av antalet kunder, konstaterar Haarala.

Coronarestriktionerna har fortsättningsvis påverkat ersättningsbeloppen - särskilt gällande reseförsäkringar - och ersättningsbeloppen har varit på en lägre nivå än före pandemin. Ur ett helhetsperspektiv har skadeutvecklingen varit måttlig men i många försäkringsgrenar är skadeutvecklingen återigen på samma nivå som före pandemin. Ersättningskostnaderna för direktförsäljning var 27,4 miljoner euro och den försäkringstekniska lönsamheten mätt med totalkostnadsprocenten var 87,4 procent.

Administrationen av LokalTapiola-fonderna överläts i slutet av år 2021 till Seligson & Co Fondbolag Abp, som ägs av LokalTapiola-gruppen. Överlåtandet möjliggör en mera kostnadseffektiv förvaltning av LokalTapiola-fonderna och en smidigare utveckling av fondaffärsverksamheten. Samtidigt sålde LokalTapiola-gruppen sitt ägande i S-Banken.
LokalTapiola-gruppens strategiska samarbetet med S-gruppen fortsätter. Vi har ingått ett fortsatt avtal om bonussamarbete med S-gruppen, vilket betyder att våra ägarkunder även i fortsättningen får S-bonus för premier de betalar till LokalTapiola-gruppen.

Nyckeltal, ersättningar och kundförmåner

Till LokalTapiola Österbottens kunder betalades under fjolåret ersättningar till ett belopp av 32,2 miljoner euro. Dessutom betalades 4,7 miljoner euro som helkundsförmåner och 1,8 miljoner euro som S-gruppens bonus för försäkringspremierna.

LokalTapiola Österbottens nyckeltal

1-12/2021

1-12/2020

Premieinkomst för direktförsäkring, miljoner euro

53,4

50,9

Förändring av premieinkomst för direktförsäkring, %

4,8

5,8

Totalkostnadsprocent exklusive beräkningsräntekostnad, %

87,4

89,7

Riskprocent

56,6

58,1

Omkostnadsprocent

30,8

31,5

Nettointäkt av placeringsverksamheten enligt gängse värden, %

6,9

3,1

Rörelseresultat, miljoner euro

10,6

6,7

Totalresultat, miljoner euro

19,4

10,4

Kapitaltäckningsgrad i slutet av rapportperioden, %

276

273

Marknadsandel för trafikförsäkringar (Trafi), %

40,4

39,6

Siffrorna är oreviderade.