Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
22.2.2023

Riskkartläggningar visar: Lönsamhetsutmaningar och tillgång till personal utgör orosmoment i små och medelstora företag

Förändringar i marknadssituationen, olika globala geopolitiska och ekonomiska störningar är betydande hotfaktorer som återspeglas i verksamhetsmiljön för moderna små och medelstora företag. Den ökade riskmedvetenheten kan ses i företagens ledarskap och beslutsfattande.

Under 2022 genomförde LokalTapiolas specialister cirka 30 affärsverksamhetsinriktade riskkartläggningar tillsammans med ledningen för medelstora företag. I kartläggningarna undersöktes omfattande skaderiskerna för företagets affärsverksamhetsmiljö, ekonomi, operativa verksamhet och egendom.

–Särskilt de ekonomiska och operativa riskerna ökar i betydelse och antal. Tillgången till yrkeskunnig arbetskraft och rekryteringsutmaningar identifierades som de största personalriskerna. Dessa bedömdes som ett mycket betydande hot av cirka 60 % av organisationerna, berättar Jussi Pesonen, chefspecialist inom riskhanteringen i LokalTapiola.

Problemen varierar beroende på bransch, region och yrkesgrupp. Utbildning och företagens behov möter inte varandra.

– Situationen på arbetsmarknaden är svår. Konkurrensen om experterna hårdnar och arbetets attraktivitet kan vara låg och arbetsbelastningen hög. Även hanteringen av nyckelpersonrisker och arbetsförmåga upplevdes som viktiga tyngdpunktsområden, konstaterar Olli Heikkinen, chefspecialist inom riskhanteringen i LokalTapiola.

Ökningen av multilokaliserat arbete ställer också nya krav på ledarskapssystemet. Företagskulturer förändras bland annat på grund av företagsarrangemang och -fusioner.

Kostnadsökning av råvaror, komponenter och arbetskraft belastar

Räntorna, inflationen och den allmänna kostnadsnivån har stigit betydligt. Även om det ekonomiska läget är ganska stabilt i flera företag, upplevdes den försämrade lönsamheten som en mycket betydande risk som ökar.

– Kostnadsökningen av råvaror, komponenter och arbetskostnader kan inte snabbt överföras till priserna. Prisfluktuationerna för el och energi försvårar situationen, konstaterar Pesonen.

Störningar i leveranskedjor och logistik har också ökat och det är stora variationer i produktion och efterfrågan på nyttigheter.

– Otillräckliga investeringar i lokaler, maskiner, anordningar och system sågs också som en ökande risk i små och medelstora företag. Åldrande infrastruktur och ökade tillväxtbehov kräver satsningar.

Affärsmöjligheter blir outnyttjade. Ökade finansieringskostnader och långa leveranstider för maskiner försvårar investeringar och utmaningarna ses till och med som ett hinder för tillväxt, säger Heikkinen.

Cybersäkerhet och hållbarhet på agendan

Datasäkerhetsrisker och dataskyddsrisker samt cyberhot och brottslighet ökar i och med digitaliseringen. Det finns fortfarande brister i dataadministrationen och lämpligheten av datasystemen. Brottslighet, bedrägerier och skadegörelse har förflyttats till nätmiljön och de statliga aktörerna framhäver ärendet på grund av den geopolitiska osäkerheten.

– Olika bärbara datamedier, distansarbete och ökning av användarnas kunnande och medvetenhet måste beaktas i datasäkerhetspraxisarna. Företagen investerar klart i tekniska arrangemang för datasäkerheten och kunskapsledarskap, säger Pesonen.

Hållbarhetens viktiga betydelse identifieras i organisationerna, men den upplevs inte som ett hot mot verksamheten.

Problemen orsakade av pandemin har också minskat och deras inverkan ses inte längre som ett betydande hot.

– Beredskap och att säkerställa ekonomisk tolerans vid kriser och störningssituationer är mycket viktigt. Att integrera riskhanteringen som en del av företagets affärsverksamhetsprocesser hjälper organisationen att nå sina mål och säkerställa affärsverksamhetens kontinuitet.

Centrala risker 2022

  • Tillgång till yrkeskunnig och kompetent personal

  • Nyckelpersonrisker

  • Sämre lönsamhet

  • Kostnadsökning lyckas inte överföras till priserna - inflation, finansieringskostnader

  • Cyberhot - datasystem och data

  • Ledarskap och organisering av verksamhet

  • Konkurrens- och marknadssituation

  • Partnerrisk – leverantörer, underleverantörer, intressentgrupper och kunder

  • Störningar / problem i leverantörsnätverk och transporter

  • Otillräckliga investeringar – infrastruktur, anordningar och system

LokalTapiolas riskkartläggningar av små och medelstora företag, N=30 kunder