Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten
Ekonomi 17.8.2022

LokalTapiola-gruppens halvårsrapport 1.1–30.6.2022: Resultatet av försäkringsverksamheten var starkt, den utmanande placeringsmiljön minskade totalresultatet

Resultatet av LokalTapiola-gruppens försäkringsverksamhet var fortsättningsvis starkt under januari–juni och gruppens solvens utvecklades positivt. Den svaga utvecklingen på placeringsmarknaderna hade en negativ inverkan på totalresultatet. Under början av året betalade vi våra ägarkunder ersättningar utifrån skadeförsäkring till ett belopp av nästan 400 miljoner euro och ersättningar utifrån livförsäkring till ett belopp av 193 miljoner euro.

 • Premieinkomst för direkttecknad skadeförsäkring 837 miljoner €, + 3,9 %

 • Premieinkomst för livförsäkring 233 miljoner €, - 4,8 %

 • Förvaltade tillgångar (brutto) 26,7 miljarder €

 • Kundåterbäringar 66 miljoner €, + 3 %

 • Totalkostnadsprocent för skadeförsäkring 93,9, omkostnadsprocent 30,4

 • LokalTapiola-gruppens rörelseresultat 72 miljoner €, - 74 %

 • LokalTapiola-gruppens totalresultat -451 miljoner €, - 188 %

Chefdirektör Juha Koponens kommentar:

”Den svaga utvecklingen på placeringsmarknaderna minskade LokalTapiola-gruppens totalresultat avsevärt jämfört med motsvarande tid förra året. Stramare penningpolitik, högre räntor och högre inflation ledde till att värdet på placeringarna minskade inom många tillgångsklasser. Rysslands anfallskrig mot Ukraina och de omfattande sanktionerna i samband med kriget ökar osäkerheten i verksamhetsmiljön då de ekonomiska utsikterna försämras. Det osäkra världsekonomiska läget har tillsvidare haft en relativt liten inverkan på försäkringsverksamheten och resultatet av försäkringsverksamheten var stark både inom skade- och livförsäkring. Även LokalTapiola-gruppens solvens har utvecklats positivt under det första halvåret.

Vi koncentrerar oss på att öka livstryggheten och kundnyttan enligt vår strategi. Enligt ägarstrategin som fastställdes i juni ökade vi kundförmånerna inom risklivförsäkring. Vad gäller nyteckning så minskade vi premierna för risklivförsäkring med 20 procent och för LokalTapiola Livbolags nuvarande kunder höjde vi försäkringsbeloppet med 25 procent utan avgift.

Vi fortsätter att satsa på lokala och landsomfattande hållbarhets- och välgörenhetsinitiativ. I Finland stöder vi särskilt främjandet av människornas psykiska hälsa och under början av året understödde vi många universitet med donationer. Vi donerade även pengar för att hjälpa de som lider av kriget i Ukraina och för att erbjuda humanitär hjälp till de mest behövande.”

De viktigaste resultatfaktorerna i LokalTapiola-gruppen januari–juni 2022

LokalTapiola-gruppens totalresultat var - 451 miljoner euro. Totalresultatet påverkades särskilt av den utmanande placeringsmiljön som gjorde att resultatet av placeringsverksamheten var negativ under början av året då placeringsintäkterna till gängse värden var -5,1 procent. Gruppens rörelseresultat var 72 miljoner euro. Kapitaltäckningsgraden stärktes fortsättningsvis och var 194 procent i slutet av rapportperioden.

Skadeförsäkring

LokalTapiola-gruppens premieinkomst för direkttecknad skadeförsäkring var 837 miljoner euro och ökningen från motsvarande tid förra året 3,9 procent. Premieinkomsten ökade inom både person- och företagskunder och av försäkringsgrenarna var ökningen störst inom personförsäkringar med 7,5 procent. Den positiva utvecklingen av premieinkomsten stöds av LokalTapiola-gruppens höga kundlojalitet och en bättre försäljning än förra året särskilt vad gäller personkunder. När sommaren närmade sig var försäljningen särskilt stor inom reseförsäkring.

Restriktionerna till följd av coronapandemin upphävdes under våren och den ökade samhälleliga aktiviteten ökade även ersättningarna, vilket lett till att ersättningsnivåerna inom många försäkringsgrenar är samma som före pandemin. Som helhet har skadeutvecklingen ändå varit måttlig och riskprocenten som beskriver den egentliga försäkringsverksamhetens lönsamhet är på samma nivå som de långsiktiga medelvärdena.

Omkostnaderna för skadeförsäkring ökade med 22 miljoner euro i förhållande till jämförelseperioden. Ökningen av volymen inom skadeförsäkring, satsningarna på utvecklingen av affärsverksamheten samt den ökade samhälleliga aktiviteten efter att pandemirestriktionerna upphävdes bidrar till ökningen.

Det försäkringstekniska bidraget för skadeförsäkring var 34 miljoner euro. Det försäkringstekniska bidraget före förändringen av utjämningsbeloppet utgörs av premieintäkterna minskade med ersättningskostnaderna och driftskostnaderna.

Livförsäkring

LokalTapiola Livbolags rörelseresultat var fortfarande starkt och uppgick till 46 miljoner euro. Totalresultatet var -119 miljoner euro på grund av den utmanande marknadssituationen för placeringsverksamheten. Solvensen har stärkts under år 2022 och kapitaltäckningsgraden var 307 procent.

Den sammanlagda premieinkomsten minskade till 233 miljoner euro då premieinkomsten från sparande minskade med 13,0 procent på grund av den utmanande marknadsmiljön. Av tyngdpunktsområdena ökade premieinkomsten för risklivförsäkring med 4,7 procent och för gruppensionsförsäkring med 8,9 procent. LokalTapiola Livbolag är marknadsledare inom risklivförsäkring och det näst största försäkringsbolaget inom branschen vad gäller gruppensioner.

Kapitalförvaltning

Koncernen LokalTapiola Kapitalförvaltning inledde sin verksamhet 1.1.2022 när LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab (moderbolag), Seligson & Co Fondbolag Abp, LokalTapiola Fastighetskapitalförvaltning Ab och LokalTapiola Alternativa Investeringsfonder Ab inklusive dotterbolag bildade en koncern. Samtidigt koncentrerade LokalTapiola-gruppen organisationen för försäljning och kundtjänst inom placering till LokalTapiola Kapitalförvaltning.

Koncernen LokalTapiola Kapitalförvaltnings omsättning var 27,3 miljoner euro och rörelseresultatet -1,5 miljoner euro. Rörelseresultatet utan koncernens ackumulerade avskrivningar på goodwill var 1,0 miljoner euro. Början på året var utmanande på placeringsmarknaderna vilket märktes särskilt vad gäller värdena på aktie- och ränteplaceringar och därmed även inom provisionsavkastningen. Provisionsavkastningen på alternativa fonder ökade med 28 procent i förhållande till jämförelseperioden då kapitalet i de alternativa fonderna ökade.

Tillgångarna förvaltade av koncernen LokalTapiola Kapitalförvaltning var sammanlagt 26,7 miljarder euro (brutto). Av dem var 12,4 miljarder euro tillgångar förvaltade av kapitalförvaltningen, 9,5 miljarder euro fondkapital, 1,8 miljarder euro övriga tillgångar förvaltade enligt avtal och 3,0 miljarder euro fastighetsobjekt.

Under slutet av året koncentrerar sig koncernen LokalTapiola Kapitalförvaltning på att utveckla försäljningsorganisationens verksamhet, den digitala kundupplevelsen och produkterna.

Bilfinansiering

Tillväxten av LokalTapiola Finans finansieringsportfölj har fortsättningsvis varit stark och i slutet av juni var portföljen 2,0 miljarder euro. Resultatet före skatter var 10,3 miljoner euro. S&P Global Ratings höjde bolagets kreditbetyg till BBB. För att säkerställa återfinansieringen gjorde bolaget i början av våren, trots den utmanande marknaden, en lyckad värdepapperinseringstransaktion på över 600 miljoner euro till europeiska placerare. Den högre räntenivån kommer att öka bolagets återfinansieringskostnader under det andra halvåret men bolagets verksamhet förväntas fortsättningsvis vara konkurrenskraftig.

Ersättningar och kundförmåner

I januari–juni betalade LokalTapiola-gruppen till sina ägarkunder skadeförsäkringsersättningar till ett belopp av sammanlagt 398 miljoner euro. Därtill krediterade vi ägarkunderna 47 miljoner euro som helkundsförmåner för skadeförsäkring och 18 miljoner euro som S-gruppens Bonus för premier.

Vi betalade våra ägarkunder sammanlagt 193 miljoner euro i ersättningar utifrån livförsäkring.

Utnämningar

 • LokalTapiola-gruppens direktör för hållbarhet och samhällskontakter Eeva Salmenpohja utnämndes att ansvara även för LokalTapiola gruppens kommunikation från 23.3.2022.

 • Susa Nikula tillträdde som LokalTapiola-gruppens personaldirektör 1.5.2022.

 • Pasi Haarala tillträdde som verkställande direktör för LokalTapiola Livbolag 1.8.2022.

 • Minna Metsälä tillträdde som verkställande direktör för LokalTapiola Pirkanmaa 15.8.2022.

Här hittar du LokalTapiola-gruppens halvårsrapport i sin helhet och nyckeltalen