Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Lant- och skogsbruk16.12.2021

Enkät: Nästan nio av tio finländare vill att våra skogar ska stanna i finsk ägo – en öppnare diskussion om skogsvård efterlyses

Enligt LokalTapiolas enkät Vardagsgranskning anser över hälften av finländarna att skogarna som finns i Finland ska stanna i finsk ägo även i framtiden.

I enkäten Vardagsgranskning som gjordes i september 2021 ställde vi finländarna frågor om skogsägande. Finländarna är klart och tydligt av åsikten att finska skogar ska stanna i finsk ägo. Nästan nio av tio (87 procent) tycker det. Av respondenterna är 62 procent helt av denna åsikt och 25 procent delvis av denna åsikt.

– Det här visar tydligt att finländarna värdesätter att skogarna i Finland stannar i finsk ägo. Som en regional bolagsgrupp är också vi oroliga för att vår skogsegendom faller i utländsk ägo och splittras, säger Marika Makkonen som är chefspecialist inom skogsbruksaffärsverksamhet vid LokalTapiola.

Om skogen splittras i små områden kan det även påverka skogsvården eftersom priset på skogsvårdsarbetet kan bli högt på små områden.

– Samtidigt vet vi att skogsägarna ligger efter med skogsvården i ett par miljoner hektar skog och då är nog små och spridda skogsfastigheter här och där inte den bästa utvecklingen, säger Makkonen.

Skogsvård intresserar i landsbygdskommuner

I enkäten frågades även om finländarnas intresse att vårda skogen. Mest intresserade av olika former av skogsvård var man i landsbygdskommuner (65 %). Av de som bor i huvudstadsregionen var 42 procent intresserade av skogsvård.

– Det är positivt att många är intresserade av skogsvård. Rätt tajmad skogsvård ger lägre skogsvårdskostnader och bättre avkastning i framtiden. En aktiv skogsägare får betydligt högre avkastning, möjligtvis flera procentenheter högre avkastning än passiva skogsägare.

Majoriteten av finländarna (72 %) efterlyser en öppnare diskussion om hur skogen borde vårdas och avverkas.

– Den senaste tiden har det förekommit olika diskussioner kring våra skogar och jag kan tänka mig att diskussionerna gör skogsägarna konfunderade. Många funderar på vad man får göra i skogen och hur man ska göra det så att även skogsägarens mål vad gäller avkastningen och miljön kan uppnås. Det lönar sig att använda olika skogshanteringsmetoder i sin skog. För en viss ståndort lönar det sig alltid att välja den skogshanteringsmetod som lämpar sig bäst för ståndorten i fråga.

Majoriteten (82 %) av finländarna anser att en lönsam skogsindustri är viktigt för Finlands välbefinnande.

– För närvarande tas det stora politiska beslut vilka påverkar den finska skogsindustrin och verksamhetsförutsättningarna för hela skogsindustrin samt skapar osäkerhet i branschen. Efterfrågan på skogsindustriprodukter är dock hög och utsikterna för virkesmarknaden är positiv. De striktare miljö- och klimatkraven ökar efterfrågan på trä inom byggbranschen. Trä har även en enorm potential att ersätta fossila råvaror och inom det området är Finland en föregångare. Som skogsägare är alltså politiken den sak som oroar mig mest.

Samfällda skogar är en gammal ägarform men fortfarande obekant för många

LokalTapiola Samfälld skog är en ny tjänst särskilt för skogsägare som vill äga skog utan att behöva bry sig om de skogsvårdsskyldigheter och -ansvar skogsägandet för med sig. LokalTapiola Samfälld skog verkar i hela Finland och därmed går det att ansluta sin skog till den oberoende av var i Finland skogen finns.

– Vi vill hjälpa finländska skogsägare att få avkastning på sin skog. Målet är att göra LokalTapiola Samfälld skog till en av de största privata skogarna i Finland, säger Makkonen.

Enligt Makkonen är samfälld skog en relativt obekant skogsägarform och då särskilt för nya skogsägare. Makkonens synpunkt understöds av enkäten Vardagsgranskning då den visar att endast en dryg fjärdedel har en någorlunda tydlig bild av samfälld skog som skogsägarform. Endast sju procent av finländarna är helt på de klara med vilken typ av ägarform samfälld skog är.

– Samfällda skogar har grundats av myndigheter redan på 1880-talet men först efter reformen av lagen om samfällda skogar år 2003 blev det lättare att grunda samfällda skogar. Att samfälld skog är en ganska obekant ägarform för många beror delvis på att människor inte har någon erfarenhet av dem. Situationen har dock ändrat snabbt på 2010-talet och jag tror att samfällda skogar kommer att öka i popularitet i takt med att skogsägarstrukturen ändrar.

LokalTapiolas enkät Vardagsgranskning gjordes av Kantar TNS. Intervjuerna i enkäten har samlats med Gallup Kanava 17-23 september. Enkäten besvarades av sammanlagt 1013 personer i åldrarna 15-74 år. Felmarginalen i enkäten är +/- 3,1 procentenheter.