Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Arbetsliv7.3.2022

Snabb vård vid arbetsolycksfall och identifiering av allvarliga skador har minskat dagarna av arbetsoförmåga med en femtedel

Arbetsolycksfallsförsäkringen skyddar företagets arbetstagare om det sker ett olycksfall på arbetsplatsen eller under resor till eller från arbetet eller om arbetstagaren insjuknar i en yrkessjukdom. Försäkringen bidrar även till att företagsverksamheten kan fortgå utan avbrott eftersom arbetstagaren får snabbt nödvändig vård och kan snarast återgå till arbetet. Experternas höga kompetens kombinerad med en effektiv identifiering av olycksfall har avsevärt minskat frånvarodagarna orsakade av arbetsolycksfall samt behovet av reoperationer.

Arbetsolycksfallsförsäkringen är en lagstadgad försäkring och en del av det finska socialskyddet. Försäkringen ersätter om det sker en skada på arbetet eller ett olycksfall under resan till eller från arbetet. I försäkringsbolagets ersättningstjänst för arbetsolycksfall handlägger man i huvudsak inkomstbortfall orsakat av arbetsoförmåga och sjukvårdsersättningar. Arbetet omfattar dock mycket mer än att betala räkningar.

– Vi samarbetar aktivt med arbetsgivaren, företagshälsovården och andra hälsovårdspartners så att arbetstagaren kan återhämta sig så snabbt som möjligt efter ett arbetsolycksfall och återgå till arbetet. Det är viktigt framför allt för arbetstagaren själv, säger ersättningschef Janne Ruotsalainen vid LokalTapiola.

Nya metoder för att identifiera skador

LokalTapiolas ersättningstjänst för personskador i företag har hittat nya metoder för att se till att arbetstagarna kan återgå snarast möjligt till arbetet. En av de viktigaste metoderna är att identifiera så kallade riskskador bland olycksfallen, det vill säga skador som i värsta fall kan orsaka lång sjukfrånvaro.

– Riskskador är till exempel axel-, knä- och handledsskador som uppstår när man faller. Våra ersättningshandläggare använder sig även av automatik för att snabbt identifiera sådana skador så att den skadade snabbt får vård. Specialistläkaren bedömer skadan och hur lämplig den föreslagna vården är enligt God medicinsk praxis, säger medicine direktör Ari Kaukiainen.

Kärnan i verksamhetsmodellen är att specialistläkarvården påbörjas snabbt och att kommande vårdåtgärder planeras tillsammans med företagshälsovården. Tack vare den effektiva modellen som grundar sig på samarbete har vi under de senaste fem åren lyckats minska det genomsnittliga antalet dagar av arbetsoförmåga med sju procent. Samtidigt har längden på långvarig frånvaro på grund av arbetsoförmåga minskat med cirka 12 procent.

– Försäkringsbolaget håller tät kontakt med kunden, företagshälsovården och vårdinrättningen och vi utvecklar kontinuerligt våra gemensamma funktionssätt. Vi har fått mycket beröm för verksamheten och vi tänker börja använda verksamhetsmodellen även inom andra försäkringsgrenar, säger Ruotsalainen.

Operation är inte alltid den främsta vårdmetoden

Med hjälp av LokalTapiolas verkningsåtgärder har man under de senaste fem åren minskat frånvaron från arbetet med nästan tjugo procent vad gäller alla skador, även riskskador. Reoperationerna har minskat med över fyrtio procent.

– Vårdinrättningarna vi samarbetar med har i enlighet med senaste medicinska praxis ökat den icke-operativa vården och rehabiliteringen. Även om de svåraste skadorna ofta kräver operation, är en operation nuförtiden inte alltid den främsta vårdformen, utan det går även att uppnå lika bra eller till och med bättre resultat med andra metoder. Särskilt reoperationer betyder ofta att tiden av arbetsoförmåga förlängs avsevärt, säger Kaukiainen.