Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Säkerhet23.9.2021

Hur hamnar trafikmärket som varnar för älg vid vägkanten och vad innebär det? Vi frågade väghållarna

Vid vägarna i Finland finns märken som varnar för älg, ren, hjort och rådjur. Varningsmärket hamnar inte vid vägkanten av en slump utan den berättar om en förhöjd olycksfallsrisk, säger experten vid NTM-centralen. Risken för kollision med ett djur är störst på hösten.Jämför och köp

Där springer en igen! En svart figur mot en gul bakgrund. En bild på en älg susar förbi vid vägkanten och snart ser du en bild på en hoppande hjort på ett varningsmärke. Trafikmärken som varnar för hjortdjur kommer emot med jämna mellanrum när du kör på landsvägen. Ibland märker du dem knappt. Men borde du?

Absolut, säger chefspecialist för trafiksäkerhet Marko Kelkka vid NTM-centralen i Nyland. Han är en av tiotals experter i Finland som funderar på vid vilka vägsträckor varningsmärkena ska placeras. Kelkka och hans kolleger placerar märken i Nyland samt vid stora vägar i Egentliga Tavastland och Päijänne-Tavastland.

- Vi strävar efter att placera varningsmärken vid sådana vägsträckor där olycksfallsrisken är förhöjd. Platserna väljs exempelvis utifrån antalet olycksfall under tidigare år, storleken på djurstammarna och jägarnas uppgifter om vilka rutter djuren rör sig. Ett djur kan givetvis även dyka upp på en vägsträcka som saknar varningsmärke och därför lönar det sig att alltid vara försiktig, säger Kelkka.

Ett märke som varnar för hjortdjur berättar att det kan finnas djur som rör sig vid vägen. Enligt Kelkka är vanliga riskfyllda platser till exempel platser där viltstängslet börjar eller slutar eller har öppningar samt skogsbryn. Hjortdjur trivs ofta på låg och fuktig skogsmark, hjort och rådjur även på åkrar.

- Efter ett varningsmärke börjar ett riskområde som ofta fortsätter många kilometer. I riskområdet är det bra att utöver vägen hålla uppsikt över vägrenen och köra med en sådan hastighet att du hinner reagera vid behov. På hösten är djuren aktiva och samtidigt blir väglaget sämre. Om ett djur springer ut på vägen en höstkväll, ökar mörkret och halkan risken för en olycka, säger Tapani Alaviiri som är direktör med ansvar för trafiksäkerhet vid LokalTapiola.

Hjort- och rådjursstammarna ökar – djuren har fått ett eget varningsmärke

Väghållarna har i många årtionden använt två märken som varnar för hjortdjur: älg och ren. På sommaren 2020 utökades utbudet med märket som varnar för hjortdjur. Det är ett av trafikmärkena den nya vägtrafiklagen förde med sig. Hjortdjursmärket varnar för både rådjur och hjortar.

Bilden visar tre trafikmärken som varnar för hjortdjur, det vill säga märkena som varnar för älg, ren samt hjort och rådjur.

Under de senaste åren har vitsvanshjortstammen ökat kraftigt på det område NTM-centralen i Nyland ansvarar för. Enligt Naturresursinstitutets uppskattning har stammen i hela Finland ungefär tredubblats på 2000-talet och en stor del av ökningen har skett i sydvästra Finland. Det finns inga egentliga uppskattningar av storleken på rådjursstammen, som är vårt minsta hjortdjur, men kollisions- ja bytesstatistiken visar att även rådjuret blivit vanligare i södra Finland.

Kelkka och hans kolleger föreslog för lagberedarna att det nya varningsmärket borde tas i användning. Till exempel i Sverige har det redan tidigare funnits ett märke som varnar för hjort och rådjur.

- Tidigare fungerade älgmärket även som varning för mindre hjortdjur på vårt område. Det var en ganska diffus signal till trafikanterna eftersom älgen är ett betydligt större djur än hjorten och olika hjortdjur kan bete sig lite olika. Nu kan förarna vara bättre förberedda, säger Kelkka.

Även kollisioner med mindre hjortdjur kan vara ödesdigra

Enligt Statistikcentralens viltolycksfallsstatistik har antalet olyckor med älg minskat i Finland under de senaste åren men samtidigt har kollisionerna med vitsvanshjort och rådjur ökat. År 2020 var antalet kollisioner med älgar cirka 1 500 medan antalet kollisioner med vitsvanshjortar var dryga 7 200 och rådjur cirka 5 100. Utvecklingen märks även i statistiken över personskador.

Enligt förhandsuppgifter i Statistikcentralens statistik över vägtrafikolyckor omkom tre personer och cirka 150 skadades i olyckor med djur förra året. Chefaktuarie Matti Kokkonen berättar att ett av dödsfallen skedde i en kollision med en hjort eller ett rådjur, resten i kollisioner med älgar. Av de skadade kolliderade cirka två av tre med en älg och majoriteten av de övriga med ett mindre hjortdjur. Enligt Kokkonen har cirka 90 procent av personskadorna orsakade av olyckor med mindre hjortdjur under åren 2015–2020 uppstått vid olyckor med hjort eller rådjur, resten vid olyckor med ren. Statistiken gör ingen skillnad på hjortar och rådjur.

- För till exempel en motorcyklist kan det vara ödesdigert att kollidera med en hjort. Även annars borde man alltid vara försiktig på riskområden så att vi slipper döda djur. Ett varningsmärke ger en signal om att det lönar sig att vara förberedd på att möta djur. Exempelvis på områden med varning för hjort kan man hålla blicken lite lägre vid vägkanten än på områden med varning för älg. Det rekommenderas även att väja för älgen bakom den eftersom den ofta springer framåt medan hjortar kan hoppa åt olika håll, säger Tapani Alaviiri.

Riskområdena varierar – en älg kan ta sig över ett stängsel

Medan man i södra Finland sedan förra året gått igenom om det finns nya områden med risk för hjort och rådjur, så har man i norra Finland funderat på i vilka områden det finns risk för älg och ren. Enligt Marko Kelkka kan det finnas små skillnader i NTM-centralerna på vilka grunder riskområdena fastställs men grundprinciperna är samma i alla centraler.

- Vårt jobb är att främja trafiksäkerheten och förebygga personskador. Det är även viktigt att människor kan känna sig trygga: att placera märken vid varje vägsträcka är inte ändamålsenligt utan de placeras endast vid sträckor på vilka vi vet att det kan finnas mera djur. En kollision med ett hjortdjur är en speciell typ av olycka eftersom vem som helst kan råka ut för en sådan på landsvägen. Du kan råka ut för den oberoende av hur bra du följer reglerna och hastighetsbegränsningarna, men visst kan du försöka undvika kollisioner genom att vara förutseende och köra försiktigt, säger Kelkka.

Vid NTM-centralen i Nyland har man strävat efter att gå igenom områdena med varningar med cirka fem års mellanrum. Ibland händer det dock att ett enskilt märke som varnar för älg dyker snabbt upp vid vägkanten. Riskområdena kan till exempel ändra när man reser nya viltstängsel eller när det byggs nya bostadsområden vilka ändrar älgarnas rutter.

Enligt Kelkka är viltstängsel NTM-centralernas effektivaste sätt att förebygga olyckor med djur men tyvärr hindrar inte heller stängslen alltid djuren.

- Vi vet att älgar ibland tagit sig över viltstängsel. Envisa djur kan försöka hoppa över stängslet och ibland lyckas de. Små hjortdjur, till exempel hjortar, kan ibland klämma sig igenom springor i stängslen. Därmed ger inte heller viltstängsel en total känsla av trygghet.

  • Märkena som varnar för älg, ren, hjort och rådjur har placerats vid sådana vägsträckor och vägavsnitt på vilka risken för en kollision är förhöjd. De berättar att det rör sig djur i området.

  • Varningsmärket markerar början på riskområdet. Väghållarna har försökt placera ut märkena på sådana platser att trafikanterna har tid att agera. Var extra uppmärksam och sänk hastigheten vid behov.

  • Förutse enligt djur. Om du ser en älg nära vägen betyder det ofta att det finns åtminstone en älg till i närheten. Renarna rör sig ofta i stora hjordar och kan dyka upp i kurvor eller sänkor. Älgarna springer ofta rakt över vägen men hjortarna och rådjuren kan hoppa fram och tillbaka och renarna lunka omkring på vägen en lång stund. Renar är sällan rädda för bilar.

  • Risken för kollisioner med hjortdjur är störst på hösten. Var särskilt försiktig i gryningen och i skymningen eftersom älgar, rådjur och hjortar rör sig mycket då. I mörker lönar det sig att alltid använda helljus så länge det inte stör den mötande trafiken.

  • Om du ser djur på vägen kan du varna andra trafikanter genom att blinka med helljusen och vid farliga situationer koppla på varningsblinkrarna. Larma alltid nödcentralen om du kolliderar med ett hjortdjur.

  • Försäkringen skyddar vid en olycka. Personskador som uppstått i olyckor med djur ersätts utifrån den lagstadgade trafikförsäkringen och skador på det egna fordonet utifrån frivillig kaskoförsäkring.