Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Ekonomi17.2.2021

LokalTapiola-gruppens resultat och solvens var bra trots coronapandemin

LokalTapiola-gruppens totalresultat var 245,9 miljoner euro. Både placeringsintäkterna och det goda resultatet inom försäkringsverksamheten bidrog till det positiva totalresultatet.

Chefdirektör Juha Koponens kommentar:

”År 2020 var exceptionellt på grund av den globala coronapandemin (covid-19). På våren orsakade pandemin en kraftig chock på placeringsmarknaderna vilket ledde till att värden på de mer riskfyllda tillgångsklasserna minskade. Värdena vände dock åter kraftigt uppåt tack vare centralbankernas och regeringarnas effektfulla stimulansåtgärder. Den ekonomiska aktiviteten i Finland avtog väsentligt på våren vilket minskade antalet skador inom försäkringsverksamheten och då särskilt inom person- och fordonsförsäkringar. Med beaktande av händelserna i världen var LokalTapiola-gruppens resultat år 2020 bra och gruppens solvens hölls på en bra nivå.”

LokalTapiola-gruppens totalresultat var 245,9 miljoner euro. Både placeringsintäkterna och det goda resultatet inom försäkringsverksamheten bidrog till det positiva totalresultatet. Överskottet från LokalTapiola-gruppens verksamhet används till förmån för ägarkunderna genom premierabatter, kundåterbäringar och utveckling av tjänster. En del av resultatet används till att öka bolagets solvens för att även i framtiden säkerställa kundernas förmåner.

LokalTapiola-gruppens täckningsbidrag inom skadeförsäkringsverksamheten var 41,2 miljoner euro. Täckningsbidraget utgörs av premieintäkterna minskade med ersättningskostnaderna och driftskostnaderna. Vad gäller skadeförsäkring så inkluderar premieinkomsten, premieintäkterna och ersättningskostnaderna poster av engångskaraktär i anknytning till ändringar av beräkningsgrunderna och redovisningspraxis för ansvarsskulden och ändringen av patientskadelagen. Premieinkomsten från direkttecknad skadeförsäkring var sammanlagt 1 230,0 miljoner euro år 2020 och den jämförbara ökningen från förra året var 4,0 procent. I regionbolagen översteg premieinkomsten en miljard euro och ökningen från förra året var 4,5 procent. År 2020 ökade antalet kunder i regionbolagen med sammanlagt cirka 10 000 inom person- och företagskunder.

Driftskostnaderna inom skadeförsäkring var 355,4 miljoner euro och omkostnadsprocenten var 28,5. Omkostnadsprocenten som mäter effektiviteten inom skadeförsäkringsverksamheten förbättrades jämfört med samma tid föregående år.

Den exceptionellt låga ekonomiska aktiviteten till följd av coronapandemin och den milda och snöfattiga vintern i stora delar av Finland under första kvartalet år 2020 minskade antalet skador år 2020. Ersättningskostnaderna inom skadeförsäkring var 940,9 miljoner euro och den försäkringstekniska lönsamheten mätt med totalkostnadsprocenten var 95,0 procent.

Utvecklingen av placeringsintäkterna har en stor inverkan på LokalTapiola Livbolags resultat. Trots den utmanande placeringsmiljön i början av året var bolagets placeringsintäkter 2,2 procent år 2020 och totalresultatet 45,9 miljoner euro. Premieinkomsten utvecklades fortsättningsvis bra inom risklivförsäkring och gruppensionsförsäkring.

Inom risklivförsäkring ökade premieinkomsten med 4,4 procent och inom gruppensionsförsäkring med 6,0 procent. Premieinkomsten inom sparande minskade jämförbart med 29,6 procent på grund av den minskade efterfrågan coronapandemin orsakade. Våra kunder uppskattar ett livförsäkringsskydd under osäkra tider vilket märktes som ett minskat kundbortfall och ett måttligt återköp av besparingar med tanke på marknadssituationen.

LokalTapiola-gruppen köpte på hösten 2020 fondbolaget Seligson & Co för att stärka sina tjänster inom långsiktigt sparande och placerande. Seligson & Co förvaltar över två miljarder euro i sina fonder och bolagets rörelseresultat var 3,1 miljoner euro.

LokalTapiola Kapitalförvaltnings omsättning var 20,6 miljoner euro och rörelseresultatet 0,7 miljoner euro. Uppgången på marknaderna var bra under det sista kvartalet vilket ökade de förvaltade tillgångarna med nästa fyra procent och därmed var tillgångarna endast aningen mindre än under början av året. Intäkterna från arvoden och provisioner som är beroende av marknadsutvecklingen var mindre än intäkterna under jämförelseåret och rörelseresultatet minskade från nivån under jämförelseåret.

Koncernen LokalTapiola Fastighetskapitalförvaltnings omsättning var 16,0 miljoner euro och rörelseresultatet 2,5 miljoner euro. Intäkterna från arvoden och provisioner för kapitalfonder och kapitalskuldfonder som lanserades när kapitalfondsverksamheten inleddes ökade omsättningen i förhållande till jämförelseperioden. Rörelseresultatet var bättre än under det föregående året och solvensen samt likviditeten var fortsättningsvis på utmärkta nivåer.

LokalTapiola Finansbolag fortsatte växa kraftigt trots coronapandemin och finansieringsportföljen översteg en miljard euro på hösten. Bolagets rörelseresultat var 5,2 miljoner euro och bolagets marknadsandel av beståndet finansierade fordon steg till nästan tio procent.

Till LokalTapiolas kunder betalades 744 miljoner euro i ersättningar. Till kunderna krediterades även 78 miljoner euro som helkundsförmåner för skadeförsäkring och 33 miljoner euro S-gruppens Bonus för försäkringspremier.

Till livförsäkringskunderna betalades sammanlagt 392 miljoner euro i ersättningar och dessutom krediterades kundernas försäkringsbesparingar med 57 miljoner euro avkastning. Av dessa var 8 miljoner euro kundåterbäringar.

Utnämningar
Utöver uppgiften som styrelseordförande har Juha Koponen fungerat som LokalTapiola-gruppens chefdirektör sedan 1.7.2020.
Mika Makkonen har sedan 1.11.2020 fungerat som verkställande direktörens ställföreträdare i LokalTapiola Skadebolag.
Hanna Hartikainen tillträder som verkställande direktör för LokalTapiola Skadebolag 1.5.2021.
Samu Anttila tillträdde som verkställande direktör för LokalTapiola Kapitalförvaltning Ab 1.12.2020.
Tiina Tuutti tillträdde som ekonomidirektör vid LokalTapiola-gruppen 1.10.2020.

Läs mera här