Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Arbetsliv8.12.2020

Hälsan anses vara det största hindret för arbete när man uppnått pensionsåldern – inställningen till över 60 år gamla arbetstagare varierar

Enligt enkäten Konkari 2020 anser många arbetstagare att hälsan är det största hindret för arbete när man uppnått pensionsåldern. Av pensionärerna som svarat på enkäten nämner dock endast under hälften att hälsan är ett hinder för deras arbete. Enligt enkäten uppskattas över 60 åriga arbetstagares kunskaper på arbetsplatserna men olika åldrar har lite olika åsikt.

Enligt enkäten Konkari 2020 tror många av de som är i arbetslivet att hälsan är det största hindret för arbete under pensionstiden. I enkäten undersökte man vilka tankar personer i olika åldrar har om arbetet, den kommande pensionstiden och hur ”veteraner” som är över 60 år gamla uppskattas.

De som svarat på enkäten anser att hälsan är överlägset det största hindret för arbete under pensionen men respondenterna som är under 55 år gamla tror att hälsan är ett större hinder än respondenterna som är äldre än 55 år. Pensionärerna som svarat på frågorna i nätpanelen Konkari 2020 ser däremot inte hälsan som ett hinder för arbetet.

- Det är förståeligt att det finns misstankar kring hälsan, särskilt om det egna arbetet är fysiskt eller psykiskt betungande. Under pensionen har man mer tid att ta hand om sin hälsa och motionera och då anses hälsan inte längre utgöra ett hinder för arbetet utan andra saker anses eventuellt vara viktigare än arbetet, säger LokalTapiolas chefspecialist Eija Prosi-Suuperko.

- Arbetsgivare som bryr sig om människor satsar på att upprätthålla personalens hälsa, till exempel genom att satsa på arbetsförhållanden som främjar arbetet, åtgärder som upprätthåller arbetsförmågan, en fungerande företagshälsovård, sjukkostnadsförsäkringar, samt genom att uppmuntra och understöda motion, säger Prosi-Suuperko.

Unga vet nödvändigtvis inte pensionsåldern

Av de som svarade på enkäten är cirka 40 procent intresserade av att arbeta när de uppnått pensionsåldern medan en fjärdedel av respondenterna säger att de går i pension genast när det är möjligt. Lika många respondenter tänker utföra någon typ av arbete så länge som möjligt. Många av de under 55 år gamla respondenterna visste inte med säkerhet pensionsåldern.

- Ofta börjar man tänka på pensionen först när man är över femtio år gammal. Särskilt i ung ålder tänker många att de går i pension genast när det är möjligt. Det är först när pensionsålder närmar sig som man får tanken att man kanske inte helt vill sluta arbeta. Arbetsgivarna borde satsa på att omforma arbetet så att människor i olika situationer kan arbeta. Det vore viktigt att det finns arbete för de som vill arbeta. Förstås är det inte alltid möjligt på grund av arbetets natur.

Ekonomiskt oberoende är en viktig orsak

De som vill arbeta under pensionen motiverade det särskilt med ekonomiska orsaker, att arbetet är intressant, betydelsen av arbetsgemenskapen och behovet av stimulans. Fler än sex av tio respondenter sade att de inte skulle vilja avstå från ekonomiskt oberoende under pensionen. De äldre respondenterna ansåg det särskilt viktigt att spendera tid med familjen och barnbarnen och att det är något de inte skulle vilja avstå från. Respondenterna som var under 55 år gamla svarade igen att den egna tiden är något de inte skulle vilja ge ifrån sig.

- Alla borde i god tid fundera på sitt uppehälle under pensionen. Det skulle vara bra att till exempel veta hur stor pension man kommer att få. Man kan till exempel öka den egna pensionen genom att arbeta längre vilket är bra för hela samhället. Man kan även förbereda sig på pensionstiden med hjälp av olika kompletterande tilläggspensioner eller genom att spara. Det viktigaste är att fundera på olika alternativ och vidta åtgärder i god tid före pensionsåldern.

Inställningen till veteraner varierar

Inställningen till över 60 år gamla arbetstagare på arbetsplatserna varierar. De som svarat på enkäten uppskattar i huvudsak veteraner. Över 90 procent av respondenterna upplever att veteraner har nyttig erfarenhet och nyttiga kunskaper. Respondenterna som är över 55 år gamla uppskattar veteraner högre än de yngre respondenterna.

Skillnaderna i åsikterna framhävdes dock när man frågade om andra saker än uppskattning. Till exempel 81 procent av de som är äldre än 55 år anser att över 60 åringar kan ge råd och instruktioner till andra medan 73 procent av de yngre respondenterna tycker så. Åsiktsskillnaden var störst vid frågan på om över 60 åringar förstår bra kundernas och intressentgruppernas synvinkel. Av respondenterna som är över 55 år gamla anser 76 procent att veteraner bra förstår kundernas och intressentgruppernas synvinkel. Hälften av de under 55 år gamla respondenterna tycker lika.

- Det är viktigt att arbetsgemenskaperna består av människor i olika åldrar med olika erfarenheter. Då uppnår man ofta de bästa slutresultaten. Ledarskapet borde vara rättvist, understöda arbetet och respektera människorna.

Det finns även skillnader i tankarna om hur nyttiga över 60 åringar anses vara på arbetsplatserna. Av de yngre respondenterna anser var tionde att veteraner gör arbetet långsammare och en lite större andel anser även att veteraner inte har den kompetens som krävs idag. De över 55 år gamla respondenterna är inte lika negativa.

- Man borde främja allas kunskaper på arbetsplatserna och upprätthålla kompetensen i alla åldrar. Givetvis är även arbetstagarna själva ansvariga för att upprätthålla sin egen kompetens, säger Prosi-Suuperko.

Enkäten Konkari 2020 gjordes av Nextmile i mars-april 2020 via Corefiner Oy:s nätpanel med 1 530 respondenter. Enkäten gjordes dessutom i Elisas, Mehiläinens, Rambolls, Sarastia Rekrys och S-gruppens organisationer. Antalet respondenter var sammanlagt 5 945 i åldrarna 20-80. Betoningen var på respondenter som är närmare pensionsåldern: antalet 20-54-åriga respondenter var 38 % och över 55-åriga 62 %. Enkäten finansierades av LokalTapiola, Elisa, Mehiläinen, Ramboll, Sarastia Rekry, S-gruppen och Nextmile.