Gå rakt till innehållGå rakt till sidfoten
Säkerhet17.6.2019

Säkerställ dig om denna försäkring när du undertecknar köpebrevet för bostaden eller separerar

Oklarheter och tvister i anslutning till bostadsaffärer och renoveringar kräver ofta juridisk hjälp.  Rättsskyddsförsäkringen i hemförsäkringen ersätter kostnader som uppstår i samband med tvister och som, om tvisten drar ut på tiden, lätt kan uppgå till flera tusen euro.  Det är viktigt att se till att ha en gällande hemförsäkring redan vid tidpunkten för bostadsköpet eller då man separerar och flyttar från det gemensamma hemmet.Bekanta dig och köp

Försäkringsbolagen råkar regelbundet ut för situationer där finländarna inte har sett till att deras hemförsäkring är i kraft.  Detta blir ett problem till exempel i situationer där man efter bostadsköpet upptäcker allvarliga brister i bostadens skick och måste anlita en advokat för att utreda tvisten.

Enligt enkäten Vardagsgranskning som LokalTapiola låtit göra vet endast var sjätte finländare att det nya hemmets hemförsäkring ska vara i kraft då man flyttar. Av unga och studerande visste bara hälften detta. Enkäten som gjordes av TNS Kantar fick 1 050 svar under tiden 17.-23.5.2019.

- Vi har också stött på situationer där kunden efter bostadsköpet måste anlita en advokat men inte har haft en gällande hemförsäkring vid tidpunkten för köpet.  Det är ofta fråga om att försäkringen inte har varit i kraft dagen för köpet eller att det har varit avbrott i försäkringsskyddet till exempel på grund av skilsmässa och villkoret för att försäkringen oavbrutet ska ha varit i kraft i två år inte uppfylls, berättar LokalTapiolas ersättningschef Matti Karimäki.

Rättsskyddsförsäkringen i hemförsäkringen ersätter kostnader som orsakas av anlitande av advokat i tvistemål.  En hemförsäkring där en rättsskyddsförsäkring ingår ska senast tecknas samma dag som en bostadsaffär görs.  Alternativt ska försäkringen ha varit i kraft i minst två år före tvistemålet.  Till giltighetstiden räknas också rättsskyddsförsäkringen i hemförsäkringen i ett annat bolag bara det inte har varit avbrott i försäkringsskyddet.

- Rättsskyddsförsäkringen omfattar alla som bor i samma hushåll vilket förstås är en positiv sak.  Det uppstår dock problem vid en separation då försäkringstagaren flyttar från det gemensamma hushållet och tar försäkringen med sig.  Den ena av makarna bor kvar i det gamla hemmet men från och med den tidpunkt då denne inte stadigvarande bor i samma hushåll som försäkringstagaren är denne inte längre försäkrad i rättsskyddsförsäkringen.  Det är därför speciellt viktigt att man i dessa situationer genast utan avbrott tecknar en egen hemförsäkring.  Och vice versa dvs. om en försäkrad flyttar bort och inte längre bor med försäkringstagaren upphör försäkringsskyddet för den försäkrade, ger Karimäki som råd.

Rättsskyddsförsäkringen hjälper vid många tvister

Enligt LokalTapiolas specialist hjälper rättsskyddsförsäkringen i olika tvistemål av vilka de mest allmänna gäller bostadsköp och arvskifte.

- Man anlitar en advokat speciellt vid tvistemål som gäller bostadsköp eller köp av fritidsbostäder.  I bostadsaffärer är det vanligtvis fråga om fel på basis av vilka man kräver prisnedsättning eller till och med hävning av affär.  Ibland utvidgas tvistemålen om bostadsaffärer så att tvisten inte bara är mellan köparen och säljaren utan också mellan bostadsaktiebolaget eller förmedlaren.  Tvisterna kan vara långa och komplicerade så det är förståeligt att kostnaderna för advokaten kan bli höga, berättar Karimäki.

- Rättsskyddsförsäkringen täcker i regel kostnader som orsakas av anlitande av advokat i tvistemål.  Enligt vår statistik är tvistemål i anslutning till testamente och arvskifte utöver tvistemål som gäller bostäder relativt allmänna och även misshandelsfall utreds i någon mån med hjälp av en advokat, säger Karimäki.

Rättsskyddsförsäkring ingår i LokalTapiolas alla hemförsäkringar.  Rättsskyddet i hemförsäkringen omfattar bara ärenden som gäller det egna hemmet eller en fritidsbostad i egen användning.  Försäkringen ersätter inte verksamhet som gäller anskaffning av inkomst, såsom uthyrning av bostad.  Försäkringen Lägenhetsskydd ger skydd för ägaren av hyresbostaden vid både tvistemål och inkomstförluster samt skadesituationer. Läs mer om försäkringen lägenhetsskydd.