LokalTapiola Vellamo

LähiTapiola Vellamo Lahden satama

LokalTapiola Vellamo är ett lokalt regionbolag som betjänar kunder i Kouvola, Päijänne-Tavastland, Hyvinge och Riihimäkiregionen.

Styrelse och vd

Styrelsen väljer verkställande direktör för bolaget. Verkställande direktören sköter bolagets ärenden i enlighet med styrelsens anvisningar och föreskrifter.

Försäkringsbolagets verkställande direktör ska enligt försäkringsbolagslagen ha den yrkeskompetens och erfarenhet som uppdraget kräver. Direktören ska dessutom ha sådan allmän kännedom om försäkringsverksamheten som behövs med beaktande av arten och omfattningen av försäkringsbolagets verksamhet.

I bolagets operativa ledning assisteras verkställande direktören av ledningsgruppen, som utnämns av styrelsen på förslag av verkställande direktören.

Jukka Hertti

Verkställande direktör
LokalTapiola Vellamo Ömsesidigt Försäkringsbolag


Styrelsens uppgifter

Styrelsen svarar för bolagets förvaltning och för att bolagets verksamhet är ändamålsenligt organiserad. Den svarar även för att tillsynen över bolagets bokföring och medelsförvaltningen är ordnad på behörigt sätt.

I styrelsens arbetsordning har antecknats styrelsens väsentliga uppgifter samt ärenden som behandlas och mötespraxisen. Styrelseledamöterna utnämns av förvaltningsrådet för tre år i sänder. Av styrelseledamöterna står årligen en tredjedel i tur att avgå.

Styrelseledamöter

Esa Hasu, ordförande, Kouvola
Tero Mölsä, agrolog/kommunalråd, vice ordförande, Heinola
Merja-Leena Alenius, styrelse ordförande (Mainostoimisto MBE), Hollola
Mauri Dunder, advokat/vicehäradshövding, Fredrikshamn
Heikki Erkamo, vd, Nastola
Reivo Järvenpää, forstmästare, HHJ (pensionerad), Hollola
Pia Järvinen, ekonomichef, Lahtis
Markku Koskinen, Kärkölä
Esko Mäkelä, filosofie magister, Nastola
Jukka Naukkarinen, företagare/jordbrukare, Kouvola