LokalTapiola Vellamo

LähiTapiola Vellamo Lahden satama

LokalTapiola Vellamo är ett lokalt regionbolag som betjänar kunder i Kouvola, Päijänne-Tavastland, Hyvinge och Riihimäkiregionen.

Förvaltningsråd

Medlemmarna i bolagets förvaltningsråd väljs av bolagsstämman för tre år i sänder. Av medlemmarna i förvaltningsrådet står årligen en tredjedel i tur att avgå.

Förvaltningsrådets uppgifter

  • övervaka bolagets förvaltning, som styrelsen och verkställande direktören ansvarar för
  • besluta om antalet ledamöter i styrelsen samt göra nödvändiga val av ledamöter till styrelsen
  • fastställa arvoden för styrelseordföranden och ledamöterna
  • ge sitt utlåtande om bokslutet och revisionsberättelsen till den ordinarie bolagsstämman
  • besluta i ärenden som gäller en betydande inskränkning eller utvidgning av verksamheten eller någon annan väsentlig omläggning, om ärendet inte enligt lag hör till beslutanderätten för något annat organ i bolaget.

Förvaltningsrådet kan dessutom ge styrelsen anvisningar i frågor som är av stor betydelse eller principiellt viktiga.

Medlemmar i förvaltningsrådet

Hannu Väinölä, ordförande, jordbrukare, Itis
Lasse Järvinen, vice ordförande, försäljningsdirektör, HHJ, Lahtis
Mirka Ertoila, marknadsföreningsassistent, Lahtis
Markku Halme, timmerman, Orimattila
Markku Hannonen, utbildare, Nastola
Matti Heiskala, jordbrukare, Kouvola
Maarit Helkala, lantbruksföretagare, utbildare, Kouvola
Heikki Horppu, skogsbruksföretagare, Selänpää
Esko Jokinen, biträdande räddningsdirektör, Lahtis
Timo Jurkkola, serviceförman, Kouvola
Sari Jussila, agrolog, projektchef, Sysmä
Kari Järvenpää, fonddirektör, Mäntsälä
Hannu Kaasinen, företagare, Nastola
Helena Kirtola, fysioterapeut, Kouvola
Kari Koskimaa, jordbrukare, Orimattila
Arto Koskinen, arbetsledare, Lahtis
Anneli Kyynäräinen, datatekniker, Kouvola
Merja Lehtonen, hushållslärare, huvudförtroendeman, Riihimäki
Jukka Linnavuori, direktör, Kouvola
Katri Mäntylä, advokat, Hollola
Kimmo Määttänen, vd, Lahtis
Marjut Nordström, vd, Asikkala
Yrjö Nurmi, jordbrukare, Itis
Erkki Nuuttila, jordbrukare, Itis
Jouko Pyöriä, Kouvola
Juhani Ristola, agronom, Itis
Timo Riukka, agrolog, Asikkala
Antti Räsänen, jordbrukare, Asikkala
Pekka Sahari, ekon.mag./jordbrukare, Loppis
Juha Salovaara, lantbruksföretagare, Hausjärvi
Tiina Seppälä, agronomie- och forststuderande, Pilpala
Heidi Simola, AFM, agronom, Orimattila
Matti Sinivirta, pensionär, Lahtis
Juha Sundberg, direktör, Nastola
Essi Vainio, upphandlingschef, Koria
Janne Wall, skiftmästare, Kouvola
Jyrki Venemies, klasslärare, Iitti