Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

LokalTapiola Varsinais-Suomi

LokalTapiola Varsinais-Suomi är verksamt i Åboregionen. Vi är marknadsledande inom området och en aktiv del av det lokala näringslivet. Vi satsar på att ha den bästa kundservicen i branschen. Vi betjänar de cirka 90 000 kunder genom ett servicenät med 12 kontor. Kunderna betjänas av 130 proffs på försäkrings- och finansområdet.

Styrelse och vd

Styrelsen väljer verkställande direktör för bolaget. Verkställande direktören sköter bolagets ärenden i enlighet med styrelsens anvisningar och föreskrifter.

Försäkringsbolagets verkställande direktör ska enligt försäkringsbolagslagen ha den yrkeskompetens och erfarenhet som uppdraget kräver. Direktören ska dessutom ha sådan allmän kännedom om försäkringsverksamheten som behövs med beaktande av arten och omfattningen av försäkringsbolagets verksamhet.

I bolagets operativa ledning assisteras verkställande direktören av ledningsgruppen, som utnämns av styrelsen på förslag av verkställande direktören.

Olli Aakula

verkställande direktör

LokalTapiola Varsinais-Suomi Ömsesidigt Försäkringsbolag 

Styrelsens uppgifter

Styrelsen svarar för bolagets förvaltning och för att bolagets verksamhet är ändamålsenligt organiserad. Den svarar även för att tillsynen över bolagets bokföring och medelsförvaltningen är ordnad på behörigt sätt.

I styrelsens arbetsordning har antecknats styrelsens väsentliga uppgifter samt ärenden som behandlas och mötespraxisen.

Styrelseledamöterna utnämns av förvaltningsrådet för tre år i sänder. Av styrelseledamöterna står årligen en tredjedel i tur att avgå.

Styrelseledamöter

Ulla-Maija Moisio, ordförande, chefsjurist, Åbo
Markus Granlund, vice ordförande, professor, direktör, Lundo
Heikki Hedman, företagare, styrelseordförande (Keskusautohalli Oy)
Hannele Larkovuo, kontaktchef, Åbo
Aarne Lehtonen, företagare, Virmo
Merja Siltanen, sakkunnig, Åbo
Tiina Varho-Lankinen, lantbruksföretagare, Oripää