LokalTapiola Sydkusten

LähiTapiola Sydkusten-Etelärannikko soutuvene luodolla

Havsnära Sydkusten–Etelärannikko är verksam i Västra Nyland, Åboland och Åland. Vår framgång grundar sig på att verksamheten har skräddarsytts för regionen samt på långa traditioner, fungerande tvåspråkighet och utmärkt lokal betjäning.

Förvaltningsråd

Medlemmarna i bolagets förvaltningsråd väljs av bolagsstämman för tre år i sänder. Av medlemmarna i förvaltningsrådet står årligen en tredjedel i tur att avgå.

Förvaltningsrådets uppgifter

  • övervaka bolagets förvaltning, som styrelsen och verkställande direktören ansvarar för
  • besluta om antalet ledamöter i styrelsen samt göra nödvändiga val av ledamöter till styrelsen
  • fastställa arvoden för styrelseordföranden och ledamöterna
  • ge sitt utlåtande om bokslutet och revisionsberättelsen till den ordinarie bolagsstämman
  • besluta i ärenden som gäller en betydande inskränkning eller utvidgning av verksamheten eller någon annan väsentlig omläggning, om ärendet inte enligt lag hör till beslutanderätten för något annat organ i bolaget.

Förvaltningsrådet kan dessutom ge styrelsen anvisningar i frågor som är av stor betydelse eller principiellt viktiga.

Medlemmar i förvaltningsrådet

Kari Ahlström, ordförande, verkställande direktör, Grankulla
Mikael Henriksson, vice ordförande, jordbrukare/pensionär, Västanfjärd
Per-Erik Arola, taxiföretagare, Pargas
Bengt Ejvald, verkställande direktör, Brändö
Niklas Fagerlund, jordbrukare, Houtskär
Kim Fagerström, verkställande direktör, Pargas
Tomas Fredriksson, jordbrukare, Dragsfjärd
Sture Holm, styrelseordförande, Hangö
Anne-Maarit Itänen, informationschef, Turku
Birgitta Jaakkola, verkställande direktör, Pargas
Teija Laaksonen, verkställande direktör, Pargas
Stefan Lindström, verkställande direktör, Pargas
Eero Maarala, pensionär, Pargas
Kaj Mattsson, verksamhetsledare/verkställande direktör, Pargas
Johnny Nabbas, sjökapten, Iniö
Magnus Nyman, verkställande direktör, Kimito
Håkan Phil, vice president, Geologi och Miljö, Pargas
Timo Ratia, serviceman, Kemiö
Inga-Lill Slotte, verkställande direktör, Dragsfjärd
Fred Sunden, pensionär, Nagu
Timo Söderholm, jordbrukare/project manager, Pargas
Magnus von Haartman, verkställande direktör, Pargas