LokalTapiola Pohjoinen

LähiTapiolaPohjoinen /Kuva: Kalajoen kaupunki

LokalTapiola Pohjoinen är en av LokalTapiola-gruppens 19 självständiga och 100 % kundägda regionbolag som tillhandahåller försäkrings-, bank- och placeringstjänster.
Vi är marknadsledande i försäkring av hushåll, företag och lantbruk inom vårt område. Bolaget har nästan 138 000 ägarkunder och 200 anställda.

Styrelse och vd

Styrelsen väljer verkställande direktör för bolaget. Verkställande direktören sköter bolagets ärenden i enlighet med styrelsens anvisningar och föreskrifter.

Försäkringsbolagets verkställande direktör ska enligt försäkringsbolagslagen ha den yrkeskompetens och erfarenhet som uppdraget kräver. Direktören ska dessutom ha sådan allmän kännedom om försäkringsverksamheten som behövs med beaktande av arten och omfattningen av försäkringsbolagets verksamhet.

I bolagets operativa ledning assisteras verkställande direktören av ledningsgruppen som utnämns av styrelsen på förslag av verkställande direktören.

Veli Rajakangas LähiTapiola

Veli Rajakangas

Verkställande direktör
LokalTapiola Pohjoinen Ömsesidigt Försäkringsbolag

Styrelsens uppgifter

Styrelsen svarar för bolagets förvaltning och för att bolagets verksamhet är ändamålsenligt organiserad. Den svarar även för att tillsynen över bolagets bokföring och medelsförvaltningen är ordnad på behörigt sätt.

I styrelsens arbetsordning har antecknats styrelsens väsentliga uppgifter samt ärenden som behandlas och mötespraxisen.

Styrelseledamöterna utnämns av förvaltningsrådet för tre år i sänder. Av styrelseledamöterna står årligen en tredjedel i tur att avgå.

Styrelseledamöter

Juha Aitamurto, ordförande, vd, Uleåborg
Marjukka Manninen, vice ordförande, kommundirektör i Tyrnävä, Uleåborg
Sari Heinonen, vd, Uleåborg
Mika Kangasniemi, lärare, Haapavesi
Riikka Moilanen, vd, Uleåborg
Pentti Pajulampi, byggnadsråd, Uleåborg
Kati Peltomaa, vd, Uleåborg
Juha Regelin, advokat, Uleåborg