LokalTapiola Pirkanmaa

LähiTapiola Pirkanmaa

LokalTapiola Pirkanmaa är en självständig föregångare.
Vi har cirka 90 000 kunder, som erbjuds personlig service av över 100 proffs på finansområdet. Som kund är du en av våra ägare. Besluten fattas nära dig, och det regionalt självständiga bolagets penningflöde stöder det lokala näringslivet.

Styrelse och vd

Styrelsen väljer verkställande direktör för bolaget. Verkställande direktören sköter bolagets ärenden i enlighet med styrelsens anvisningar och föreskrifter.

Försäkringsbolagets verkställande direktör ska enligt försäkringsbolagslagen ha den yrkeskompetens och erfarenhet som uppdraget kräver. Direktören ska dessutom ha sådan allmän kännedom om försäkringsverksamheten som behövs med beaktande av arten och omfattningen av försäkringsbolagets verksamhet.

I bolagets operativa ledning assisteras verkställande direktören av ledningsgruppen som utnämns av styrelsen på förslag av verkställande direktören.


 

Pentti Kuusela LähiTapiola

Pentti Kuusela

verkställande direktör

LokalTapiola Pirkanmaa Ömsesidigt Försäkringsbolag 

Styrelsens uppgifter

Styrelsen svarar för bolagets förvaltning och för att bolagets verksamhet är ändamålsenligt organiserad. Den svarar även för att tillsynen över bolagets bokföring och medelsförvaltningen är ordnad på behörigt sätt.

I styrelsens arbetsordning har antecknats styrelsens väsentliga uppgifter samt ärenden som behandlas och mötespraxisen.

Styrelseledamöterna utnämns av förvaltningsrådet för tre år i sänder. Av styrelseledamöterna står årligen en tredjedel i tur att avgå.

Styrelseledamöter

Heikki Taulaniemi, ordförande, advokat, Tammerfors
Mikko Wiren, vice ordförande, vd, Tammerfors
Rauno Korpi, företagsutbildare, Tammerfors
Hanna Lehtimäki, ekonomie doktor, Tammerfors
Sanna Leivo, styrelseordf. (Leivon Leipomo), Tammerfors
Pekka Maasilta, teknisk direktör, Juupajoki
Harri Talonen, direktör, Tammerfors
Olli Vihanta, utvecklingschef, Vanda