Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

LokalTapiola Österbotten

LokalTapiola Österbotten betjänar sina kunder längs den tvåspråkiga österbottniska kustremsan. Vi är en stark marknadsledare inom hela området. Vi har cirka 75 000 kunder. 100 finansproffs tillhandahåller kunderna den bästa servicen i branschen. Du kan sköta dina ärenden hos oss personligen, per telefon eller via Internet. Vi gör också kundbesök hos företag och lantbruk.

Förvaltningsråd

Medlemmarna i bolagets förvaltningsråd väljs av bolagsstämman för tre år i sänder. Av medlemmarna i förvaltningsrådet står årligen en tredjedel i tur att avgå.

Förvaltningsrådets uppgifter

  • övervaka bolagets förvaltning, som styrelsen och verkställande direktören ansvarar för
  • besluta om antalet ledamöter i styrelsen samt göra nödvändiga val av ledamöter till styrelsen
  • fastställa arvoden för styrelseordföranden och ledamöterna
  • ge sitt utlåtande om bokslutet och revisionsberättelsen till den ordinarie bolagsstämman
  • besluta i ärenden som gäller en betydande inskränkning eller utvidgning av verksamheten eller någon annan väsentlig omläggning, om ärendet inte enligt lag hör till beslutanderätten för något annat organ i bolaget.

Förvaltningsrådet kan dessutom ge styrelsen anvisningar i frågor som är av stor betydelse eller principiellt viktiga.

Medlemmar i förvaltningsrådet

Annika Tidström, ordförande, Vasa
Marko Anttila, musiker, Vasa
Tuija Biskop, verksamhetsledare, Karleby
Kimmo Bodbacka, jordbrukare, Kronoby
Mats Brandt, jordbrukare, Karleby
Göran Engman, jordbrukare, Lappfjärd
Ulf Eriksson, pälsdjursfarmare, Nykarleby
Linn Heinola, lärare, Karleby
Atte Hietalahti, förvaltningsrådets viceordförande, försäljningsingenjör, Laihela
Krister Hästbacka, skogsexpert, jordbrukare, Vörå
Elina Ihamäki-Närkki, lantbruksföretagare, Kauhava
Börje Ivars, Närpes
Vuokko Kalliokoski, ekonomichef, Karleby
Rolf Kantola, företagare, Vasa
Sören Kock, professor, Korsholm
Tuomas Koskinen, jurist, Vasa
Anna-Lena Kronqvist, kanslist, Korsnäs
Maria Nygårds, bokförare, Närpes
Frida Nyqvist, student, Vasa
Nina Nyman, förvaltningsrådets viceordförande, marknadsföringsdirektör, Jakobstad
Sari Rinta-Jaskari, betjäningschef, Vasa
Ira Råholm, nödcentralsoperatör, Malax
Andreas Rönnqvist, produktionschef, Jakobstad
Tuomas Saikkonen, företagare, Vasa
Hans-Erik Sten, jordbrukare, Pedersöre
Raul Sundström, företagare, Jakobstad
Marko Valli, försäljningschef, Vasa
Jan-Erik Åkersten, företagare, Korsnäs
Ulla Åstrand, företagare, Vaasa
Frida Öhman, Nykarleby