Gå rakt till innehåll Gå rakt till sidfoten

LokalTapiola Österbotten

LokalTapiola Österbotten betjänar sina kunder längs den tvåspråkiga österbottniska kustremsan. Vi är en stark marknadsledare inom hela området. Vi har cirka 75 000 kunder. 100 finansproffs tillhandahåller kunderna den bästa servicen i branschen. Du kan sköta dina ärenden hos oss personligen, per telefon eller via Internet. Vi gör också kundbesök hos företag och lantbruk.

Bolagsstämma

Ordinarie bolagsstämma för LokalTapiola Österbotten Ömsesidigt Försäkringsbolag hålls måndagen den 8.6.2020 kl. 17.00 i bolagets lokaler på adressen Handelsesplanaden 19-21, 65100 Vasa. Det finns möjlighet att även delta i bolagsstämman via distansförbindelse Teams-applikation. Delägare som önskar delta i bolagsstämman via distansförbindelse skall meddela detta i samband med anmälan samt samtidigt ge sin e-postadress och sitt mobiltelefonnummer. Efter utgången av anmälningstiden skickar vi till dessa delägare noggrannare anvisningar och en länk, via vilken anslutningen till stämman sker.

Kallelse till ordinarie bolagsstämma och ärenden som behandlas på bolagsstämma

Verksamhetsberättelse och bokslut 2019

Förvaltningsrådets utlåtande

Anmälan

Delägare som önskar delta i bolagsstämman ska anmäla sitt deltagande till bolaget senast torsdag 28.5.2020 kl. 16. Anmälan kan ske:

  • per e-post till heidi.aijo(at)lokaltapiola.fi
  • per telefon 044-4113322
  • per post under adressen: LokalTapiola Österbotten / Heidi Äijö, Handelsesplanaden 19-21, 65100 Vasa

Anmälan ska göras före utgången av anmälningstiden.

Bolagsstämman är bolagets högsta beslutsfattande organ där delägare använder sin rätt att yttra sig och rösta. Delägare är försäkringstagare, som har giltig försäkring i bolaget som har börjat senast under föregående kalenderår samt ägare av garantiandelar. Bl.a. väljer bolagsstämman medlemmar i förvaltningsrådet och revisorer, samt besluter om fastställandet av bokslutet och ansvarsfrihet till medlemmarna i förvaltningen och verkställande direktören.

Bolagets delägare kan också delta i bolagsstämman genom en befullmäktigad representant. Den befullmäktigade representanten skall framvisa en daterad fullmakt eller på ett tillförlitligt sätt bevisa sin rätt att företräda delägaren.

Delägare närvarande på bolagsstämman har rätt att ställa frågor om de ärenden som behandlas på mötet.